Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Begroot
€ 72.040
Rekening
€ 70.203
Verschil
€ 1.836
Begroot
€ -41.950
Rekening
€ -40.833
Verschil
€ -1.118

Omschrijving

Ambitie Sociaal Domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.

Onze doelstellingen:

 • Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!
 • Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

Deventenaren doen graag mee aan de samenleving en wij vinden dat iedereen daarvoor de mogelijkheid moet hebben. Het gaat om zelfredzaamheid, meedoen en zich maatschappelijk inzetten. De gemeente neemt daarin de regierol en/of participeert in netwerken. Ook inwoners die beroep doen op een uitkering moeten kunnen meedoen. Voor wie dat kan, is de uitkeringsperiode primair een overbrugging naar economische zelfredzaamheid. We vinden dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk. In de periode dat ze dat nog niet is gelukt, stimuleren en faciliteren we de vrijwillige participatie: inwoners worden geacht niet alleen economisch (werk), maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in zichzelf. Deventer gaat uit van zelfredzaamheid en eigen kracht.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

2016 in vogelvlucht

Het afgelopen jaar hebben we uitvoering gegeven aan de Bestuursopdracht Transformatie. Belangrijke onderdelen daarin vormen:

 • het versterken en verbinden van de toegangen;
 • preventie, versterken zelfredzaamheid en optimaal inzetten van ondersteuning en sociale netwerken;
 • doorontwikkeling van de monitor sociaal domein;
 • doorontwikkeling participatie.

Met de raad heeft hierover frequent overleg plaatsgevonden en is geconstateerd dat er al veel belangrijke stappen gezet zijn. Transformatie is echter een proces dat niet van het ene op het andere moment gerealiseerd is. Ook de komende jaren zullen we hier invulling aan geven samen met onze partners in de stad.

Binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt zijn de doelstellingen voor 2016 nagenoeg allemaal gerealiseerd. Deventer Werktalent heeft de uitstroom doelstelling gerealiseerd. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een toename in het aantal fulltime plaatsingen. In samenwerking met het Ondernemershuis en het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) zijn veel ondernemers in zwaar weer bereikt en geholpen met het voortbestaan van hun bedrijf. Vanuit de intake wordt intensief gematched op openstaande vacatures. Er is geïnvesteerd in het creëren van werkkansen voor de groep die is aangewezen op laaggeschoolde arbeid. Deze initiatieven worden het komende jaar doorontwikkeld.

In 2016 werden de gevolgen van de invoering van de Participatiewet duidelijker zichtbaar. Meer jongeren, die voorheen een beroep op de Wajong deden, meldden zich nu bij Deventer Werktalent voor werk en een uitkering. Daarnaast kenden wij in 2016 een vergrote toestroom van statushouders.

In verband met het tekort op het inkomensdeel is bij de Voorjaarsnota 2016 het uitstroomoffensief vastgesteld, dit bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Doorontwikkeling van Sallcon (inclusief DWT) tot krachtige speler op de arbeidsmarkt;
 • Intensievere samenwerking tussen UWV en DWT. Mensen die net hun baan kwijt zijn, worden door een gezamenlijke aanpak van UWV en DWT zo goed mogelijk begeleid naar werk;
 • Voorkomen dat mensen lang in de bijstand blijven. Mensen die nog maar kort in de bijstand zitten of mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelen we zo snel mogelijk weer naar werk;
 • Uitgangspunt is dat geen jongere onder de 27 jaar met een concreet arbeidsmarktperspectief een uitkering ontvangt. Jongeren die dat nodig hebben, begeleiden we naar een passende school of opleiding.

In 2016 is invulling gegeven aan de maatregelen en deze worden de komende jaren verder doorontwikkeld.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • In 2016 worden 525 uitkeringsgerechtigden (op grond van de Participatiewetuitkering) bemiddeld naar werk.

  Toelichting

  Het totale contract DWT is financieel vertaald in de opdracht voor 2016 om een schadelastbeperking te realiseren van 3.400.000,- (90% van de totale contractwaarde). Over 2016 heeft DWT uiteindelijk een schadelastbeperking gerealiseerd van 3.393.000,-.

   

 • In Deventer wordt door Deventer Werktalent ingezet op het optimaal benutten van de arbeidscapaciteit, zowel richting tijdelijke en parttime dienstverbanden als richting fulltime werk.

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent.

  Toelichting

  Het totale contract DWT is financieel vertaald in de opdracht voor 2016 om een schadelastbeperking te realiseren van 3.400.000,- (90% van de totale contractwaarde) .

  Over 2016 heeft DWT uiteindelijk een schadelastbeperking gerealiseerd van 3.293.000,-.

   

  Budget

  3.400.000

  Realisatie

  3.293.000

 • In 2016 leidt 42% van de meldingen niet tot een toekenning van de uitkering.

  Toelichting

  Onderdeel contract DWT

 • Alle klanten krijgen een  zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Alleen inwoners van de gemeente Deventer die recht hebben op een uitkering vanuit de Wet werk en bijstand, krijgen deze door een goede uitvoering van de poortwachtersfunctie

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Deventer Werktalent draagt zorg dat alle voorhanden zijnde vacatures beschikbaar zijn voor de nieuwe instroom en (zittend bestand).

   

  Toelichting

  Onderdeel van totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • We realiseren in 2016 een inkomst van minimaal 3% van de rijksbijdrage I- deel door terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen op het huidige klantenbestand.

  Toelichting

  De totale opbrengsten gerealiseerd met terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016 bedragen 950.000,-. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd. Echter schrijven de richtlijnen vanuit het Rijk voor dat opbrengsten vanuit verrekeningen met het UWV/ de SVB in verband met rechten van clienten niet als baten worden verantwoord, maar in mindering worden gebracht op de lasten.

  Gecorrigeerd voor verrekeningen met het UWV/ de SVB bedragen de baten terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016  594.000,-. Hiermee is de doelstelling feitelijk niet gerealiseerd.

 • Bij verwijtbaar niet nakomen wordt altijd lik op stuk beleid toegepast.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In 2016 wordt Terugvordering op Maat toegepast

  Toelichting

  De totale opbrengsten gerealiseerd met terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016 bedragen 930.000,-. Echter schrijven de richtlijnen vanuit het Rijk voor dat opbrengsten vanuit verrekeningen met het UWV/ de SVB ivm bestaande rechten van clienten (onderdeel van terugvordering en verhaal) niet als baten worden verantwoord, maar in mindering worden gebracht op de lasten. Gecorrigeerd voor verrekeningen met het UWV/ de SVB bedragen de baten terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016  574.000,-. Hiermee is de doelstelling feitelijk niet gerealiseerd. Echter het beoogd effect op het financieel resultaat is met de inzet op terugvordering en verhaal wel gerealiseerd in 2016.

   

  Budget

  726.000

  Realisatie

  594.000

 • Strak monitoren op nakomen van de arbeidsverplichting van cliënten

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Deventer Werktalent is het aanspreekpunt voor alle uitkeringsgerechtigden (Participatiewet) voor ondersteuningsvragen op het gebied van Werk, Studie en Participatie.

  Toelichting

  Onderdeel contract DWT

 • Opstellen transformatieagenda voor doorontwikkeling toegang Deventer Werktalent (in verbinding met de sociale teams).

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In 2016 is 50% van alle PW-uitkeringsgerechtigden in ieder geval naar vermogen maatschappelijk nuttig actief. DWT haalt in 2016 het maximale uit onze klanten richting werk en participatie. In 2016 stijgt ons klantenbestand met 0.5 punt op de participatieladder.

  Toelichting

  Onderdeel contract DWT

 • Deventer Werktalent zorgt voor de doorgeleiding van alle PW-cliënten met arbeidsverplichtingen naar de beschikbare plekken in de stad die door organisaties beschikbaar worden gesteld.

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 900 personen met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.70% is werkzaam bij reguliere werkgevers via Begeleid werk, detacheringen of groepsdetacheringen.

 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.

  Budget

  19.580.000

  Realisatie

  19.580.000

 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.2

 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In 2016 worden 525 uitkeringsgerechtigden (op grond van de Participatiewetuitkering) bemiddeld naar werk.

  Toelichting

  Het totale contract DWT is financieel vertaald in de opdracht voor 2016 om een schadelastbeperking te realiseren van 3.400.000,- (90% van de totale contractwaarde). Over 2016 heeft DWT uiteindelijk een schadelastbeperking gerealiseerd van 3.393.000,-.

   

 • In 2016 leidt 42% van de meldingen niet tot een toekenning van de uitkering.

  Toelichting

  Onderdeel contract DWT

 • We realiseren in 2016 een inkomst van minimaal 3% van de rijksbijdrage I- deel door terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen op het huidige klantenbestand.

  Toelichting

  De totale opbrengsten gerealiseerd met terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016 bedragen 950.000,-. Hiermee is de doelstelling gerealiseerd. Echter schrijven de richtlijnen vanuit het Rijk voor dat opbrengsten vanuit verrekeningen met het UWV/ de SVB in verband met rechten van clienten niet als baten worden verantwoord, maar in mindering worden gebracht op de lasten.

  Gecorrigeerd voor verrekeningen met het UWV/ de SVB bedragen de baten terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016  594.000,-. Hiermee is de doelstelling feitelijk niet gerealiseerd.

 • Deventer Werktalent is het aanspreekpunt voor alle uitkeringsgerechtigden (Participatiewet) voor ondersteuningsvragen op het gebied van Werk, Studie en Participatie.

  Toelichting

  Onderdeel contract DWT

 • In 2016 is 50% van alle PW-uitkeringsgerechtigden in ieder geval naar vermogen maatschappelijk nuttig actief. DWT haalt in 2016 het maximale uit onze klanten richting werk en participatie. In 2016 stijgt ons klantenbestand met 0.5 punt op de participatieladder.

  Toelichting

  Onderdeel contract DWT

 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 900 personen met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.70% is werkzaam bij reguliere werkgevers via Begeleid werk, detacheringen of groepsdetacheringen.

 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.2

 • In Deventer wordt door Deventer Werktalent ingezet op het optimaal benutten van de arbeidscapaciteit, zowel richting tijdelijke en parttime dienstverbanden als richting fulltime werk.

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, uit te voeren door Deventer Werktalent.

  Toelichting

  Het totale contract DWT is financieel vertaald in de opdracht voor 2016 om een schadelastbeperking te realiseren van 3.400.000,- (90% van de totale contractwaarde) .

  Over 2016 heeft DWT uiteindelijk een schadelastbeperking gerealiseerd van 3.293.000,-.

   

  Budget

  3.400.000

  Realisatie

  3.293.000

 • Alle klanten krijgen een  zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Alleen inwoners van de gemeente Deventer die recht hebben op een uitkering vanuit de Wet werk en bijstand, krijgen deze door een goede uitvoering van de poortwachtersfunctie

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Deventer Werktalent draagt zorg dat alle voorhanden zijnde vacatures beschikbaar zijn voor de nieuwe instroom en (zittend bestand).

   

  Toelichting

  Onderdeel van totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Bij verwijtbaar niet nakomen wordt altijd lik op stuk beleid toegepast.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In 2016 wordt Terugvordering op Maat toegepast

  Toelichting

  De totale opbrengsten gerealiseerd met terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016 bedragen 930.000,-. Echter schrijven de richtlijnen vanuit het Rijk voor dat opbrengsten vanuit verrekeningen met het UWV/ de SVB ivm bestaande rechten van clienten (onderdeel van terugvordering en verhaal) niet als baten worden verantwoord, maar in mindering worden gebracht op de lasten. Gecorrigeerd voor verrekeningen met het UWV/ de SVB bedragen de baten terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen in 2016  574.000,-. Hiermee is de doelstelling feitelijk niet gerealiseerd. Echter het beoogd effect op het financieel resultaat is met de inzet op terugvordering en verhaal wel gerealiseerd in 2016.

   

  Budget

  726.000

  Realisatie

  594.000

 • Strak monitoren op nakomen van de arbeidsverplichting van cliënten

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Opstellen transformatieagenda voor doorontwikkeling toegang Deventer Werktalent (in verbinding met de sociale teams).

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Deventer Werktalent zorgt voor de doorgeleiding van alle PW-cliënten met arbeidsverplichtingen naar de beschikbare plekken in de stad die door organisaties beschikbaar worden gesteld.

  Toelichting

  Onderdeel van het totale contract met DWT

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.

  Budget

  19.580.000

  Realisatie

  19.580.000

 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

65.732

72.040

70.203

-1.836

Baten

40.156

41.950

40.833

-1.118

Voor resultaatbestemming

-25.576

-30.089

-29.371

719

Stortingen in reserves

0

192

371

179

Puttingen uit reserves

406

1.025

391

-634

Na resultaatbestemming

-25.171

-29.257

-29.351

-94

Toelichting

Inkomen - neutraal

Het werkelijk tekort op het inkomensdeel is in 2016 circa €1,3 miljoen lager dan geraamd bij de najaarsrapportage. Dit is voornamelijk te verklaren doordat het gemiddelde uitkeringsbedrag in werkelijkheid lager is dan begroot. Daarnaast zijn incidenteel extra opbrengsten gerealiseerd in verband met bestaande rechten van cliënten bij de Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Deze opbrengsten zijn in mindering gebracht op de uitkeringslasten. Hier staat tegenover dat de baten terugvordering en verhaal enigszins tegenvallen ten opzichte van de begroting. Het lager tekort op het inkomensdeel resulteert in een lager beroep op de vangnetregeling, waardoor het effect per saldo neutraal is.

Op basis van het aantal statushouders dat in 2016 gehuisvest is in Deventer en een beroep doet op de bijstand is een bijdrage van €648.000 ontvangen vanuit de intertemporele vergoeding verhoogde asielinstroom van het Rijk. Deze bijdrage betreft feitelijke een voorschot en wordt in de jaren 2018 – 2025 in gelijke delen verrekend op de gebundelde uitkering. Voor 2016 resulteert deze bijdrage ten opzichte van de begroting in een voordeel op het inkomensdeel, waardoor de aanvankelijk geraamde onttrekking uit de reserve is omgezet in een storting van €71.000.

Re-integratie - nadeel

Op het onderdeel re-integratie is ten opzichte van de begroting een nadeel gerealiseerd, omdat de storting in de reserve nieuwkomers €103.000 hoger is dan aanvankelijk geraamd. Per saldo is dit echter resultaatneutraal, omdat binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen hogere baten zijn gerealiseerd in verband met de ontvangen bijdrage Verhoogde Asielinstroom participatie en re-integratie vanuit de decembercirculaire.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Actieplan jeugdwerkloosheid

24

24

0

Doorontwikkeling Technicampus

175

175

0

Totaal

199

199

0

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Inkomen

-4.558

-4.569

-12

Reintegratie

-24.699

-24.782

-82

Saldo

-29.257

-29.351

-94

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

0

0

0

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Verbonden Partijen

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon