Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat

(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2015

Begroting na wijziging 2016

Jaarrekening 2016

Gerealiseerde totaal van lasten en baten (exclusief puttingen en stortingen)

-10.702

-976

2.826

Mutaties via reserves:

- Saldo van stortingen en onttrekkingen in/uit reserves

14.090

2.345

-171

- Toevoeging rente aan reserves

-1.049

-684

-684

Gerealiseerd resultaat

2.339

685

1.971

Overige resultaatbestemming:

Reservering overlopende uitgaven en inkomsten

-1.678

0

-1.173

Resultaat

661

685

798

Het voorstel is om het voordelige rekeningsaldo van €0,8 miljoen te storten in de saldireserve. Het aanwenden van dit bedrag wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2017.

Alles uitklappen
Toelichting op resultaatverschillen begroting 2016 en jaarrekening 2015

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Er is een verschil tussen het saldo van de begroting en rekening. Dit kunnen in de diverse programma’s zowel voordelige als nadelige verschillen zijn. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de programmabladen.  

Mutaties via reserves

In de begroting 2016 werd ervan uitgegaan dat er €2,3 miljoen uit de reserves zou worden onttrokken. In de jaarrekening 2016 is dit een onttrekking van €0,4 miljoen. De verschillen worden toegelicht in bijlage 6 van de jaarrekening.  

Rente over reserves

Het rentebedrag dat aan de reserves is toegevoegd, is in vergelijking met de begroting 2016 na wijziging niet gewijzigd.

Over te hevelen budgetten

Een overzicht van de overgehevelde budgetten vindt u in bijlage 1 van het jaarverslag.   

Analyse rekeninguitkomst 2016

In de najaarsrapportage 2016 werd een voordelige uitkomst van €0,7 miljoen als rekeningresultaat geraamd. Door het voordelige resultaat van €2,0 miljoen aan te passen met de over te hevelen budgetten van €1,2 miljoen ontstaat een voordelig nettoresultaat van €0,8 miljoen. Op hoofdlijnen is het verschil tussen de najaarsrapportage en jaarrekening (€0,1 miljoen) als volgt te verklaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Programma

Bedrag

Toelichting

Voorziening wethouder pensioenen

Burger en bestuur

-364

Te laag opgenomen voorziening in verband met verlaging rekenrente

Veiligheidsregio

Openbare orde en veiligheid

-95

Hogere afrekening

FLO voormalig brandweerpersoneel

Openbare orde en veiligheid

-75

Nabetaling

Huisvesting Stadstoezicht

Openbare orde en veiligheid

90

Voordeel afwikkeling van de voormalige huisvesting in Keizerstraat

Kosten reiniging

Leefomgeving

-70

Hogere kosten gladheidsbestrijding

Groenvoorziening

Leefomgeving

106

Minder kosten onderhoud

Schuldhulpverlening

Meedoen

-69

Dotatie aan voorziening

Minimabeleid

Meedoen

-172

Terugvordering belastingdienst voor BBZ, hogere kosten bewindvoering en kosten bed, bad en broodvoorziening Geertshuis.

Kind- en jeugdbeleid

Jeugd en onderwijs

63

Voordeel peuterspelen

Kapitaallasten product Kunst

Economie, kunst en cultuur

162

Lagere kapitaallasten door vertraging uitgaven aanschaf trekkenwand en realisatie filmtheater

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

197

Meer dekking van bedrijfsvoeringskosten door hogere toerekening aan investeringen, grondexploitaties en derden

Facilitaire zaken

Algemene dekkingsmiddelen

176

Lagere niet gebouw gebonden kosten

Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

348

Uitkomst decembercirculaire 2016

Voorziening dubieuze debiteuren

Algemene dekkingsmiddelen

-277

stijging aantal faillissementen

Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

121

Niet besteed budget onvoorzien

Diversen

Diverse programma's

-41

Diverse kleine verschillen

Saldo

100


Resultaatontwikkeling