Leefomgeving

Begroot
€ 37.820
Rekening
€ 36.938
Verschil
€ 882
Begroot
€ -19.151
Rekening
€ -18.749
Verschil
€ -403

Omschrijving

Dit programma omvat de instandhouding van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud en herinrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. De gemeente heeft bij de uitvoering van deze kerntaken hoofdzakelijk de rol van regisserende overheid (“de gemeente regelt”). De gemeente zet steeds meer in op initiatieven en zelfbeheer door burgers. De gemeente neemt hier meer een stimulerende, faciliterende en loslatende rol in (verbinden via de opgave “de gemeente transformeert”).Deze opgave loopt vooral via Wij Deventer.

Daarnaast maken enkele publiekrechtelijke taken onderdeel uit van dit programma voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd, te weten de ligplekken havens, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De gemeente heeft hierbij nog een regulerende rol, waarbij de opgave “de gemeente maakt mogelijk” mee wordt genomen.

2016 in vogelvlucht

De maatschappelijke context wordt sterk bepaald door de veranderende verhouding tussen overheid en de samenleving. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers:

 1. Schoon, heel en veilig;
 2. Bewuste inrichting;
 3. Maximaal rendement;
 4. Ruimte voor initiatief.

De uitwerking van deze pijlers zijn nader geduid in het uitvoeringsprogramma Visie Leefomgeving. Onderdeel hiervan is de vervangingsstrategie voor de diverse kapitaalgoederen binnen de openbare ruimte.  

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte fungeert steeds meer als vliegwiel voor allerlei ontwikkelingen. Bij de programmering van het groot onderhoud wordt onder meer afgestemd met sociale en maatschappelijk partners, waardoor meerwaarde kan worden verkregen.

Het beheer en onderhoud wordt steeds meer gestuurd op basis van de beleving van bewoners. Hiervoor zijn pilots in gang gezet en worden diverse dienstverleningsprocessen onder de loep genomen.

Voor bepaalde producten/kapitaalgoederen geldt dat er is omgevormd/heringericht, waardoor eenzelfde onderhoudsniveau kan worden gerealiseerd tegen lagere kosten (bijvoorbeeld speeltoestellen versus speelaanleidingen). Soms wordt er bewust gekozen voor kapitaalgoederen die een lagere kapitaalwaarde vertegenwoordigen.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.

  Toelichting

  In 2015 was 67% tevreden over de stallingsmogelijkheden in de binnenstad.

   

 • Fietsvoorzieningen binnenstad.

  • Begin 2016 is een fietsvoorziening gerealiseerd voor bezoekers Stadhuiskwartier in de omgeving Grote Kerkhof.
  • In 2016 wordt de realisatie van de fietsvoorzieningen binnenstad rondom Cultuurdriehoek voorbereid.
  Budget

  €71.000

  Realisatie

  €350.000

 • Fietsenstalling Hema-garage. Besluitvorming rond realisatie van de fietsenstalling hema-garage wordt in 2016 aan de raad voorgelegd.

  Toelichting

  Het restant krediet wordt aangewend voor de realisatie.

  Budget

  €94.000

  Realisatie

  €20.000

   

 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.

  Toelichting

  De verkeersongevallen gegevens uit 2016 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet bekend.

   

 • Grote Ratelaar. In 2016 afronden verkeersmaatregelen op de Grote Ratelaar.

  Toelichting

  Het project Grote Ratelaar is volledig gerealiseerd in 2016 met betrekking tot de verkeersmaatregelen. Er resteren nog enkele afrondende groenwerkzaamheden.

   

  Budget

  Zie MJOP

  Realisatie

  Zie MJOP

 • Programmering MJOP-MIND. Het oplossen van knelpunten op hoofdwegen wordt zoveel mogelijk integraal geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2015-2018.

  Budget

  Zie MJOP

  Realisatie

  Zie MJOP

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk. Indicator: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10).

  • Het uitvoeren van regulier en klein onderhoud in de openbare ruimte en het uitvoeren van technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).
  • De uitvoering van het groenonderhoud en handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied vindt plaats met zoveel mogelijk inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  Toelichting

  De huidige social return staat onder druk in verband met toenemende kosten als gevolg van de Participatiewet in relatie tot de jaarlijkse uitstroom van 6% Wsw’ers.

   

  Budget

  €14,9 miljoen

  Realisatie

  €14,9 miljoen

   

 • Groot onderhoud en vervangingen. Het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen.

  • Exploitatie
  • Investering GRP
  • Investering MJOP
  • Investering GRP klimaatadaptatie.
  • Totaal
  Toelichting

  Voor een aantal MJOP projecten wordt een budget van €268.000 overgeheveld. Dit zijn de projecten Hobbemastraat, Cruijf Court Middelweg en de Grote Ratelaar.

  Daarnaast wordt het krediet van relining riolering van €63.000 en MJOP Brinkgeverweg van €44.000 overgeheveld.

  Budget

   

   

  €4,67 miljoen

  €0,804 miljoen

  €0,05 miljoen

  €0,3 miljoen

  €5,824 miljoen

   

  Realisatie

   

   

  €4.402 miljoen

  €0,755 miljoen

  €0.006 miljoen

  €0,325 miljoen

  €5,488 miljoen

 • Veiligheidsonderhoud. Het uitvoeren van calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen en instandhouden van een storingsdienst.

  Budget

  €1,1 miljoen

  Realisatie

  €1,1 miljoen

   

 • Beheer. Het uitvoeren van diverse (wettelijke) beheertaken, waaronder inspecties, storingsmeldingen, innen van parkeergelden en havengelden, gegevensbeheer (open data), exploitatiekosten (huur en energie), belastingen, toezicht.

  Toelichting

  Het gegevensbeheer van de gemeente Deventer ligt ca. 2,5 jaar stil vanwege de overgang naar de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

   

  Budget

  €2,5 miljoen

  Realisatie

  €2,5 miljoen

   

 • Gemaal groot Colmschate. Verbeteren bereikbaarheid van het gemaal door geschikt maken fietsinfrastructuur voor onderhoudsvoertuigen.

  Toelichting

  Restant krediet van €35.000 wordt binnen het MJOP overgeheveld.

   

  Budget

   € 0,1 miljoen

  Realisatie

  € 0.065 miljoen

   

 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.

  Toelichting

  In 2015 was dit 76%.

   

 • Groot onderhoud en vervangingen. Het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen.

  Budget

  €5,824

  Realisatie

  €5,488

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

 • Tunnel Oostriklaan. Gedurende 2016 het realiseren van omgevingsmanagement, zodat ProRail in staat is het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten in 2016 op te stellen en af te ronden.

  Budget

  €0,2 miljoen

  Realisatie

  €0,185 miljoen

   

 • Groene Wal.  Voorbereidende werkzaamheden in 2016, start realisatie 2017.

  Toelichting

  Het restant krediet wordt overgeheveld om in 2017 te starten met de realisatie.

   

  Budget

  €716.000

  Realisatie

  €109.000

   

 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.

  Toelichting

  In 2015 was 68% van de inwoners tevreden over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad.

   

 • Groene Wal.  Voorbereidende werkzaamheden in 2016, start realisatie 2017.

   

  Toelichting

  Het restant krediet wordt overgeheveld om in 2017 te starten met de realisatie.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Keizerstraat + pleinen. In 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad in afstemming met brede ontwikkelingen in de binnenstad.

  Budget

  Zie MJOP

  Realisatie

  Zie MJOP

 • Stadspoortgarage. In 2016 starten de uitvoerende werkzaamheden van de renovatie Stadspoortgarage. Uitvoering start en wordt afgerond in 2017. (NJM16)

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €141.000

 • Busplein + stationsplein.

  • Begin 2016 worden de werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling afgerond.
  • De herinrichting van het busplein en stationsplein wordt eind 2016 afgerond.
  Toelichting

  De werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het bus- en stationsplein zijn afgerond. De ‘aanlichting’ van het stationsgebouw wordt begin 2017 uitgevoerd.  

   

  Budget

  €3.487 miljoen

  Realisatie

  2.696 miljoen

 • Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stallingsmogelijkheden voor zijn/haar fiets in de binnenstad van Deventer stijgt naar 70%.

  Toelichting

  In 2015 was 67% tevreden over de stallingsmogelijkheden in de binnenstad.

   

 • Het jaarlijks aantal ernstige verkeersongevallen (opname in ziekenhuis of met dodelijke afloop) op gemeentelijke wegen daalt naar 120 in 2015.

  Toelichting

  De verkeersongevallen gegevens uit 2016 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet bekend.

   

 • De kwaliteit van het instandhouden van de openbare ruimte blijft gelijk. Indicator: kengetal verloedering fysieke ruimte is een 3,6 of lager (op een schaal van 10).

 • Het aandeel inwoners dat van mening is dat de verharding van de fietspaden en fietsstroken in de gemeente comfortabel fietsen mogelijk maakt blijft boven 75%.

  Toelichting

  In 2015 was dit 76%.

   

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming.

 • Het aandeel van de inwoners dat tevreden is over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad stijgt naar 70%.

  Toelichting

  In 2015 was 68% van de inwoners tevreden over de looproutes van en naar de parkeervoorzieningen in de binnenstad.

   

 • Fietsvoorzieningen binnenstad.

  • Begin 2016 is een fietsvoorziening gerealiseerd voor bezoekers Stadhuiskwartier in de omgeving Grote Kerkhof.
  • In 2016 wordt de realisatie van de fietsvoorzieningen binnenstad rondom Cultuurdriehoek voorbereid.
  Budget

  €71.000

  Realisatie

  €350.000

 • Fietsenstalling Hema-garage. Besluitvorming rond realisatie van de fietsenstalling hema-garage wordt in 2016 aan de raad voorgelegd.

  Toelichting

  Het restant krediet wordt aangewend voor de realisatie.

  Budget

  €94.000

  Realisatie

  €20.000

   

 • Grote Ratelaar. In 2016 afronden verkeersmaatregelen op de Grote Ratelaar.

  Toelichting

  Het project Grote Ratelaar is volledig gerealiseerd in 2016 met betrekking tot de verkeersmaatregelen. Er resteren nog enkele afrondende groenwerkzaamheden.

   

  Budget

  Zie MJOP

  Realisatie

  Zie MJOP

 • Programmering MJOP-MIND. Het oplossen van knelpunten op hoofdwegen wordt zoveel mogelijk integraal geprogrammeerd in het MJOP-MIND 2015-2018.

  Budget

  Zie MJOP

  Realisatie

  Zie MJOP

  • Het uitvoeren van regulier en klein onderhoud in de openbare ruimte en het uitvoeren van technisch onderhoud aan installaties en objecten (zoals bruggen, viaducten, rioolstelsel en speelplaatsen).
  • De uitvoering van het groenonderhoud en handmatige reiniging van wegen in de bebouwd gebied vindt plaats met zoveel mogelijk inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  Toelichting

  De huidige social return staat onder druk in verband met toenemende kosten als gevolg van de Participatiewet in relatie tot de jaarlijkse uitstroom van 6% Wsw’ers.

   

  Budget

  €14,9 miljoen

  Realisatie

  €14,9 miljoen

   

 • Groot onderhoud en vervangingen. Het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen.

  • Exploitatie
  • Investering GRP
  • Investering MJOP
  • Investering GRP klimaatadaptatie.
  • Totaal
  Toelichting

  Voor een aantal MJOP projecten wordt een budget van €268.000 overgeheveld. Dit zijn de projecten Hobbemastraat, Cruijf Court Middelweg en de Grote Ratelaar.

  Daarnaast wordt het krediet van relining riolering van €63.000 en MJOP Brinkgeverweg van €44.000 overgeheveld.

  Budget

   

   

  €4,67 miljoen

  €0,804 miljoen

  €0,05 miljoen

  €0,3 miljoen

  €5,824 miljoen

   

  Realisatie

   

   

  €4.402 miljoen

  €0,755 miljoen

  €0.006 miljoen

  €0,325 miljoen

  €5,488 miljoen

 • Veiligheidsonderhoud. Het uitvoeren van calamiteiten- en veiligheidsmaatregelen en instandhouden van een storingsdienst.

  Budget

  €1,1 miljoen

  Realisatie

  €1,1 miljoen

   

 • Beheer. Het uitvoeren van diverse (wettelijke) beheertaken, waaronder inspecties, storingsmeldingen, innen van parkeergelden en havengelden, gegevensbeheer (open data), exploitatiekosten (huur en energie), belastingen, toezicht.

  Toelichting

  Het gegevensbeheer van de gemeente Deventer ligt ca. 2,5 jaar stil vanwege de overgang naar de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

   

  Budget

  €2,5 miljoen

  Realisatie

  €2,5 miljoen

   

 • Gemaal groot Colmschate. Verbeteren bereikbaarheid van het gemaal door geschikt maken fietsinfrastructuur voor onderhoudsvoertuigen.

  Toelichting

  Restant krediet van €35.000 wordt binnen het MJOP overgeheveld.

   

  Budget

   € 0,1 miljoen

  Realisatie

  € 0.065 miljoen

   

 • Groot onderhoud en vervangingen. Het uitvoeren van groot onderhoud in de openbare ruimte, reconstructies van wegen en vervangingsinvesteringen bij rioleringen.

  Budget

  €5,824

  Realisatie

  €5,488

 • Tunnel Oostriklaan. Gedurende 2016 het realiseren van omgevingsmanagement, zodat ProRail in staat is het ontwerp en de aanbestedingsdocumenten in 2016 op te stellen en af te ronden.

  Budget

  €0,2 miljoen

  Realisatie

  €0,185 miljoen

   

 • Groene Wal.  Voorbereidende werkzaamheden in 2016, start realisatie 2017.

  Toelichting

  Het restant krediet wordt overgeheveld om in 2017 te starten met de realisatie.

   

  Budget

  €716.000

  Realisatie

  €109.000

   

 • Groene Wal.  Voorbereidende werkzaamheden in 2016, start realisatie 2017.

   

  Toelichting

  Het restant krediet wordt overgeheveld om in 2017 te starten met de realisatie.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Keizerstraat + pleinen. In 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Keizerstraat en pleinen in de binnenstad in afstemming met brede ontwikkelingen in de binnenstad.

  Budget

  Zie MJOP

  Realisatie

  Zie MJOP

 • Stadspoortgarage. In 2016 starten de uitvoerende werkzaamheden van de renovatie Stadspoortgarage. Uitvoering start en wordt afgerond in 2017. (NJM16)

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €141.000

 • Busplein + stationsplein.

  • Begin 2016 worden de werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling afgerond.
  • De herinrichting van het busplein en stationsplein wordt eind 2016 afgerond.
  Toelichting

  De werkzaamheden aan de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het bus- en stationsplein zijn afgerond. De ‘aanlichting’ van het stationsgebouw wordt begin 2017 uitgevoerd.  

   

  Budget

  €3.487 miljoen

  Realisatie

  2.696 miljoen

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

35.504

37.820

36.938

-882

Baten

15.614

19.151

18.749

-403

Voor resultaatbestemming

-19.890

-18.669

-18.189

479

Stortingen in reserves

470

2.651

2.788

137

Puttingen uit reserves

222

1.221

1.101

-120

Na resultaatbestemming

-20.140

-20.100

-19.877

223

Toelichting

Straten, wegen en pleinen - Neutraal

Voor het toezicht op het project glasvezel buitengebied maken wij in de jaren 2016 tot en met 2018 kosten. Het totale budget was volledig in 2016 beschikbaar gesteld. Het restant lasten en baten budget van €46.000 (dekking RGI) wordt overgeheveld naar de volgende jaren.

Straatreiniging - Nadeel

De projecten zwerfafval zijn vertraagd omdat, vanwege de complexe materie, de planvorming meer tijd heeft gekost dan van te voren is ingeschat. Hierdoor zijn niet alleen minder kosten gemaakt maar zijn ook de baten (bijdrage van Nedvang) lager uitvallen. Het restant lasten en baten budget €101.000 wordt overgeheveld naar volgend jaar. Daarnaast is er een nadeel van €70.000 voor gladheidsbestrijding. Ondanks de relatief zachte winters is er toch vaak uitgerukt om te strooien.

Openbare verlichting - Voordeel

Als gevolg van vertraging van het groot onderhoudsproject Muggeplein wordt het budget voor verlichting van €17.000 doorgeschoven naar volgend jaar. De Vertraging is veroorzaakt omdat vanaf 15 oktober 2016 tot 15 april 2017 niet gewerkt mag worden op het Muggeplein omdat het project gebied zich in de (beschermingszone) primaire waterkering bevindt. De aanbesteding heeft wel in 2016 plaatsgevonden. De start van de realisatie is gepland vanaf april 2017. De werkzaamheden kunnen nu gecombineerd worden met onderhoudswerkzaamheden aan de aanliggende Molenstraat die ook voor 2017 staan geprogrammeerd.

Parkeren - Neutraal

De lagere lasten en baten hebben vooral te maken met een lagere inkomst ad €140.000 in verband met de parkeerbijdrage vanuit het project de Viking. Ook de lasten zijn hierdoor lager in verband met een lagere storting in de reserve parkeerbijdragen bouwaanvragen.
De overige lasten in de parkeerexploitatie waren iets hoger, waardoor er per saldo €29.000 meer is geput uit de mobiliteitsreserve parkeren.

Uitvoering verkeer- en vervoerbeleid - Voordeel

De afronding van de verkeersveiligheidsprojecten Nico Bolkensteinlaan en Grote Ratelaar loopt door in 2017. De vertraging in deze projecten heeft te maken met verkeerskundig overleg met belangen groeperingen waaronder bijvoorbeeld de Fietsersbond. Dit heeft meer tijd gekost dan van te voren was ingeschat. Hierdoor zijn de lasten €149.000 lager en de baten zijn ook €75.000 lager (bijdrage van de provincie). Deze restant budgetten worden overgeheveld naar 2017.

Groen, natuur en recreatie - Voordeel

Het project groen Hobbemastraat is als gevolg van inbreng omwonenden en woningbouwcorporatie, verbreed (civiel, parkeren en verplaatsing bushalte). Als gevolg van weersomstandigheden en bezwaarprocedures is de uitvoering vertraagd. Hierdoor zijn de lasten lager. Het restant budget van €110.000 wordt overgeheveld naar 2017. Daarnaast is er een voordeel doordat het budget areaalaccres dat bij de najaarsrapportage beschikbaar is gekomen niet tijdig kon worden aangewend.

Riolering en waterhuishouding - Neutraal

Per saldo is er €24.000 minder geput uit de reserve riolering. Tevens is er een correctie geweest over het saldo 2015. Dit saldo was in 2015 volledig ten laste van de reserve geboekt terwijl dit ten laste van de voorziening had moeten worden gebracht.

Verkeerstechniek - Nadeel

De hogere lasten zijn veroorzaakt door de nieuwe benadering van en initiële investering in de coördinatie op alle verkeersmaatregelen.
Gelet op de hoeveelheid verkeersprojecten is het belangrijker geworden om deze meer op elkaar af te stemmen en hierover nadrukkelijk ter communiceren. Hiervoor is onder meer een nieuwe mediamix ‘Deventer wordt nog knapper’ opgezet en geïmplementeerd. Beschikbare informatie over wegwerkzaamheden wordt beter ontsloten naar weggebruikers en andere belanghebbenden.

Civieltechnische kunstwerken - Voordeel

Door juridische procedures is het project onderhoud kades Westfalenstraat is vertraagd. Hierdoor zijn de lasten lager. Het restant budget van €60.000 wordt overgeheveld naar 2017. Het overige verschil wordt verklaard door vrijvallende kapitaalslasten. Dit wordt de komende jaren aangewend voor noodzakelijke vervangingen in de haven.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Project Glasvezel

46

46

0

Projecten Zwerfafval

101

101

0

Verkeersveiligheidsprojecten Nico Bolkesteinlaan en Grote Ratelaar

149

75

-74

Muggeplein

17

-

-17

Onderhoud groen Hobbemastraat

110

-

-110

Cruijffcourt Middelweg

32

-

-32

Onderhoud kades Westfalenstraat

60

-

-60

Totaal

515

222

-293

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Straten, wegen en pleinen

-6.435

-6.419

16

Straatreiniging

-2.631

-2.730

-100

Openbare verlichting

-1.107

-1.047

60

Betaald parkeren

1.031

1.031

0

Haven en waterwegen

-1

-39

-38

Uitvoering verkeer-en vervoerbeleid

-1.321

-1.240

81

Groen, natuur en recreatie

-5.645

-5.429

216

Openbare speelgelegenheden

-932

-900

32

Riolering en waterhuishouding

898

898

0

Begraafplaatsen

-125

-164

-39

Verkeerstechniek

-938

-1.036

-98

Civieltechnische kunstwerken

-1.122

-1.006

116

Buitensportaccomodaties

-1.772

-1.796

-24

Saldo

-20.100

-19.877

223

Voorzieningen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

210

175

314

139

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

0

183

16

-167

Saldo

-210

8

-299

-306

Toelichting

De verschillen worden vooral veroorzaakt doordat het resultaat over 2015 op het product riolering in 2015 ten laste van de reserve riolering is gebracht. Dit had ten lasten van de voorziening moeten worden gebracht. Conform de BBV richtlijnen is dit in 2016 gecorrigeerd. Deze mutatie was niet gebudgetteerd.

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

4.600

7.930

5.017

-2.913

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

2.777

1.757

-1.020

Saldo

-4.600

-5.153

-3.260

1.893

Toelichting

De afwijkingen hebben betrekking op de volgende investeringen: Tunnel Oostriklaan; Investeringen Stationsomgeving; Project Fietsparkeren Binnenstad;  Onderhoud Wilhelminabrug; Investeringen Riolering conform jaarschijf 2016 GRP; Voorbereidingskrediet Brinkgreverweg; Renovatie Stadspoortgarage; Rijwielstalling op de Keizer; Loopbrug Go-Ahead Eagles stadion.
De restant investeringen worden overgeheveld naar 2017.

Verbonden Partijen

NV Centrumgarage Deventer
Het Groenbedrijf BV
Coöperatie ParkeerService u.a.