Economie, kunst en cultuur

Begroot
€ 18.679
Rekening
€ 18.142
Verschil
€ 537
Begroot
€ -6.718
Rekening
€ -3.531
Verschil
€ -3.188

Omschrijving

De Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020), is het kader voor de gemeentelijke inzet binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur. De focus is gericht op het realiseren van de drie kansrijke economische profielen, de economische dragers van onze toekomst: de Boeiende Be-leefstad, de Duurzame Maakstad en de Open Informatiestad. Gerichte acties versterken het imago van Deventer, zorgen voor een beroepsbevolking die aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven en e cultuursector, versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap, verduurzamen Deventer en realiseren een omgeving waarin bedrijven,organisaties, (kennis)instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen. Het bedrijfsleven, de cultuursector en individuele burgers weten zich verbonden, gekend en gehoord, de gemeente verricht zijn wettelijke taken efficient (reguleren, handhaven), maar ook empatisch. Bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers organiseren zichzelf in publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) en vitale coalitie en regelen met elkaar goede hulpstructuren voor zelfbeheer en onderlinge advisering, waar nodig geregisseerd, gestimuleerd of gefaciliteerd door de gemeente.

2016 in vogelvlucht

Monumenten/Archeologie

Met de oplevering van het nieuwe Stadhuiskwartier hebben wij een topstuk toegevoegd aan de monumentencollectie van de 21 eeuw.
De restauratie van de Bergkerk is nagenoeg afgerond. De kerk is geschikt voor hoogwaardige kunsttentoonstellingen.
Het archeologiebeleid voor het buitengebied is vastgesteld. Veel tijd is gestoken in het  vastleggen van cultuurhistorische waarden in de waardenkaarten. Deze vormen oa input voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Sociaal Economisch Beleid

De economie trekt gelukkig weer aan. Van 2015 naar 2016 is het aantal ondernemingen gestegen van 6326 naar 6601; het aantal arbeidsplaatsen steeg van 43770 naar 45.920. Deze stijging is boven het landelijke gemiddelde.

Belangstelling voor kavelverkoop A1 is toegenomen. Dat blijkt onder andere uit de verkoop van 1 kavel in 2016 en naar verwachting een drietal kavels begin 2017.

Het plan de ‘Poort van Deventer’ is vastgesteld. We hebben een intentieovereenkomst gesloten met de AKZO en met de Provincie Overijssel  voor het realiseren van het Deventer Open Informatie Centrum (DOIC). Ook de ontwikkeling van de ‘Gasfabriek’ en het Business Innnovation Center (BIC) zijn belangrijke dragers in deze gebiedsontwikkeling. De Gasfabriek is een samenwerkingsplaats voor ondernemers, onderwijs en overheden. Door goed en snel samenspel tussen gemeente en initiatiefnemers wordt  het gebied getransformeerd tot een innovatiecampus met ontmoetingsruimten, expositieruimten en ruimte voor startende bedrijven.
De Poort van Deventer is door de provincie Overijssel aangemerkt als Topwerklocatie.

Het Richtingendocument …inDeventer! (vh Deventer 2.18) is door het college aangeboden aan de raad. We hebben afspraken gemaakt met verschillende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de Deventer Economische Alliantie, om ons gezamenlijk in te spannen voor de versterking van de economie. 

De raad heeft het nieuwe horecabeleid vastgesteld.

De vernieuwde Stichting Binnenstads-Management, met grote inzet van de nieuwe binnenstadsmanager, heeft met veel enthousiasme een Plan van Aanpak gemaakt om te komen tot economische vitalisering van de binnenstad. Wij hebben voor dit eerste jaar € 100.000 extra beschikbaar gesteld aan de Stichting Binnenstads-Management voor de uitvoering van de eerste fase van het plan van aanpak.

Cultuur

Funderingsproblematiek Viking, ivm  Archeologische Rijksmonument, is dankzij inspanningen van velen goed opgelost. De raad heeft een besluit genomen over de dekking van de extra kosten in verband met de fundering. Met deze stap en met het afronden van de aanbestedingsprocedures is de bouw van de Viking en van de Openbare Bibliotheek definitief; het point of no return is gepasseerd.
Deventer is wederom genomineerd als evenementenstad. De vertrekkende directeur van het Burgerweeshuis, Mano Scherpbier, is op het Festival Noorderslag uitgeroepen tot beste poppodium-directeur.

Rijksbijdragen: Productiehuis Nieuwe Oost, het Festival Deventer op Stelten kunnen de jaren 2017 – 2020 rekenen op een forse subsidie van de rijksoverheid. Toneelschap Beumer&Drost kreeg een positieve beoordeling van het Fonds voor de Podiumkunsten, maar moet het bij gebrek aan middelen voorlopig stellen met een toezegging van een bijdrage voor één jaar.

Athenaeumbibliotheek, Historisch Archief en Deventer Verhaal

Vanaf 1 januari 2016 is het Historisch Archief onderdeel van het HCO en de Athenaeumbibliotheek valt onder de Openbare Bibliotheek.

De Stichting Deventer Verhaal heeft, na een directiewisseling, een voortvarende doorstart gemaakt. Er is een inhoudelijk uitgewerkt plan voor het Speelgoedmuseum gepresenteerd, op grond waarvan de raad heeft besloten dit plan  verder uit te laten werken en om middelen vrij te maken  voor de exploitatie van het toekomstig speelgoedmuseum op basis van dit plan. De tentoonstelling over Palmyra die in het najaar is geopend  spreekt tot de verbeelding.
De samenwerking tussen de verschillende erfgoedpartners in de nieuwe setting komt van de grond. Er is intensief samengewerkt met tal van partners bij het organiseren van de Open Monumentendagen.

Openbare Bibliotheek

De Openbare Bibliotheek  is druk met de voorbereiding  van de nieuwbouw. De sloop van het bankgebouw aan de Stromarkt is gestart.
Tegelijk scoort de Deventer bibliotheek landelijk goed met haar bezoekcijfers: ’een bibliotheek met een fijnmazig spreidingsbeleid dat naast de bibliotheek ook de Wijkwinkel kent waar mensen terecht kunnen voor allerhande vragen rond wonen, werk, inkomen en gezondheid. Dat betaalt zich uit in deze bezoekcijfers. Deventenaren komen meer dan negen keer per jaar in de bibliotheek.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in Deventer is gelijk aan de landelijke ontwikkeling (bedrijven- en instellingen register Overijssel).

 • De samenhang in de ambities op gebied van economische ontwikkeling en van verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt is in beeld gebracht.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Er is deelgenomen aan werkplaatsen, proeftuinen, praktijkleeronderzoeken, ex-ante evaluaties, monitors en visitaties om van gedeelde ervaringen met innovatieve cross-mediale werkvormen samen te leren en verder te experimenteren (living labs).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Strategische uItvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2016 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en mede-overheden om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.

  Budget

  €5.225.000

  Realisatie

  €5.194.000

 • Het aantal bedrijven blijft in 2016 gehandhaafd op circa 5.900.

 • Publiek- publiek en publiek – privaat samen “werken, investeren en organiseren” en “makelen en schakelen” in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese economische innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.

  Toelichting

  Het aantal bedrijven is gestegen naar 6.601

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €15.000

 • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) met één plaats gestegen.

  Toelichting

  Nieuwe gegevens niet beschikbaar.

   

  • Er is een actieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de Digitale Steden Agenda/Agenda “Smart Cities” en het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverhede om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en slimme maatregelen te treffen (open innovatie).
  • Deventer is actief geweest op tenminste drie thema’s uit de Digitale Steden Agenda; waaronder Duurzame Stad, Lerende Stad, Bedrijvige Stad.
  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening stijgt naar 6,7 in 2016.

 • Intensivering  structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.

  Budget

  €220.000

  Realisatie

  €155.000

 • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2016 gehandhaafd op ten minste 1,75 miljoen en het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 101.000 in 2013 naar tenminste 125.000 in 2016.

 • De structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is uitgewerkt, ingericht en geimplementeerd en het samen ‘werken, organiseren en investeren’en ‘makelen en schakelen’ met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven is operationeel (Deventer 2.18).

  Budget

  €100.000

  Realisatie

  €35.000

 • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag stijgt van € .. in 2014 naar € .. in 2016.

 • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen in zgn vitale coalities ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.

  Budget

  €75.000

  Realisatie

  €75.000

 • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2015.

 • De Stichting Deventer Verhaal is gestart en operationeel, exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag.

  Budget

  €1.079.000

  Realisatie

  €1.169.000

 • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.

 • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen zijn getoetst en voldoen aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid (o.a. effectieve verdiencapaciteit functiegericht samenwerken in vitale coalities, good governance)

  De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van Instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met organisaties en instellingen, dan wel afbouw of beeindiging

  Besluit over Richtingendocument ...inDeventer! (Deventer 2.18) genomen.

  Toelichting

  Collegebesluit december aangeboden aan de raad.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Rapportage en monitoring.

 • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 inclusief analyse economische kerngegevens uitgevoerd.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €25.000

 • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt  is verbeterd.

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan de doorontwikkeling Technicampus.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250.

  Toelichting

  Het aantal arbeidsplaatsen in gedaald tot 5.966 eind 2015.

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap.

  Toelichting

  Het aantal arbeidsplaatsen in gedaald tot 5.966 eind 2015.

   

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Het aantal arbeidsplaatsen open informatiestad is gestegen met 2% naar 9.690.

 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op Deventer 2.18 te komen tot structuurversterkende maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

  Toelichting

  Het aantal arbeidsplaatsen is ten opzichte van 2015 gestegen naar 45.920.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Positie Deventer op ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) van 35 in 2015 naar 33 in 2016.

  • Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw openbare bibliotheek is vastgesteld.
  • De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.
  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • De ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in Deventer is gelijk aan de landelijke ontwikkeling (bedrijven- en instellingen register Overijssel).

 • Het aantal bedrijven blijft in 2016 gehandhaafd op circa 5.900.

 • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) met één plaats gestegen.

  Toelichting

  Nieuwe gegevens niet beschikbaar.

   

 • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening stijgt naar 6,7 in 2016.

 • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2016 gehandhaafd op ten minste 1,75 miljoen en het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 101.000 in 2013 naar tenminste 125.000 in 2016.

 • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag stijgt van € .. in 2014 naar € .. in 2016.

 • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2015.

 • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.

 • Rapportage en monitoring.

 • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt  is verbeterd.

 • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250.

  Toelichting

  Het aantal arbeidsplaatsen in gedaald tot 5.966 eind 2015.

 • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.

 • Het aantal arbeidsplaatsen open informatiestad is gestegen met 2% naar 9.690.

 • Positie Deventer op ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) van 35 in 2015 naar 33 in 2016.

 • De samenhang in de ambities op gebied van economische ontwikkeling en van verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt is in beeld gebracht.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Er is deelgenomen aan werkplaatsen, proeftuinen, praktijkleeronderzoeken, ex-ante evaluaties, monitors en visitaties om van gedeelde ervaringen met innovatieve cross-mediale werkvormen samen te leren en verder te experimenteren (living labs).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Strategische uItvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2016 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en mede-overheden om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.

  Budget

  €5.225.000

  Realisatie

  €5.194.000

 • Publiek- publiek en publiek – privaat samen “werken, investeren en organiseren” en “makelen en schakelen” in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese economische innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.

  Toelichting

  Het aantal bedrijven is gestegen naar 6.601

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €15.000

  • Er is een actieve bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de Digitale Steden Agenda/Agenda “Smart Cities” en het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, (kennis)instellingen, maatschappelijke organisaties en medeoverhede om publiek-private samenwerkingsvormen (zgn vitale coalities) aan te gaan en slimme maatregelen te treffen (open innovatie).
  • Deventer is actief geweest op tenminste drie thema’s uit de Digitale Steden Agenda; waaronder Duurzame Stad, Lerende Stad, Bedrijvige Stad.
  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Intensivering  structuurversterking voor relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.

  Budget

  €220.000

  Realisatie

  €155.000

 • De structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is uitgewerkt, ingericht en geimplementeerd en het samen ‘werken, organiseren en investeren’en ‘makelen en schakelen’ met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven is operationeel (Deventer 2.18).

  Budget

  €100.000

  Realisatie

  €35.000

 • Er zijn samenwerkingsafspraken tussen bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen in zgn vitale coalities ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.

  Budget

  €75.000

  Realisatie

  €75.000

 • De Stichting Deventer Verhaal is gestart en operationeel, exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag.

  Budget

  €1.079.000

  Realisatie

  €1.169.000

 • De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties en instellingen zijn getoetst en voldoen aan de criteria voor doelmatigheid, doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering en toekomstbestendig subsidiebeleid (o.a. effectieve verdiencapaciteit functiegericht samenwerken in vitale coalities, good governance)

  De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van Instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met organisaties en instellingen, dan wel afbouw of beeindiging

  Besluit over Richtingendocument ...inDeventer! (Deventer 2.18) genomen.

  Toelichting

  Collegebesluit december aangeboden aan de raad.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda DEVisie 2020 inclusief analyse economische kerngegevens uitgevoerd.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €25.000

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan de doorontwikkeling Technicampus.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap.

  Toelichting

  Het aantal arbeidsplaatsen in gedaald tot 5.966 eind 2015.

   

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Er is publiek – privaat samengewerkt aan structuurversterkende afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Chemie, Agrobusinesss).

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €50.000

 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op Deventer 2.18 te komen tot structuurversterkende maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.

  Toelichting

  Het aantal arbeidsplaatsen is ten opzichte van 2015 gestegen naar 45.920.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

  • Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw openbare bibliotheek is vastgesteld.
  • De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.
  Budget

  -

  Realisatie

  -

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

17.584

18.679

18.142

-537

Baten

5.246

6.718

3.531

-3.188

Voor resultaatbestemming

-12.338

-11.961

-14.611

-2.651

Stortingen in reserves

2.935

5.381

2.173

-3.208

Puttingen uit reserves

551

2.512

2.269

-243

Na resultaatbestemming

-14.723

-14.828

-14.515

313

Toelichting

Monumentenzorg – voordeel

In 2016 is de restauratie van de Bergkerk afgerond, de latere oplevering geeft per saldo een klein eenmalig voordeel van €14.000 in 2016.

Evenementenbeleid - nadeel

Budgetoverheveling incidenteel budget EK vrouwenvoetbal €33.000. De fasering van de kosten was moeilijk vooraf in te schatten en de restantmiddelen zijn in 2017 nodig als onderdeel van het totale project. De pachtinkomsten zijn in 2016 achtergebleven bij de begroting wat een nadeel geeft van €52.000.

Sociaal economisch beleid - voordeel

Budgetoverheveling structuurversterkende maatregelen, €65.000. Deze middelen worden overgeheveld om in 2017 het verminderde eenmalige budget …indeventer! weer met €150.000 te verhogen (samen met eenmalige dekking uit de reserve eenmalige problematiek €85.000). Zowel de toeristenbelasting (€27.000) als de reclame-inkomsten uit abri’s en vitrines (€29.000) zijn in 2016 hoger geweest dan bij de najaarsrapportage verwacht.

Kunst en cultuur - voordeel

De bijdrage voor de trekkenwand schouwburg is voor de helft in 2016 verstrekt waardoor er in 2016 lagere kapitaallasten zijn, voordeel €46.000. Door vertraging van de realisatie van het filmtheater zijn de kapitaallasten in 2016 incidenteel lager dan geraamd, voordeel €49.000.

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB)  - Voordeel

Budgetoverheveling verbinding archiefketen, voordeel €200.000. De verbinding van de archiefketen (analoog en digitaal) krijgt in 2017 nader vorm. Budgetoverheveling frictiekosten ontvlechting SAB, voordeel €54.000. Dit betreft met name personele kosten die in 2017 worden verwacht en zal worden doorberekend door de openbare bibliotheek en het Historisch Centrum Overijssel. Nadeel €53.000 door hogere gebouw gebonden kosten (waaronder kapitaallasten), voor €30.000 gedekt uit de reserve kapitaallasten.

Musea - nadeel

In 2016 zijn voor de museale gebouwen en de drie Haringen en Bakkerij extra gebouw gebonden kosten gemaakt,  nadeel €32.000. Het groot onderhoud van het gebouw de drie haringen is € 42.000 duurder gebleken met name veroorzaakt door verborgen asbest. Deze lasten zijn gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen.

Openbare bibliotheek - voordeel

Budgetoverheveling bijdrage nieuwbouw bibliotheek, voordeel €2.993.000
Vanwege de vertraging worden de laatste tranches aandelenkapitaal in 2017 uitgegeven.
De storting in de vermogensreserve zal daarmee ook in 2017 plaatsvinden.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Startershuis

14

14

0

EK vrouwenvoetbal

33

33

0

Onderzoek voormalig Jurrienshuis

31

31

0

Beleefbaar maken Landweer

17

17

0

Nieuwbouw bibliotheek

2.993

2.993

0

Verbinding archiefketen

200

100

-100

Ontvlechting SAB

54

-

-54

Fietsparkeren Viking

40

40

0

Structuurversterkende maatregelen

65

-

-65

Poort van Deventer

29

29

0

Totaal

3.475

3.256

-219

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

PDMonumentenzorg

-647

-633

14

Evenementenbeleid

43

-24

-66

Sociaal economisch beleid

-1.447

-1.295

152

Markten

-118

-124

-5

Cultuur

-6.223

-6.061

162

Stadsarchief en athenaeumbibliotheek

-2.476

-2.353

123

Musea

-1.052

-1.090

-38

Bibliotheekwerk

-2.907

-2.936

-29

Saldo

-14.828

-14.515

313

Voorzieningen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

51

51

51

0

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

142

146

146

0

Saldo

91

95

95

0

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

3.156

2.355

-801

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

40

0

-40

Saldo

0

-3.116

-2.355

761

Toelichting
Door vertraging realisatie filmtheater Vikinglocatie is van het nog beschikbare krediet €441.000 niet uitgegeven. Bedrag gaat over naar volgend jaar.

Verbonden Partijen

NV Bergkwartier
NV Deventer schouwburg
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer
GR Recreatiegemeenschap Salland
NV Luchthaven Teuge
GR Historisch Centrum Overijssel