Jeugd en onderwijs

Begroot
€ 45.810
Rekening
€ 44.574
Verschil
€ 1.236
Begroot
€ -5.736
Rekening
€ -4.878
Verschil
€ -858

Omschrijving

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

Basisdocumenten zijn:

 • Visie van wieg naar werk 1.0., 2.0, 3.0 en 4.0
 • Lokale Educatieve Agenda 2016-2020
 • Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl
 • Plan van aanpak ‘Sluitende aanpak jongeren’
 • Beleidsplan Wet OKE en VVE
2016 in vogelvlucht

Het afgelopen jaar hebben we uitvoering gegeven aan de Bestuursopdracht Transformatie. Belangrijke onderdelen daarin vormen:

 • het versterken en verbinden van de toegangen;
 • preventie, versterken zelfredzaamheid en optimaal inzetten van ondersteuning en sociale netwerken;
 • doorontwikkeling van de monitor sociaal domein;
 • doorontwikkeling participatie.

Met de raad heeft hierover frequent overleg plaatsgevonden en is geconstateerd dat er al veel belangrijke stappen gezet zijn. Transformatie is echter een proces dat niet van het ene op het andere moment gerealiseerd is. Ook de komende jaren zullen we hier invulling aan geven samen met onze partners in de stad.

De transformatie in het sociaal domein geven wij vorm met inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat door deze taken dicht bij de mensen waar het om gaat te organiseren dit beter en binnen het budget uitgevoerd kan worden. De eerste signalen over 2016 laten een positief effect van de transformatie-inspanningen zien, maar de tekorten in de Jeugdzorg zijn dermate fors dat we de komende jaren nog niet met het beschikbare budget uitkomen.

We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. De gemeente kan hierin faciliteren en ondersteunen. De gemeente zal sturen op de realisatie van de maatschappelijke opgave (en niet op de manier waarop deze gerealiseerd gaat worden).

We onderzoeken of de toegang nog beter en slimmer ingericht kan worden, waarbij het uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur optimaal vorm krijgt. Bijvoorbeeld samen met de huisartsen voeren we een pilot uit waarbij een jeugdconsulent in de huisartsenpraktijk de poortwachter functie voor de jeugdzorg gaat vervullen. Ook de toegang tot dyslexie zorg wordt samen met het onderwijs en de aanbieders onder de loep genomen. In het netwerk CJG krijgt het nog beter organiseren van de partijen die bij de toegang zijn betrokken speciale aandacht.

Preventie. Samen met partijen die bij kinderen en jongeren zijn betrokken is er een preventievisie geschreven: het normale leven versterken (gebaseerd op de beschermende factoren van het Nederlandse Jeugd Instituut). Op basis van deze visie worden diverse activiteiten uitgevoerd. Het onderwijs is hier nadrukkelijk bij betrokken. Maar ook bijvoorbeeld de kindcentra wanneer het gaat om VVE, kinder- en jongerenwerk van Raster, GGD met de consultatiebureaus.

Optimaal inzetten van de ondersteuning (zorg). In de nieuwe regionale visie is meer verantwoordelijkheid belegd bij de gemeente om lokaal de transformatie te organiseren. O.a. binnen het CJG netwerk wordt gekeken hoe de ondersteuning optimaal kan worden ingezet. Door het gesprek aan te gaan met lokale partijen wordt getracht de zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. De nieuwe regionale visie vraagt ook om een herijking: wat doen we nog samen in regio verband en wat doen gemeenten lokaal.

De voorbereidingen voor de inkoop van jeugdzorg 2018 is in volle gang, de regionale visie is hierbij het uitgangspunt.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie: Conform wetgeving kinderen met een onderwijsachterstand vroegtijdig signaleren en achterstand bestrijden.

 • Kwalitatief: geplaatste kinderen realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde.

   

  Kwantitatief: 100% bereik, 92% daadwerkelijke plaatsing (435 peuters en 100 leerlingen).

   

  Toelichting

  Met ingang van 1-1-2018 start een nieuwe OAB-periode met nieuwe inhoudelijke en financiële prestatieafspraken. In 2017 kan het niet bestede budget (opgebouwd in voorgaande jaren) nog een keer worden overgeheveld.

  Budget

  €4.359.000

  Realisatie

  €3.441.000

 • Inzicht in cliëntervaringen.

 • Uitvoering geven aan de monitor sociaal domein en doorontwikkeling monitor.

  Toelichting

  Niet bekend Doelstelling: Omdat het nog niet mogelijk is om bepaalde groepen uit te sluiten, is in afstemming met het Ministerie nog geen uitvoering gegeven aan de cliëntonderzoeken Jeugd.

   

  Budget

  N.v.t.

   

  Realisatie

  N.v.t.

   

 • Schoolzwemmen: Ombouw van subsidie schoolzwemmen speciaal onderwijs.

 • Handhaving zwemles voor kinderen van de Linde: gemiddeld 50 kinderen die onderwijs volgen in Deventer met een verstandelijke en/of meervoudige handicap krijgen extra zwemles aangeboden.

   

  Beëindiging zwemles voor kinderen van de Tintaan, kinderen met taalachterstand en afkomstig uit gezinnen zonder zwemcultuur.

   

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €25.000

   

 • Het organiseren van de lokale toegang middels gezinscoaches, medewerkers van het gespecialiseerd ambulant team en de functie AMHK.

  Alle Deventenaren die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden, weten de weg naar de toegang te vinden (gezinscoaches).

 • Er worden 3000 familiegroepsplannen afgegeven door het team gezinscoaches.

  Toelichting

  In de applicatie sociaal domein is het aantal afgegeven familiegroepsplannen (nog) niet te monitoren. Wel is geregistreerd dat 2279 maatwerkvoorzieningen voor Jeugd zijn verstrekt.

  Budget

  €2.100.000

  Realisatie

  €2.107.000

 • Eigen kracht

 •  De inzet eigen kracht is onderdeel van het familiegroepsplan.

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

   

 • Lokale Educatieve Agenda: Gemeente en Onderwijs werken samen zodat kinderen in Deventer zich goed kunnen ontplooien.

  • Er is 4 x per jaar bestuurlijk overleg (LEA)
  • Een nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2016-2020.
  Toelichting

  LEA wordt 4x gepland en kent alleen doorgang bij relevante agendapunten

   

  Budget

  N.v.t.

   

  Realisatie

  N.v.t.

   

 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden via o.a. het CJG, waaronder het consultatiebureau.

 • Uitvoerende taken van de netwerkorganisatie CJG zijn o.a.:

  • Beheren website, beantwoorden vragen, geven van informatie.
  • Versterken van de Eigen Kracht van ouders door laagdrempelige informatievoorziening.
  Budget

  €902.000

  Realisatie

  €896.000

 • Alle scholen in het primair onderwijs zijn adequaat gehuisvest.

 • Uitvoering geven aan de herschikking van schoolgebouwen voortkomend uit de door de schoolbesturen opgestelde scholenvisie/spreidingsplan agv de overheveling van de middelen naar schoolbesturen (buma en onderhoudsgelden) en hiermee de leegstand van lokalen in het onderwijs verder te reduceren. Het budget is gebaseerd op de huidige huisvesting.

  Toelichting

  Schoolbesturen hebben hier het voortouw, maar zijn er nog niet uit hoe de scholen in Deventer gespreid kunnen worden. Wel heeft Olijfboom nu zijn definitieve huisvesting gekregen.

   

   

  Budget

  €9.552.000

  Realisatie

  €9.554.000

 • Toezicht kwaliteit kinderopvang: Conform de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouder(bureau).

 • Toezicht is zodanig georganiseerd dat de gemeente de A-status handhaaft.

  Budget

  €161.000

  Realisatie

  €155.000

 • Peuterspelen: Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor kinderen van 2 en 3 jaar voor 7 uren per week binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer.

 • Gemiddeld 150 kinderen maken gebruik van een kindplek.

  Toelichting

  Aanbod is gerealiseerd. Vraag laaten een geleidelijke daling zien (132 kinderen), met als gevolg dat het budget niet volledig is besteed. Een niet behaalde prestatie bektekent dus niet per definitie een minder goede uitkomst omdat het aanbod wel is gerealiseerd.

   

  Budget

  €320.000

  Realisatie

  €257.000

 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatie gebonden kinder- en jongerenwerk aangeboden.

  • Faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren
  • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk
  • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek
  • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen
  Budget

  €1.409.000

  Realisatie

  €1.361.000

 • Faciliteren van de brede scholen en combinatiefunctionarissen.

 • Binnen het beschikbaar gestelde budget de brede scholen combinatiefunctionarissen financieren en uitvoering geven aan de motie bij de Voorjaarsnota 2015, waarbij de partners worden uitgedaagd om tot een plan te komen tot een bedrag voor het behoud van combinatiefunctionarissen. De gemeente zal vervolgens het bedrag verdubbelen tot een maximum van €200.000.

  Budget

  €472.000

  Realisatie

  €484.000

 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 • 2.250 verstrekte maatwerkarrangementen Jeugdzorg gericht op behandeling en stabilisatie volgens het familiegroepsplan (jeugd ggz, jeugd LVB, Jeugd- en opvoedhulp inclusief jeugdzorgPlus, Landelijke specialistische zorg en mensen met een PGB).

   

  In regionaal verband inkopen (raamovereenkomst of subsidie) van jeugdzorg via de BVO bij de circa 150 huidige jeugdzorgorganisaties.

   

  Toelichting

  Op basis van de 3e kwartaalrapportage regionale Jeugdzorg zijn de lasten naar boven bijgesteld. De definitieve cijfers volgen nog.

  Budget

  € 21.448.000

  Realisatie

  €24.447.000

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’.

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’. Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Schakelpunt is een samenwerking van partijen die zoeken naar een passende plek voor elke jongere in de samenleving. Daarbij staat het behalen van een startkwalificatie en bemachtigen van een (betaalde) duurzame plek op de arbeidsmarkt voorop. Voor de jongeren waarvoor dit niet haalbaar is, gaat het om maximale zelfstandige participatie (sociaal en economisch) in de samenleving. Waar (integrale) ondersteuning nodig is, wordt die (integraal) geboden

   

  Prestatie afspraak beschikking provincie: 50 jongeren aan een leer/werktraject c.q. baan helpen. De borging 1000 jongerenplan optimaliseren door de tijdelijke inzet van een kwartiermaker Schakelpunt en Sluitende Aanpak voor jongeren in Deventer.

   

  Budget

  € 145.000

  Realisatie

  €96.000

 • Uitvoering meldingen leerplicht. Uitvoeren Regionaal Meld en Coördinatiepunt, volgens convenant VSV.

  • 650 meldingen leerplicht; waarvan op 400 een beslissing wordt afgegeven voor absoluut-, luxe , signaal verzuim of ander soortige vrijstellingen.
  • 1.000 meldingen bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (voor subregio Deventer) worden verwerkt, waarvan 400 Voortijdige schoolverlaters en 600 verzuim meldingen.
  • 250 voortijdig schoolverlaters terug begeleiden naar het onderwijs met als doel het behalen van een startkwalificatie. Dit o.a. door het maken van een plan van aanpak om terug te plaatsen naar school of een combinatie werken en leren. Indien terug naar school niet haalbaar is, begeleiden naar werk.

   

  Toelichting

  Gerealiseerd zijn 818 meldingen leerplicht, 800 meldingen rmc (318 voortijdig school verlaters en  482 verzuim) en 192 begeleidingstrajecten.

  De geraamde prestaties zijn vooraf lastig in te schatten en in de realisatie zit niet inbegrepen de jongeren die wel zijn uitgenodigd, maar die geen gebruik willen maken van een begeleidingstraject of verzuimgesprekken.

   

  Budget

  €578.000

  Realisatie

  €578.000

 • Uitvoering leerlingenvervoer.

  • 115 leerlingen vervoeren op basis van de verordening binnen Deventer
  • 185 leerlingen vervoeren op basis van de verordening buiten Deventer
  Budget

  €1.176.000

  Realisatie

  €1.190.000

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie: Conform wetgeving kinderen met een onderwijsachterstand vroegtijdig signaleren en achterstand bestrijden.

 • Inzicht in cliëntervaringen.

 • Schoolzwemmen: Ombouw van subsidie schoolzwemmen speciaal onderwijs.

 • Het organiseren van de lokale toegang middels gezinscoaches, medewerkers van het gespecialiseerd ambulant team en de functie AMHK.

  Alle Deventenaren die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden, weten de weg naar de toegang te vinden (gezinscoaches).

 • Eigen kracht

 • Lokale Educatieve Agenda: Gemeente en Onderwijs werken samen zodat kinderen in Deventer zich goed kunnen ontplooien.

 • Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden via o.a. het CJG, waaronder het consultatiebureau.

 • Alle scholen in het primair onderwijs zijn adequaat gehuisvest.

 • Toezicht kwaliteit kinderopvang: Conform de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouder(bureau).

 • Peuterspelen: Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor kinderen van 2 en 3 jaar voor 7 uren per week binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer.

 • Aan alle jongeren wordt ambulant en locatie gebonden kinder- en jongerenwerk aangeboden.

 • Faciliteren van de brede scholen en combinatiefunctionarissen.

 • Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’.

 • Uitvoering meldingen leerplicht. Uitvoeren Regionaal Meld en Coördinatiepunt, volgens convenant VSV.

 • Uitvoering leerlingenvervoer.

 • Kwalitatief: geplaatste kinderen realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde.

   

  Kwantitatief: 100% bereik, 92% daadwerkelijke plaatsing (435 peuters en 100 leerlingen).

   

  Toelichting

  Met ingang van 1-1-2018 start een nieuwe OAB-periode met nieuwe inhoudelijke en financiële prestatieafspraken. In 2017 kan het niet bestede budget (opgebouwd in voorgaande jaren) nog een keer worden overgeheveld.

  Budget

  €4.359.000

  Realisatie

  €3.441.000

 • Uitvoering geven aan de monitor sociaal domein en doorontwikkeling monitor.

  Toelichting

  Niet bekend Doelstelling: Omdat het nog niet mogelijk is om bepaalde groepen uit te sluiten, is in afstemming met het Ministerie nog geen uitvoering gegeven aan de cliëntonderzoeken Jeugd.

   

  Budget

  N.v.t.

   

  Realisatie

  N.v.t.

   

 • Handhaving zwemles voor kinderen van de Linde: gemiddeld 50 kinderen die onderwijs volgen in Deventer met een verstandelijke en/of meervoudige handicap krijgen extra zwemles aangeboden.

   

  Beëindiging zwemles voor kinderen van de Tintaan, kinderen met taalachterstand en afkomstig uit gezinnen zonder zwemcultuur.

   

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €25.000

   

 • Er worden 3000 familiegroepsplannen afgegeven door het team gezinscoaches.

  Toelichting

  In de applicatie sociaal domein is het aantal afgegeven familiegroepsplannen (nog) niet te monitoren. Wel is geregistreerd dat 2279 maatwerkvoorzieningen voor Jeugd zijn verstrekt.

  Budget

  €2.100.000

  Realisatie

  €2.107.000

 •  De inzet eigen kracht is onderdeel van het familiegroepsplan.

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

   

  • Er is 4 x per jaar bestuurlijk overleg (LEA)
  • Een nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2016-2020.
  Toelichting

  LEA wordt 4x gepland en kent alleen doorgang bij relevante agendapunten

   

  Budget

  N.v.t.

   

  Realisatie

  N.v.t.

   

 • Uitvoerende taken van de netwerkorganisatie CJG zijn o.a.:

  • Beheren website, beantwoorden vragen, geven van informatie.
  • Versterken van de Eigen Kracht van ouders door laagdrempelige informatievoorziening.
  Budget

  €902.000

  Realisatie

  €896.000

 • Uitvoering geven aan de herschikking van schoolgebouwen voortkomend uit de door de schoolbesturen opgestelde scholenvisie/spreidingsplan agv de overheveling van de middelen naar schoolbesturen (buma en onderhoudsgelden) en hiermee de leegstand van lokalen in het onderwijs verder te reduceren. Het budget is gebaseerd op de huidige huisvesting.

  Toelichting

  Schoolbesturen hebben hier het voortouw, maar zijn er nog niet uit hoe de scholen in Deventer gespreid kunnen worden. Wel heeft Olijfboom nu zijn definitieve huisvesting gekregen.

   

   

  Budget

  €9.552.000

  Realisatie

  €9.554.000

 • Toezicht is zodanig georganiseerd dat de gemeente de A-status handhaaft.

  Budget

  €161.000

  Realisatie

  €155.000

 • Gemiddeld 150 kinderen maken gebruik van een kindplek.

  Toelichting

  Aanbod is gerealiseerd. Vraag laaten een geleidelijke daling zien (132 kinderen), met als gevolg dat het budget niet volledig is besteed. Een niet behaalde prestatie bektekent dus niet per definitie een minder goede uitkomst omdat het aanbod wel is gerealiseerd.

   

  Budget

  €320.000

  Realisatie

  €257.000

  • Faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren
  • In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk
  • Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek
  • Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen
  Budget

  €1.409.000

  Realisatie

  €1.361.000

 • Binnen het beschikbaar gestelde budget de brede scholen combinatiefunctionarissen financieren en uitvoering geven aan de motie bij de Voorjaarsnota 2015, waarbij de partners worden uitgedaagd om tot een plan te komen tot een bedrag voor het behoud van combinatiefunctionarissen. De gemeente zal vervolgens het bedrag verdubbelen tot een maximum van €200.000.

  Budget

  €472.000

  Realisatie

  €484.000

 • 2.250 verstrekte maatwerkarrangementen Jeugdzorg gericht op behandeling en stabilisatie volgens het familiegroepsplan (jeugd ggz, jeugd LVB, Jeugd- en opvoedhulp inclusief jeugdzorgPlus, Landelijke specialistische zorg en mensen met een PGB).

   

  In regionaal verband inkopen (raamovereenkomst of subsidie) van jeugdzorg via de BVO bij de circa 150 huidige jeugdzorgorganisaties.

   

  Toelichting

  Op basis van de 3e kwartaalrapportage regionale Jeugdzorg zijn de lasten naar boven bijgesteld. De definitieve cijfers volgen nog.

  Budget

  € 21.448.000

  Realisatie

  €24.447.000

 • Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’. Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Schakelpunt is een samenwerking van partijen die zoeken naar een passende plek voor elke jongere in de samenleving. Daarbij staat het behalen van een startkwalificatie en bemachtigen van een (betaalde) duurzame plek op de arbeidsmarkt voorop. Voor de jongeren waarvoor dit niet haalbaar is, gaat het om maximale zelfstandige participatie (sociaal en economisch) in de samenleving. Waar (integrale) ondersteuning nodig is, wordt die (integraal) geboden

   

  Prestatie afspraak beschikking provincie: 50 jongeren aan een leer/werktraject c.q. baan helpen. De borging 1000 jongerenplan optimaliseren door de tijdelijke inzet van een kwartiermaker Schakelpunt en Sluitende Aanpak voor jongeren in Deventer.

   

  Budget

  € 145.000

  Realisatie

  €96.000

  • 650 meldingen leerplicht; waarvan op 400 een beslissing wordt afgegeven voor absoluut-, luxe , signaal verzuim of ander soortige vrijstellingen.
  • 1.000 meldingen bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt (voor subregio Deventer) worden verwerkt, waarvan 400 Voortijdige schoolverlaters en 600 verzuim meldingen.
  • 250 voortijdig schoolverlaters terug begeleiden naar het onderwijs met als doel het behalen van een startkwalificatie. Dit o.a. door het maken van een plan van aanpak om terug te plaatsen naar school of een combinatie werken en leren. Indien terug naar school niet haalbaar is, begeleiden naar werk.

   

  Toelichting

  Gerealiseerd zijn 818 meldingen leerplicht, 800 meldingen rmc (318 voortijdig school verlaters en  482 verzuim) en 192 begeleidingstrajecten.

  De geraamde prestaties zijn vooraf lastig in te schatten en in de realisatie zit niet inbegrepen de jongeren die wel zijn uitgenodigd, maar die geen gebruik willen maken van een begeleidingstraject of verzuimgesprekken.

   

  Budget

  €578.000

  Realisatie

  €578.000

  • 115 leerlingen vervoeren op basis van de verordening binnen Deventer
  • 185 leerlingen vervoeren op basis van de verordening buiten Deventer
  Budget

  €1.176.000

  Realisatie

  €1.190.000

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

41.264

45.810

44.574

-1.236

Baten

3.369

5.736

4.878

-858

Voor resultaatbestemming

-37.895

-40.074

-39.696

377

Stortingen in reserves

0

686

712

26

Puttingen uit reserves

2.599

3.772

3.547

-225

Na resultaatbestemming

-35.296

-36.988

-36.862

126

Toelichting

Kind- en jeugdbeleid  - Voordeel

Budgetoverhevelingen:

 • Onderwijsachterstandenbeleid €918.000: dit is een specifieke uitkering vanuit het Rijk met hieraan gekoppelde prestatieafspraken. De periode loopt tot en met het jaar 2017. Geld dat over is bij de eindafrekening moet terug naar het Rijk.
 • 1000-jongerenplan €50.000: uitvoering van het project krijgt in 2017 verder vorm. We gaan de activeringscentra in 2017 realiseren. Dekking middels bijdrage van de provincie.
 • Van Wieg naar Werk €147.000: dit is een pilot, waarbij na intensief overleg met alle deelnemende partijen (huisartsen en aanbieders j-GGZ) op 1 december 2016 een akkoord gegeven is. De pilot kan nu in 2017 daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dekking middels bijdrage van de provincie €69.000 en een putting uit de reserve overlopende uitgaven €78.000.
 • Voordeel €63.000, door een onderbesteding op de kindplekken. De financiering vindt plaats op basis van de vraag naar het aantal kindplekken. Uiteindelijk was er minder vraag dan bij de Najaarsrapportage 2016 was voorzien.

Jeugdzorg  - Neutraal

Volgens de voorlopige jaarcijfers 2016 liggen de kosten van de regionale Jeugdzorg  in lijn met de verwachting bij de Najaarsrapportage 2016. Het resultaat is nog onder voorbehoud, omdat de definitieve cijfers in juni 2017 volgen.
Er heeft een eindafrekening van de projectsubsidie toegangstaken jeugdzorg 2015 plaatsgevonden, waarbij we €163.000 terugontvangen van Jeugdbescherming Overijssel. Het uiteindelijk resultaat op jeugdzorg wordt geëgaliseerd via de reserve sociaal domein.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Project "Wieg naar werk"

147

147

0

Onderwijsachterstandenbeleid

918

918

0

 "Verduurzaming 1.000 jongerenplan/Sluitende aanpak"

50

50

0

Totaal

1.115

1.115

0

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Openbaar primair onderwijs

0

0

0

Huisvesting onderwijs

-5.766

-5.762

3

Lokaal onderwijsbeleid (incl.leerplicht)

-202

-205

-2

Leerlingenzaken

-1.584

-1.585

-1

Kind- en jeugdbeleid

-3.716

-3.590

126

Jeugdzorg decentralisatie 2015

-25.721

-25.721

0

Saldo

-36.988

-36.862

126

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

4.688

4.556

-132

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

Saldo

0

-4.688

-4.556

132

Toelichting

Investeringen Huisvesting Onderwijs  - Voordeel

Het Kindcentrum Borgele is op 6 december 2016 opgeleverd. Verwachting was aanvankelijk dat oplevering in 2017 zou plaatsvinden. In het krediet was rekening gehouden met bouwrente over 2017, hetgeen heeft geleid tot een onderschrijding van €132.000.

Verbonden Partijen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland