Openbare orde en veiligheid

Begroot
€ 9.128
Rekening
€ 9.365
Verschil
€ -237
Begroot
€ -610
Rekening
€ -782
Verschil
€ 171

Omschrijving

Het programma veiligheid omvat een breed en complex terrein. Breed omdat veiligheid vele geprioriteerde onderwerpen omvat, van huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, aanpak woninginbraken en jeugdcriminaliteit, geweld op straat en voetbalvandalisme. Complex, omdat voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken de verbinding en samenwerking met en inzet van tal van partijen in de veiligheidsketen essentieel is. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat er spanning bestaat tussen lokaal beleid en regionale dan wel landelijke prioriteiten. Het beïnvloedingsmechanisme op de beleving van veiligheid in de gemeenschap is beperkt. Toch zien steeds meer mensen openbare orde en veiligheid als een taak waar iedereen een bijdrage aanlevert. Toezicht en handhaving ondersteunen de uitvoering van het beleid. Waar mogelijk vindt de inzet van toezicht plaats in overleg met bewoners en instellingen. Vanuit het programma leveren we een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio Ijsselland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma bestaat veelal uit reguleren (vergunningverlening en handhaving). Daarnaast is er sprake van regisseren en faciliteren (bijvoorbeeld evenementen) en verbinden in netwerkverbanden.

2016 in vogelvlucht

In samenwerking met de ketenpartners is in de 2e helft van 2016 het Plan van Aanpak personen in verwarring tot stand gekomen. Het plan voorziet in een sluitende keten voor deze doelgroep. Het plan zal in het voorjaar van 2017 door het college worden vastgesteld.

In de afhandeling van meldingen huiselijk geweld is een sluitende aanpak gerealiseerd tussen Veilig Thuis (regionaal), het Bijzonder Zorgteam en de gezinscoaches (lokaal). De samenwerkingsafspraken zijn op schrift gesteld en geaccordeerd door de betrokken partners.

Eind 2016 is door de politie landelijk de nieuwe groepsscan jeugdgroepen geïntroduceerd. Kern van de methodiek is dat problematische jeugdgroepen in nauwe samenwerking met betrokken partners (jongerenwerk, gemeente) in beeld worden gebracht en niet langer alleen door de politie. De nieuwe werkwijze sluit goed aan bij de methodiek die nu al in Deventer wordt gehanteerd.

In samenwerking met Bureau Beke hebben wij in 2016 de zogenaamde ‘sentimentenmonitor, ontwikkeld. De monitor is een instrument dat het mogelijk maakt maatschappelijke spanningen in de Deventer samenleving in een vroeg stadium te kunnen opsporen en adresseren. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de eerste ‘foto’ van Deventer gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten gaan we na of er interventies noodzakelijk zijn. Hierin werken we uiteraard samen met het programma meedoen.

In 2016 zijn we gestart met de aanpak van PGB fraude. Feitelijke casuïstiek  is het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de werkwijze.

Burgerparticipatie wordt nu ook ingezet bij High Impact Crimes. Aan het einde van 2016 waren er al 65 aangemelde Whats App-groepen waarmee 350 straten waren aangesloten. Burgernet krijgt steeds meer deelnemers en wint daardoor aan effectiviteit. Per 1-1-2017 bedroeg het aantal deelnemers 11.708 wat 11,7% is van de bevolking.

In 2016 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van de besluitvorming met betrekking tot de invoering van Skaeve Huse (SH) Dit als extra instrument op de woonladder voor notoire overlastveroorzakers om zo toch grip te houden op aard en omvang van de overlast. Afhechting van dit proces vindt plaats voorjaar 2017.

In 2016 is –naar aanleiding van een uitgebreide evaluatie – een businesscase voor bevolkingszorg opgesteld en vastgesteld. Daarmee wordt de kwaliteit van de crisisorganisatie op een hoger plan getild. Op basis van evenredige bijdrage van gemeenten, meer lokale invulling en een betere bereikbaarheid door meer  beschikbaarheidsdiensten van sleutelfuncties kon dit worden bereikt. Per 23 januari 2017 is de kanteling van de oude naar de nieuwe organisatie een feit. Daarmee voldoet de crisisorganisatie weer aan de landelijke – en regionale eisen.

In het kader van preventie van grote branden in de historische binnenstad is door de brandweer IJsselland in samenwerking met de gemeente  een grootschalige preventieve actie opgezet om op woningniveau maatwerk-adviezen te geven. Eind 2016 is gestart met het Bergkwartier.

In het kader van de veiligheidsstrategie Oost Nederland hebben we de samenwerking met de netwerkpartners (politie, gemeenten, openbaar ministerie, het CCV en het RIEC oost Nederland) op diverse thema’s verder vorm gegeven. In dit netwerk bundelen we de krachten, leren we van elkaar en bereiken zo meer dan afzonderlijk. In verschillende expertteams worden thema’s uitgewerkt als (georganiseerde) hennepteelt, Outlaw Motor Gangs, jeugd, woninginbraken, verwarde personen en informatievoorziening. Het thema ondermijning/weerbaarheid zal in 2017 in Deventer verder worden uitgewerkt in een projectvoorstel . Naast voorstellen over de aanpak van ondermijnende criminaliteit en maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid zal er ook meer aandacht komen voor informatiebeheer en informatiepositie van de gemeente, als een noodzakelijke randvoorwaarde voor de aanpak van ondermijning.

Op initiatief van horecaondernemers is op 1 mei 2016 de pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad en havenkwartier van start gegaan met 19 deelnemende ondernemers. Deze pilot die horecagelegenheden de mogelijkheid biedt om op de vrijdag- en zaterdagnacht onbeperkt open te blijven heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van Deventer als uitgaansstad te verhogen. In de komende maanden zal de pilot worden geëvalueerd samen met ondernemers, het bewonerspanel en de politie en zullen de uitkomsten hiervan worden aan het college.

Het evenementenbeleid "Trots op d’EVENEMENTEN" is met een groot aantal organisatoren, bewoners, professionals en andere belangstellende geëvalueerd in een aantal werksessies. Over het algemeen kunnen wij vaststellen dat het beleid werkt. Onlangs is de geactualiseerde beleidsnota vastgesteld voor het college en vrijgegeven voor inspraak door de deelnemers van de werksessies. Na vaststelling in de raad kunnen we een start maken met het uitwerken van de locatieprofielen voor de belangrijkste evenementenlocaties in onze gemeente.

In samenhang met programma leefomgeving is een nieuw project gestart onder de werknaam “een nieuwe beleving van je omgeving”, waarbij door ingrepen in de leefomgeving het gedrag van bewoners en bezoekers wordt beïnvloed en er op- gericht zijn de overlast te verminderen en het veiligheidsgevoel te vergroten. Toezicht en handhaving maakt hiervan een integraal onderdeel uit.

In 2016 zijn via diverse sessies en mede aan de hand van een Rekenkameronderzoek met de raad afspraken gemaakt over het gemeentelijk handhavingsprogramma.

Team Toezicht is in 2016 uit de Keizerstraat vertrokken en gehuisvest in het stadhuis. Vanaf begin 2016 lopen de toezichthouders in het landelijke uniform en uitgerust met steek werend vest en handboeien.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het aantal geregistreerde misdrijven blijft gelijk gelijk of lager dan in 2014 (te weten 6502 of minder).

 • Voor iedere veelpleger is een plan van aanpak in uitvoering gericht op het voorkomen van terugval naar oud gedrag.

   

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Toezicht houden in de openbare ruimte in overleg met bewoners (o.a. via Buurt Veilig), politie en n.a.v. meldingen en eigen waarnemingen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden.

  Budget

  €160.000

  Realisatie

  €160.000

 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.

 • De beleidsregels Bibob zijn actueel . Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geïntegreerde aanpak toegepast.

  Budget

  €60.000

  Realisatie

  €56.000

 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit : Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2012 te weten 931.

 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

  Budget

  €6,75 miljoen

  Realisatie

  €6,65 miljoen

 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.

 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen. Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324. Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90.

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €35.000

 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.

 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is actueel en in uitvoering. Deelname aan regionale expertgroep mensenhandel Oost Nederland.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €15.000

 • Het aantal geregistreerde misdrijven blijft gelijk gelijk of lager dan in 2014 (te weten 6502 of minder).

 • Maximaal 7,5% kamerverhuurpanden per postcodegebied.

 • 100% van de vergunningplichtige bedrijven en organisaties voldoen aan alle wettelijke eisen.

 • Bestrijden van georganiseerde criminaliteit en integriteitbewaking openbaar bestuur.

 • Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit : Aantal meldingen jeugdoverlast is lager dan in 2012 te weten 931.

 • Het waarborgen van de fysieke veiligheid door risicobeheersing en incidentbestrijding.

 • Stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en het beschermen van huiselijk geweld slachtoffers.

 • Veilige winkelcentra en bedrijventerreinen. Het aantal winkeldiefstallen is lager dan 2012 te weten 324. Het aantal inbraken/diefstal bedrijven is lager dan 2012 te weten 90.

 • Tegengaan mensenhandel en verbetering positie prostituees.

 • Voor iedere veelpleger is een plan van aanpak in uitvoering gericht op het voorkomen van terugval naar oud gedrag.

   

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Toezicht houden in de openbare ruimte in overleg met bewoners (o.a. via Buurt Veilig), politie en n.a.v. meldingen en eigen waarnemingen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden.

  Budget

  €160.000

  Realisatie

  €160.000

 • Adequate vergunningverlening en advisering. Alle handhavingarrangementen zijn actueel en in uitvoering.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • De beleidsregels Bibob zijn actueel . Het toetsen van aanvragen om vergunningen/subsidies/aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de Bibob vallen. Ter voorkoming van ondermijning wordt de bestuurlijke of geïntegreerde aanpak toegepast.

  Budget

  €60.000

  Realisatie

  €56.000

 • Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering. Voor iedere risicojongere wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke crisistaken Bewaken en monitoren prestaties veiligheidsregio /regionale brandweer.

  Budget

  €6,75 miljoen

  Realisatie

  €6,65 miljoen

 • Voor iedere melding die door het Steunpunt Huiselijk Geweld is doorgezet naar het lokale team huiselijk geweld (BZT), is een plan van aanpak gemaakt.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €10.000

 • Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €35.000

 • Prostitutie- en mensenhandelbeleid is actueel en in uitvoering. Deelname aan regionale expertgroep mensenhandel Oost Nederland.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €15.000

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

9.333

9.128

9.365

237

Baten

569

610

782

171

Voor resultaatbestemming

-8.764

-8.518

-8.583

-66

Stortingen in reserves

6

6

6

0

Puttingen uit reserves

0

30

30

0

Na resultaatbestemming

-8.770

-8.494

-8.560

-66

Toelichting

Stadstoezicht

Het huisvestingsbudget van het team Stadstoezicht laat een eenmalig voordeel van €90.000 zien, dit betreft de afwikkeling van de voormalige huisvesting in de Keizerstraat. Met ingang van 2016 is het team gehuisvest in het stadskantoor.

Regio en rampenbestrijding

Het voordeel van de Veiligheidsregio IJsselland valt in 2016 eenmalig €95.000 lager uit dan bij de voorjaarsnota verondersteld. Met ingang van 2017 is het voordeel opgenomen in een structureel lagere bijdrage aan de veiligheidsregio IJsselland en zal er naar verwachting geen sprake meer zijn van forse nacalculaties. In het kader van het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) van voormalig brandweerpersoneel heeft er een nabetaling plaatsgevonden van €75.000.   

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Openbare orde en veiligheid

-945

-907

38

Stadstoezicht

-1.079

-988

90

Regio & Rampenbestrijding

-6.470

-6.664

-194

Saldo

-8.494

-8.560

-66

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

0

0

0

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Verbonden Partijen

GR Veiligheidsregio IJsselland