Meedoen

Begroot
€ 69.501
Rekening
€ 67.751
Verschil
€ 1.750
Begroot
€ -6.142
Rekening
€ -6.736
Verschil
€ 594

Omschrijving

Ambitie sociaal domein: In de Deventer samenleving doet iedereen mee. Zoveel mogelijk op eigen kracht, waar nodig met ondersteuning van het sociaal netwerk. Mensen die het niet op eigen kracht redden, kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning bij het opgroeien, het vinden van een goede onderwijsplek, het krijgen van zorg en het meedoen in de samenleving, waar mogelijk met werk.

Deventer wil een gemeente zijn met een stevige sociale structuur, die het mogelijk maakt dat iedereen zo goed mogelijk aan de samenleving kan meedoen. Als gemeente vervullen we hierin een faciliterende rol. De uitgangspunten daarbij zijn: de eigen kracht en de ondersteuningsvraag van mensen staan centraal, preventie, wijk-, buurt- en kerngerichtheid en integraliteit.

Onze doelstellingen:

1. Maximale participatie van Deventer burgers: mensen werken, versterken zichzelf, doen iets voor een ander, of voor de stad. Iedereen doet ertoe!

2. Het bieden van een vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet kunnen meedoen in de Deventer samenleving.

2016 in vogelvlucht

Het afgelopen jaar hebben we uitvoering gegeven aan de Bestuursopdracht Transformatie. Belangrijke onderdelen daarin vormen:

 • het versterken en verbinden van de toegangen;
 • preventie, versterken zelfredzaamheid en optimaal inzetten van ondersteuning en sociale netwerken;
 • doorontwikkeling van de monitor sociaal domein;
 • doorontwikkeling participatie.

Met de raad heeft hierover frequent overleg plaatsgevonden en is geconstateerd dat er al veel belangrijke stappen gezet zijn. Transformatie is echter een proces dat niet van het ene op het andere moment gerealiseerd is. Ook de komende jaren zullen we hier invulling aan geven samen met onze partners in de stad.

De transformatie in het sociaal domein geven wij vorm met inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat door deze taken dicht bij de mensen waar het om gaat te organiseren dit beter en binnen het budgettair kader uitgevoerd kan worden. We willen een sociale, inclusieve samenleving zijn waarin mensen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van hun eigen leven: een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt.
De gemeente kan hierin faciliteren en ondersteunen. De gemeente zal sturen op de realisatie van de maatschappelijke opgave (en niet op de manier waarop deze gerealiseerd gaat worden).

De maatschappelijke opvang en beschermd wonen maken onderdeel uit van de WMO. Deze taken worden in regionale samenwerking uitgevoerd. Regionaal zijn de ambities vastgesteld:

 • We zorgen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen voor wie dat nodig heeft;
 • We maken mogelijk dat mensen op ieder moment zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en participeren.

Deze ambities zijn uitgewerkt in een regiovisie 2017 – 2022.

We onderzoeken of de toegang nog beter en slimmer ingericht kan worden, waarbij het uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur optimaal vorm krijgt.
Naast de organisatievorm wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar verbetering samenwerking toegangen in de zorg (o.a. wijkzorg, huisarts, praktijkondersteuner) en sociale teams. De sociale teams spelen een belangrijke rol in het transformatieproces. Om dit vanuit een heldere en onafhankelijke positie uit te voeren, wordt er een doorstart gemaakt waarbij de sociale teams in een nieuwe juridische entiteit ondergebracht.

In de toegang sociale teams is tevens de samenwerking tussen het sociaal team en het WijDeventer proces geborgd. De uitwerking hiervan vergt continue aandacht.

Preventie. Samen met Eno wordt uitvoering gegeven aan het project de Vitale burger: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Doel is om de veerkracht en vermogen tot zelfregie te versterken. Samen met de zorgverleners, sociale teams, vrijwilligers. Gestoeld op positieve gezondheid.

Optimaal inzetten van de ondersteuning (zorg). De substitutie van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende voorzieningen (algemene voorzieningen) heeft veel aandacht. (Bewoners) initiatieven worden gefaciliteerd die dit doel beogen. Tevens is er in 2016 voor gekozen om van bewindvoering een voorliggende voorziening te maken. Daarmee is bewindvoering voor iedere Deventer die onder bewindvoering valt gratis toegankelijk.

De voorbereidingen voor de inkoop van WMO 2019 is in volle gang,

In 2016 is er een nieuw minima- en schuldhulpverleningsbeleid in Deventer aangenomen. De komende jaren is het beleid gebaseerd op een zevental uitgangspunten die zijn uitgewerkt in een tweetal beleidsplannen. De uitgangspunten zijn: samen beperken van financiële zorgen, financiële problemen effectiever aanpakken door over de grenzen van beleidsterreinen heen te kijken, direct starten met een integrale aanpak, vanuit maatwerk maken we minimabeleid effectiever, ondersteuning op maat bij schuldhulpverlening, blijven innoveren en het inzetten van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen WMO door sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

  Toelichting

  Ondanks de sturing op inzet eigen kracht zien we een stijging in het aantal clienten.

   

 • De inzet eigen kracht is onderdeel van het ondersteuningsplan.

  Toelichting

  Eigen kracht is onderdeel ondersteuningsplan, maar er heeft een stijging van het aantal cliënten plaatsgevonden.

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

 • 1.180 cliënten met een verstrekt maatwerkarrangement WMO nieuw.

  Budget

  €9.748.000

  Realisatie

  €9.784.000

 • WMO individuele verstrekkingen; Meedoen mogelijk maken door een passend aanbod van maatwerkvoorzieningen WMO (woon-, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp in de huishouding):

  • 400 aanvragen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Cvv)
  • 400 Woonvoorzieningen
  • 300 Rolstoel/voorzieningen + 100 scootmobielen
  • 300 Gehandicapten parkeerkaarten (GPK)
  • 400 Kortingsbonnen “Schoonhuis”
  Toelichting

  Door latere aanlevering door zorgaanbieders van uren over 2015 aan het CAK zijn de eigen bijdragen in 2016 eenmalig hoger. Dit betekent een hogere storting in de egalisatiereserve.

   

  Budget

  €10.343.000

  Realisatie

  €10.510.000

   

 • Uitvoering geven aan het plan van aanpak Samen Ruimte Geven.

  • Ondersteunen 8 buurthuizen en 9 speeltuinverenigingen.
  • Realisatie één Meedoenbudget waaruit diverse maatschappelijke initiatieven ondersteund kunnen worden.

   

  Toelichting

  De lasten zijn lager doordat de voorgenomen investering van het gebouw wijk 16, om die gebruiksklaar te maken voor dagbesteding, is vertraagd door onder meer noodzakelijke asbestsanering.

   

  Budget

  €2.170.000

  Realisatie

  €2.063.000

 • Toegang, “het organiseren van zichtbare lokale toegang door middel van sociale teams”.

  Alle Deventenaren die een ondersteuningsvraag hebben, weten de weg naar de toegang te vinden (Sociaal team, gezinscoaches, Deventer werk talent)

  • Opstellen gezamenlijk communicatieplan Raster, De Kern, Mee, Gemeente (partners in sociaal team).
  • Opstellen transformatieagenda voor doorontwikkeling toegang in de wijken.

   

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

 • 6.000 mensen met een ondersteuningsvraag worden geholpen door sociaal team.

  Toelichting

  Er zijn 5700 contacten geweest

   

  Tegenover de hogere lasten van de toegang staan lagere lasten voor het uitvoeringsbudget, per saldo een onderbesteding van €195.000. Dit wordt overgeheveld naar 2017

  Budget

  4.525.000

  Realisatie

  €4.599.000

   

 • Het percentage Deventenaren boven de 18 jaar dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen blijft stabiel op 55%.

  Toelichting

  Dit cijfer wordt eens in de twee jaar gemeten. Eind 2017 is de volgende meting.

   

 • Laten uitvoeren samenwerkingsproject Deventer Gaat Voor Gezond

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Inzetten van 5,68 fte buurtsportcoaches door Raster Welzijn en Sportbedrijf Deventer.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Eind 2017 vindt er een nieuwe meting plaats.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Continuering huidig voorzieningenniveau (zwembaden De Scheg, Borgelerbad, IJsbaan De Scheg, Looermark, sporthallen en gymzalen).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.

 • Preventie; bereiken van ten minste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of vroegtijdig signaleren van (nieuwe) problematische schulden.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Sociale kredietverstrekking; meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van € 1.200.000 aan verantwoorde sociale leningen

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Schuldhulpverlening; meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • In behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling,
  • Uitvoeren van 75 trajecten voor een wettelijke schuldregeling,
  • Uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens,
  • Uitvoeren van beschermingsbewind voor 200 huishoudens.
  Toelichting

  In 2016 zijn 831 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling in behandeling genomen.  In de beleidsnota schuldhulpverlening, vastgesteld in december 2016, zijn maatregelen benoemd om het bereik richting de doelgroep te vergroten.

  De andere prestaties zijn gerealiseerd in 2016.

   

  Budget

  €1.572.000

  Realisatie

  €1.572.000

   

 • Inzicht in cliëntervaringen.

 • Uitvoering geven aan de monitor sociaal domein en doorontwikkeling monitor.

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

   

 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

 • Inzet Wij Deventer als ondersteunende rol bij burgerinitiatieven bij het verbeteren van de woonomgeving.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

  Budget

  €528.000

  Realisatie

  €527.000

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

 • Subsidiëren van o.a. VCD, steunpunt mantelzorg om ondersteuning te bieden aan vrijwilligers (30.000, waarvan bereik 10.000 vrijwilligers) en vrijwilligersorganisaties (1400, waarvan 300 gesprekken per jaar).

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

  Budget

  €804.000

  Realisatie

  €813.000

 • In 2016 maken 1.500 kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek gebruik van een traject. Ze ontvangen ondersteuning gericht op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • 448 cliënten met een maatwerkarrangement Beschermd Wonen.

  Budget

  16.120.000

  Realisatie

  15.477.000

 • Participatie mogelijk maken voor 5100 huishoudens met een inkomen tot 110%.

 • Bereiken en ondersteunen van mensen die tot de doelgroep minima behoren (vanuit nieuw te realiseren kaders).

  Toelichting

  De afwijking tov het budget (na wijziging) wordt nader toegelicht bij het overzicht exploitatie.

  Budget

  €4.198.000

  Realisatie

  €4.409.000

 • In 2016 volgt 80% van alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • O.b.v. een nieuw Regionaal Kompas 2.0 bereiken van diverse groepen mensen die tussen de wal en het schip (dreigen) te vallen.

  Toelichting

  De totstandkoming van een nieuw Regionaal Kompas 2.0 is enigszins vertraagd, waardoor deze niet is vastgesteld in 2016. Dit neemt niet weg dat in 2016 de diverse groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen zijn bereikt.

  Budget

  €5.237.000

  Realisatie

  5.237.000

 • 2,5% minder gebruik van individuele voorzieningen WMO door sturing op inzet eigen kracht, preventie, algemene voorzieningen en efficiënte uitvoering maatwerk.

  Toelichting

  Ondanks de sturing op inzet eigen kracht zien we een stijging in het aantal clienten.

   

 • Uitvoering geven aan het plan van aanpak Samen Ruimte Geven.

 • Toegang, “het organiseren van zichtbare lokale toegang door middel van sociale teams”.

  Alle Deventenaren die een ondersteuningsvraag hebben, weten de weg naar de toegang te vinden (Sociaal team, gezinscoaches, Deventer werk talent)

 • Het percentage Deventenaren boven de 18 jaar dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen blijft stabiel op 55%.

  Toelichting

  Dit cijfer wordt eens in de twee jaar gemeten. Eind 2017 is de volgende meting.

   

 • Voor minimaal 75% van de huishoudens die een beroep doen op schuldhulpverlening worden de schulden structureel opgelost of wordt een situatie gecreëerd waarin de schulden beheersbaar zijn.

 • Inzicht in cliëntervaringen.

 • Het percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt blijft stabiel op 27%.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

 • Het percentage inwoners dat zich vrijwillig inzet blijft stabiel op 41%.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

 • In 2016 maken 1.500 kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek gebruik van een traject. Ze ontvangen ondersteuning gericht op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • Participatie mogelijk maken voor 5100 huishoudens met een inkomen tot 110%.

 • In 2016 volgt 80% van alle dak- en thuislozen uit de regio Midden-IJssel (waaronder zwerfjongeren) een traject dat gericht is op wonen, zorg, werk en inkomen.

 • De inzet eigen kracht is onderdeel van het ondersteuningsplan.

  Toelichting

  Eigen kracht is onderdeel ondersteuningsplan, maar er heeft een stijging van het aantal cliënten plaatsgevonden.

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

 • 1.180 cliënten met een verstrekt maatwerkarrangement WMO nieuw.

  Budget

  €9.748.000

  Realisatie

  €9.784.000

 • WMO individuele verstrekkingen; Meedoen mogelijk maken door een passend aanbod van maatwerkvoorzieningen WMO (woon-, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp in de huishouding):

  • 400 aanvragen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Cvv)
  • 400 Woonvoorzieningen
  • 300 Rolstoel/voorzieningen + 100 scootmobielen
  • 300 Gehandicapten parkeerkaarten (GPK)
  • 400 Kortingsbonnen “Schoonhuis”
  Toelichting

  Door latere aanlevering door zorgaanbieders van uren over 2015 aan het CAK zijn de eigen bijdragen in 2016 eenmalig hoger. Dit betekent een hogere storting in de egalisatiereserve.

   

  Budget

  €10.343.000

  Realisatie

  €10.510.000

   

  • Ondersteunen 8 buurthuizen en 9 speeltuinverenigingen.
  • Realisatie één Meedoenbudget waaruit diverse maatschappelijke initiatieven ondersteund kunnen worden.

   

  Toelichting

  De lasten zijn lager doordat de voorgenomen investering van het gebouw wijk 16, om die gebruiksklaar te maken voor dagbesteding, is vertraagd door onder meer noodzakelijke asbestsanering.

   

  Budget

  €2.170.000

  Realisatie

  €2.063.000

  • Opstellen gezamenlijk communicatieplan Raster, De Kern, Mee, Gemeente (partners in sociaal team).
  • Opstellen transformatieagenda voor doorontwikkeling toegang in de wijken.

   

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

 • 6.000 mensen met een ondersteuningsvraag worden geholpen door sociaal team.

  Toelichting

  Er zijn 5700 contacten geweest

   

  Tegenover de hogere lasten van de toegang staan lagere lasten voor het uitvoeringsbudget, per saldo een onderbesteding van €195.000. Dit wordt overgeheveld naar 2017

  Budget

  4.525.000

  Realisatie

  €4.599.000

   

 • Laten uitvoeren samenwerkingsproject Deventer Gaat Voor Gezond

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Inzetten van 5,68 fte buurtsportcoaches door Raster Welzijn en Sportbedrijf Deventer.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Eind 2017 vindt er een nieuwe meting plaats.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Continuering huidig voorzieningenniveau (zwembaden De Scheg, Borgelerbad, IJsbaan De Scheg, Looermark, sporthallen en gymzalen).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Preventie; bereiken van ten minste 300 huishoudens in het kader van het voorkomen of vroegtijdig signaleren van (nieuwe) problematische schulden.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Sociale kredietverstrekking; meedoen mogelijk maken door het verstrekken van een bedrag van € 1.200.000 aan verantwoorde sociale leningen

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Schuldhulpverlening; meedoen mogelijk maken door het oplossen of beheersbaar maken van problematische schulden door:

  • In behandeling nemen en afwikkelen van 900 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling,
  • Uitvoeren van 75 trajecten voor een wettelijke schuldregeling,
  • Uitvoeren van budgetbeheer voor 900 huishoudens,
  • Uitvoeren van beschermingsbewind voor 200 huishoudens.
  Toelichting

  In 2016 zijn 831 aanvragen voor een minnelijke schuldregeling in behandeling genomen.  In de beleidsnota schuldhulpverlening, vastgesteld in december 2016, zijn maatregelen benoemd om het bereik richting de doelgroep te vergroten.

  De andere prestaties zijn gerealiseerd in 2016.

   

  Budget

  €1.572.000

  Realisatie

  €1.572.000

   

 • Uitvoering geven aan de monitor sociaal domein en doorontwikkeling monitor.

  Budget

  N.v.t.

  Realisatie

  N.v.t.

   

 • Inzet Wij Deventer als ondersteunende rol bij burgerinitiatieven bij het verbeteren van de woonomgeving.

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

  Budget

  €528.000

  Realisatie

  €527.000

 • Subsidiëren van o.a. VCD, steunpunt mantelzorg om ondersteuning te bieden aan vrijwilligers (30.000, waarvan bereik 10.000 vrijwilligers) en vrijwilligersorganisaties (1400, waarvan 300 gesprekken per jaar).

  Toelichting

  In 2016 heeft geen meting plaatsgevonden. Het nieuwe onderzoek zal eind 2017 worden uitgevoerd.

   

  Budget

  €804.000

  Realisatie

  €813.000

 • 448 cliënten met een maatwerkarrangement Beschermd Wonen.

  Budget

  16.120.000

  Realisatie

  15.477.000

 • Bereiken en ondersteunen van mensen die tot de doelgroep minima behoren (vanuit nieuw te realiseren kaders).

  Toelichting

  De afwijking tov het budget (na wijziging) wordt nader toegelicht bij het overzicht exploitatie.

  Budget

  €4.198.000

  Realisatie

  €4.409.000

 • O.b.v. een nieuw Regionaal Kompas 2.0 bereiken van diverse groepen mensen die tussen de wal en het schip (dreigen) te vallen.

  Toelichting

  De totstandkoming van een nieuw Regionaal Kompas 2.0 is enigszins vertraagd, waardoor deze niet is vastgesteld in 2016. Dit neemt niet weg dat in 2016 de diverse groepen mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen zijn bereikt.

  Budget

  €5.237.000

  Realisatie

  5.237.000

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

69.537

69.501

67.751

-1.750

Baten

6.236

6.142

6.736

594

Voor resultaatbestemming

-63.301

-63.359

-61.015

2.344

Stortingen in reserves

78

2.708

5.299

2.591

Puttingen uit reserves

355

1.886

1.842

-44

Na resultaatbestemming

-63.025

-64.181

-64.472

-291

Toelichting

WMO individuele verstrekkingen  - neutraal

Voordeel €203.000, doordat van het CAK in 2016 extra bijdragen over 2015 zijn ontvangen omdat in het eerste jaar de primaire processen van alle betrokken partijen (zorgaanbieders en CAK en gemeente) nog niet het hele jaar goed verliepen.
Voordeel €208.000, doordat de verzilvering van hulp bij het huishouden, met name voor de PGB’s lager bleek dan voorzien.
Tegenover deze voordelen staat een nadeel als gevolg van de compensatieregeling voor het vraagafhankelijk vervoer. Het voordelig saldo van dit product in totaal €357.000 is gestort in de egalisatiereserve sociaal domein..

WMO nieuw  - Voordeel

Budgetoverheveling uitvoeringsbudget WMO-jeugd van €185.000. Een deel van dit incidentele budget is niet besteed in afwachting van de (volgens de regelgeving verplichte) aanbesteding applicatie sociaal domein.  De implementatie van de applicatie vindt plaats in 2017. Voordeel €147.000, met name doordat in 2016 een vergoeding is ontvangen voortvloeiende uit onze deelname aan de regresovereenkomst WMO 2016 (€64.000) en een onderbesteding op het budget meerkosten extramuralisering (€77.000). Voorlopig is de verwachting dat de lasten voor de WMO begeleiding in de lijn van het beschikbare budget liggen. Na ontvangst van de productieverantwoordingen kan een definitief beeld worden gegeven. De voordelen van in totaal €147.000 zijn gestort in de egalisatiereserve sociaal domein, waardoor het per saldo budgettair neutraal is.

Beschermd wonen  - Neutraal

Voordeel €313.000 in afwachting van de nieuwe regiovisie is ten aanzien van de regionale budgetten begeleiding na maatschappelijke opvang en inloop GGZ  een terughoudend beleid gevoerd. De regiovisie zou in 2016 worden vastgesteld door de regio gemeenten, maar dit is vertraagd en uiteindelijk is de visie in het voorjaar van 2017 vastgesteld.
Voordeel €988.000 beschermd wonen ZIN, is gedeeltelijk ontstaan doordat niet het volledige budget vertaald is in verplichtingen richting zorgaanbieders met het oog op eventuele financiële risico’s. Deze blijken achteraf mee te vallen. Tevens zijn, binnen de gemaakte subsidieafspraken (het subsidieplafond), de budgetten niet volledig ingezet door de zorgaanbieders. De middelen worden toegevoegd aan de reserve MO-BW en blijven hierdoor beschikbaar voor de regionale transformatieopgaven die voortvloeien uit de nieuwe regiovisie.
Het voordeel binnen beschermd wonen PGB bedraagt €74.000.
Voordeel €121.000, doordat in 2016 meer eigen bijdragen beschermd wonen via het CAK zijn ontvangen dan bij de najaar rapportage 2016 is voorzien. In 2016 zijn ook extra bijdragen over 2015 ontvangen omdat in 2015 de primaire processen van alle betrokken partijen (zorgaanbieders, CAK en gemeente) nog niet optimaal functioneerden. Inmiddels is dit wel het geval.
Nadeel €1.517.000, doordat het overschot op beschermd wonen is gestort in de reserve MO-BW. Het geld blijft beschikbaar voor met name de regionale taken.

Buurtwerk  - Voordeel

Budgetoverheveling  wijk 16 dagbesteding, €120.000. Dit betreft een storting in de reserve bijdrage kapitaallasten en heeft een relatie met de voorgenomen investering van het gebouw wijk 16 om die gebruiksklaar te maken voor dagbesteding. Dit is onder meer vertraagd door noodzakelijke asbestsanering.

Wij Deventer  - Neutraal

Voordeel €261.000, doordat het aantal ingediende bewonersinitiatieven achter is gebleven bij eerdere inschattingen. Naast de wijkmanager is de opbouwwerker een belangrijke aanjager van het WijDeventer proces. De opbouwwerkers zijn opgegaan in de sociale teams, met eveneens als opdracht om vorm te geven aan presentie, uitnodiging en activering van bewonersinitiatieven. In 2015 en 2016 is dit onvoldoende uit de verf gekomen en heeft dit geresulteerd in minder WijDeventer initiatieven en daarmee een onderbesteding. Voor 2017 staan interventies op stapel om het aantal initiatieven te vergroten. De onderbesteding van de wijkbudgetten is, vanwege een 2-jaarlijkse afrekening, gestort in de reserve wijkaanpak. Nadeel €260.000.

Minderhedenbeleid  - Nadeel

Voordeel €356.000, doordat aan het eind van het jaar extra gelden vanuit het Rijk  en COA voor de extra instroom van statushouders zijn ontvangen.  In 2016 zijn de kosten voor het budgetbeheer statushouders van het Budget Adviesbureau Deventer van € 56.000 betaald.  In 2016 is €58.000 betaald voor de bijzondere bijstand aan statushouders met name aangaande de aflossing van de lening inrichting  en de aanvullende bijstand tot 21 jaar. De resterende extra gelden vanuit het Rijk voor de extra instroom van statushouders zijn conform besluit NJR 2016 gestort in de reserve nieuwkomers, in totaal €246.000. De storting in de reserve is nodig omdat de extra lasten die de instroom met zich meebrengt over meerdere jaren verspreid liggen. Het actieplan nieuwkomers is geactualiseerd en een meerjarenvoorstel is opgesteld. De middelen van het Rijk en het COA  worden ingezet voor de meerjarige dekking van de extra inzet met betrekking tot statushouders. Het in de decembercirculaire 2016 toegekende bedrag voor de verhoogde asielinstroom is ook gestort in de reserve nieuwkomers, nadeel €185.000.

Minimabeleid  - Nadeel

Nadeel €172.000,  door een aanhoudende stijging van het aantal cliënten bewindvoering eind 2016 (€ 58.000);  een eenmalige extra last als gevolg van terugvordering van de belastingdienst voor BBZ cliënten (€32.000); een toenemend beroep op de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen WMO (€32.000) en eenmalige  kosten van het Meester Geertshuis voor personen in de bed, bad en broodvoorziening (€28.000).

Schuldhulpverlening  - Nadeel

Nadeel €69.000 komt door een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren BAD. Het betreft een autonome afwijking. Nadeel €56.000, doordat het BAD dit jaar is gestart met de invoering van een nieuwe werkwijze die de doorlooptijden moet verkorten. Om de overgang ook voor het lopend cliëntenbestand probleemloos te laten verlopen, is gedurende enige tijd extra capaciteit ingezet. Omdat pas eind 2016 is besloten over het beleidsplan schuldhulpverlening, zijn de daarin opgenomen baten om deze kosten te dekken  in 2016 niet gerealiseerd.  Daarnaast heeft het BAD minder inkomsten gehaald uit de uitvoering van projecten, omdat de focus dit jaar lag op de interne bedrijfsvoering.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Werkbudget verhoogde asielinstroom

27

27

0

Regionaal overleg transitie HLZ

20

20

0

Wijk 16

120

-

-120

Europees AAL-project My life my way

3

13

10

Project "Samen actief"

3

2

-1

Project "Sport en jeugdhulp"

13

10

-3

Uitvoeringsbudget WMO en Jeugd

186

-

-186

Totaal

372

72

-300

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Alg. Maatschappelijk Werk

-27

-27

0

Maatsch.opvang en verslavingszorg

-4.596

-4.602

-6

Volksgezondheid

-3.268

-3.281

-13

WMO individuele verstrekkingen(WVG)

-8.053

-8.053

0

WMO overige

-618

-614

4

WMO decentralisatie 2015

-33.680

-33.495

186

Inburgering en educatie

-19

-19

0

Buurtwerk

-1.555

-1.455

99

Wijkaanpak

-990

-989

1

Ouderenbeleid

-264

-274

-10

Minderhedenbeleid

-783

-976

-193

Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

-804

-813

-10

Wet inburgering uitvoering

-8

-8

0

Sportbeleid

-4.516

-4.551

-35

Armoedebeleid participatie

-3.998

-4.186

-188

Financiele regeling schuldhulpverlening

-1.004

-1.129

-125

Saldo

-64.181

-64.472

-291

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

380

260

-120

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

Saldo

0

-380

-260

120

Toelichting
Voordeel €120.000. De voorgenomen investering van het gebouw wijk 16 om die gebruiksklaar te maken voor dagbesteding is onder meer vertraagd door noodzakelijke asbestsanering.

Verbonden Partijen

GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland
NV Sportbedrijf Deventer
GR Vervoerscentrale Stedendriehoek