Burger en bestuur

Begroot
€ 10.019
Rekening
€ 10.505
Verschil
€ -486
Begroot
€ -2.319
Rekening
€ -2.590
Verschil
€ 271

Omschrijving

Onder dit programma vallen diverse taken. In de eerste plaats het overeenkomstig de wettelijke plicht besturen van de gemeente door de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast het uitoefenen van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad en de ondersteuning hiervoor door de Griffie. Verder het uitoefenen van de taken van het bestuur van de gemeente en de ondersteuning hiervoor door de gemeentesecretaris met zijn staf. Daarnaast het uitzetten van de strategische koers van de gemeente op alle mogelijke gemeentelijke beleidsterreinen voor de langere termijn met bestuur, samenleving en organisatie (de kracht van stad en platteland) door middel van programmering en strategie, kennis en verkenning en regie op gemeentebrede strategische programma’s.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (vergunningen verlenen en handhaven), uitvoeren, regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies, evenementen) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Uitgangspunt bij publieke dienstverlening is dat de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening laat aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Dit betekent dat we alleen producten en diensten bieden die nodig en toegankelijk zijn, met transparante procedures, korte doorlooptijden en heldere antwoorden door kundige en vriendelijke medewerkers. Er is advies en regie op klantvragen en op  klantprocessen voor producten en diensten waar levering niet direct mogelijk is.

2016 in vogelvlucht

Onderdeel Publieke Dienstverlening

De verhuizing naar het stadhuis is goed verlopen. In het najaar van 2016 zijn nieuwe modules van het vaksysteem voor de burgerlijke stand geïmplementeerd. Dit betekent dat de digitale dienstverlening van de gemeente uitgebreid wordt. Aangifte van geboorte en overlijden en melding  van voorgenomen huwelijk en partnerschap kunnen vanaf medio 2017 digitaal én klantvriendelijker uitgevoerd worden. Het aantal dienstverleningskanalen is uitgebreid met Whatsapp, hiermee sluiten we nog beter aan bij de verwachtingen van onze inwoners en ondernemers.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Onze dienstverlening voldoet voor 80% aan de gemeentebrede interne servicenormen.

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2016 met 10% toe t.o.v. 2014 (totaal wordt 12.650)

 • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Aansluiten op de Basisregistratie BAG met als uiteindelijke doel digitaal berichtenverkeer met de LV WOZ in 2016.

 • Opleggen van aanslagen WOZ, afvalstoffenheffing en overigen

  Toelichting

  Begin 2016 is nagenoeg 100% opgelegd. Nakohieren zijn in 2016 gevolgd. Voor de afvalstoffenheffing was er specifieke aandacht voor een zorgvuldige registratie van de overleden personen en verhuizingen. De erven ontvangen een informatiebrief over de afrekening van de belastingplicht  van de overledene.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Verder doorontwikkelen kansen die MijnOverheid biedt tav digitaal berichtenverkeer.

  • Opleggen van aanslagen WOZ, afvalstoffenheffing en overigen
  • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening
  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Bijdragen aan het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen en het bedrijfsleven.

  • Minimaal 2 activiteiten door het international office organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden.
  • Minimaal 25 afzonderlijke internationale projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties uit Deventer uitvoeren, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling “activiteiten internationale samenwerking”.
  • Minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter organiseren, waaronder het evenement Deventer Wereldstad.
  Budget

  €144.000 (3 prestaties)

  Realisatie

  €138.000

 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

  • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s en opgaven;
  • Procesregie op verkenningen en innovatie;
  • Procesregie op (bovengemeentelijke) strategische partnerschappen en coalities in regie, landelijk en Europees.
  Budget

  €1.566.000 (3 prestaties)

  Realisatie

  €1.550.000

 • Van de 300 bezwaarschriften wordt voor 50% een andere oplossing gezocht.

 • In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van mediationvaardigheden (de Andere Aanpak) zaken oplossen zonder verdere juridische procedures.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Onze dienstverlening voldoet voor 80% aan de gemeentebrede interne servicenormen.

 • De waardering van inwoners voor dienstverlening in klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 8,0

 • Het aantal digitaal aangevraagde producten neemt in 2016 met 10% toe t.o.v. 2014 (totaal wordt 12.650)

 • Aansluiten op de Basisregistratie BAG met als uiteindelijke doel digitaal berichtenverkeer met de LV WOZ in 2016.

 • Verder doorontwikkelen kansen die MijnOverheid biedt tav digitaal berichtenverkeer.

 • Bijdragen aan het ambitieverhaal Deventer Internationaal van vrijwilligersorganisaties, onderwijs en culturele instellingen en het bedrijfsleven.

 • Inwoners en bedrijven ervaren de gemeentepolitiek, het lokaal bestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare partner met een consistente strategische koers.

 • Van de 300 bezwaarschriften wordt voor 50% een andere oplossing gezocht.

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het verstrekken van informatie en het leveren van producten en diensten aan inwoners via de kanalen balie, telefoon, email en digitaal

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Opleggen van aanslagen WOZ, afvalstoffenheffing en overigen

  Toelichting

  Begin 2016 is nagenoeg 100% opgelegd. Nakohieren zijn in 2016 gevolgd. Voor de afvalstoffenheffing was er specifieke aandacht voor een zorgvuldige registratie van de overleden personen en verhuizingen. De erven ontvangen een informatiebrief over de afrekening van de belastingplicht  van de overledene.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

  • Opleggen van aanslagen WOZ, afvalstoffenheffing en overigen
  • Innoveren en verbeteren van publieke dienstverlening
  Budget

  -

  Realisatie

  -

  • Minimaal 2 activiteiten door het international office organiseren, waarbij partijen uit verschillende sectoren betrokken worden.
  • Minimaal 25 afzonderlijke internationale projecten of uitwisselingen van vrijwilligersorganisaties uit Deventer uitvoeren, met ondersteuning vanuit de subsidieregeling “activiteiten internationale samenwerking”.
  • Minimaal 2 publieksevenementen in Deventer met een internationaal karakter organiseren, waaronder het evenement Deventer Wereldstad.
  Budget

  €144.000 (3 prestaties)

  Realisatie

  €138.000

  • Het voeren van regie op de gemeentebrede programma’s en opgaven;
  • Procesregie op verkenningen en innovatie;
  • Procesregie op (bovengemeentelijke) strategische partnerschappen en coalities in regie, landelijk en Europees.
  Budget

  €1.566.000 (3 prestaties)

  Realisatie

  €1.550.000

 • In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van mediationvaardigheden (de Andere Aanpak) zaken oplossen zonder verdere juridische procedures.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

9.594

10.019

10.505

486

Baten

2.093

2.319

2.590

271

Voor resultaatbestemming

-7.502

-7.700

-7.915

-215

Stortingen in reserves

112

192

192

0

Puttingen uit reserves

45

164

68

-96

Na resultaatbestemming

-7.568

-7.728

-8.038

-310

Toelichting

Burgerzaken - Voordeel

Bij burgerzaken is een voordeel te zien van €77.000 met name veroorzaakt door hogere legesopbrengsten van reisdocumenten.

Burgemeester en Wethouders - Nadeel

Het nadeel is met name veroorzaakt door een extra storting in de pensioenvoorziening in verband met een lagere rekenrente (€365.000). Daarnaast zijn er hogere verzekeringspremies van nabestaanden wethouders (€43.000) en meer kosten voor de wachtgeldregeling wethouders (€14.000).

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ)

24

24

0

Klantzuilen

35

35

0

Totaal

59

59

0

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Dienstverlening Bouwen en Wonen

-417

-416

1

Kennis en Verkenning

-354

-394

-40

Regie op gemeentebrede strat.programmas

-1.417

-1.378

40

Internationaal beleid

-120

-112

8

Belastingen & Verzekering

-1.101

-1.102

-1

Burgerzaken

-1.473

-1.396

77

Lijkbezorginggemeentewege

-22

-14

8

Raad

-1.517

-1.471

46

Burgemeester en wethouder

-1.305

-1.754

-449

Saldo

-7.728

-8.038

-310

Voorzieningen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

262

262

287

25

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

213

348

712

365

Saldo

-49

86

425

339

Toelichting

Er is extra storting van €365.000 in de voorziening wethouderspensioenen als gevolg van een lagere rekenrente.

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

0

0

0

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Verbonden Partijen

GR Regio Stedendriehoek