Bijlagen

 • 1. Onvoorzien
 • 2. Staat van incidentele lasten en baten
 • 3. Nadere specificatie algemene dekkingsmiddelen
 • 4. Sisa verantwoordingsinformatie
 • 5. IMG-verantwoording en ontwikkelagenda
 • 6. Resultaatbesteming via reserves
 • 7. Staat van Reserves
 • 8. Algemene toelichting reserves
 • 9. Staat van voorzieningen
 • 10. Toelichting op voorzieningen
 • 11. Verloopoverzicht overlopende activa en passiva
 • 12. Overzicht uitgaven en inkomsten lopende investeringen
 • 13. Gewaarborgde geldleningen en staat van gewaarborgde geldleningen
 • 14. Over te hevelen budgetten
 • 15. Kaders bedrijfsvoering
 • 16. Overzicht programma's en producten
 • 17. Afkortingen en begrippen
 • 18. Verklaring begrippen