Investeringen

Waarin dient deze paragraaf inzicht te geven?

De gemeente Deventer heeft in 2016 veel geld en energie geïnvesteerd in zowel de ruimtelijk fysieke projecten weg- en waterbeheer, ICT en onderwijshuisvesting als in projecten op het gebied van maatschappelijke welzijn, veiligheid, milieu en de publieke dienstverlening. Een illustratie van de ambitie die Deventer heeft om te zorgen voor een structureel goed, veilig, efficiënt, duurzaam en milieubewust leef-, woon-, werk- en verblijfmilieu voor haar burgers en passanten. Het realiseren van betreffende voorzieningen en een structureel voortbestaan daarvan, leggen beslag op schaarse middelen op de middellange en lange planningshorizon. Om tegemoet te komen aan de wensen van de burger en het bestuur zijn keuzes gemaakt.

Op deze plaats in het jaarverslag wordt per programma en product een integraal beeld gepresenteerd van de gerealiseerde investeringsuitgaven in 2016. Tevens worden de significante afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen kort toegelicht.

Belangrijke ontwikkelingen en conclusies 2016

Autonome investeringen

 • Door uiteenlopende oorzaken zijn diverse geprognosticeerde lasten in 2016 niet gerealiseerd. Totaal is ruim 80% gerealiseerd.
 • Van verschillende kredieten worden resterende budgetten overgeheveld naar 2017: onder andere Oostriklaan, Groene Wal, Stationsomgeving  

Going concern investeringen

 • De geprognosticeerde lasten zijn voor 95% gerealiseerd.
 • De restauratie van de Bergkerk  is in 2016 afgerond. In het eerste kwartaal van 2017 zal de investering  in de inrichting en de klimaatinstallatie van de Bergkerk worden afgerond.
 • Het project  Stadhuiskwartier is in 2016 afgerond.

Wat zijn investeringen en wat niet?

Onder investeren wordt verstaan het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden twee soorten investeringen onderscheiden:

 • investeringen met economisch nut;
 • investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

Investeringen hebben economisch nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of wanneer ze bijdragen aan het genereren van middelen.

Investeringen in water, wegen en pleinen kunnen worden gezien als investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut.
De twee soorten investeringen worden toegelicht in de richtlijn activeren en afschrijven (2013).

Een ruimere definitie die Deventer hanteert luidt als volgt;
‘Het gaat om investeringen met economisch of maatschappelijk nut in de fysiekruimtelijke, de economische of de sociale pijler waarop afgeschreven kan worden, dan wel investeringen waarop niet mag worden afgeschreven maar die wel een fysieke drager hebben, zoals monumentenrestauratie of locatieontwikkeling.’

De financiële spelregels van de gemeente Deventer kent twee investeringsstromingen;

De twee investeringsstromen vormen samen het investeringsvolume van de gemeente Deventer.

Autonome investeringen

Autonome investeringen ontstaan uit nieuw beleid (producten en diensten) of uitbreiding van bestaand beleid. Deze behoefte aan een nieuw/verbeterd product of nieuwe/verbeterde dienstverlening vertaalt zich in uitbreiding- of herontwikkelingsinvesteringen. Daarnaast kunnen autonome investeringen voortkomen uit het raads- en collegeprogramma.

Going concern investeringen

De going concern investeringen vinden hun oorsprong in de reguliere bedrijfsvoering. Vanuit de behoefte of noodzaak om een bepaald product of dienst te blijven leveren, is het van belang dat een vervanging- of een overige investering wordt gepleegd. Going concern investeringen worden getriggerd vanuit de bestaande dienstverlening.

Welke investeringen zijn in 2016 gerealiseerd?

Productomschrijving

Programma

Product

Begroting na wijziging (bedragen x €1.000)

Rekening
(bedragen x €1.000)

Verschil (bedragen x €1.000)

Betaald parkeren

Leefomgeving

23

344

211

-133

Buitensport
accommodaties

Leefomgeving

241

164

14

-150

Cievieltechnische
kunstwerken

Leefomgeving

38

750

0

-750

Riolering en
waterhuishouding

Leefomgeving

32

1.846

1.528

-318

Straten, wegen
en pleinen

Leefomgeving

20

50

6

-44

Uitvoering verkeer-
en vervoerbeleid

Leefomgeving

26

4.776

3.256

-1.519

Volkshuisvesting

Ruimtelijke ontwikkeling

3

75

0

-75

Stadsvernieuwing

Herstructurering en vastgoed

4

5

0

-5

Onroerend goed
buiten exploitatie

Herstructurering en vastgoed

13

3.675

5.038

1.363

Buurtwerk

Meedoen

221

380

260

-120

Huisvesting
onderwijs

Jeugd en onderwijs

211

4.688

4.556

-132

Cultuur

Economie, kunst en cultuur

230

1.788

1.307

-481

Monumentenzorg

Economie, kunst en cultuur

5

1.368

1.187

-181

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

994

7.233

5.164

-2.069

Informatie
Automatisering

Bedrijfsvoering

91

0

157

157

27.142

22.684

-4.457

In 2016 is in totaal €22,7 miljoen geïnvesteerd. Dat is €4,5 miljoen minder (bijna 20%) dan was begroot.

Alles uitklappen
Autonome investeringen

Per programma worden hieronder de grote autonome investeringen (> €250.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.

Projectomschrijving

Programma

Product

Begroting na wijziging (bedragen x €1.000)

Rekening (bedragen x €1.000)

Verschil (bedragen x €1.000)

Groene wal

Leefomgeving

26

716

110

-606

Oostriklaan

Leefomgeving

26

276

185

-91

Stationsomgeving

Leefomgeving

26

3.487

2.696

-791

Truckpoint

Herstructurering en vastgoed

13

3.377

3.377

0

Fontuinkruid

Meedoen

221

260

260

0

Kindcentrum Borgele

Jeugd en onderwijs

211

4.498

4.366

-132

Viking

Economie, kunst en cultuur

230

1.788

1.307

-481

Programma Harmonisatie (ICT)

Bedrijfsvoering

994

1.533

495

-1.038

Het Nieuwe Werken (HNW ICT)

Bedrijfsvoering

994

246

45

-201

Digitaal Werken (ICT)

Bedrijfsvoering

994

243

0

-243

Deventer Wijzer (ICT)

Bedrijfsvoering

994

41

19

-22

Totaal

16.465

12.860

-3.605

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent

De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2016 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:

 • De voorbereidende werkzaamheden aan de Groene Wal zijn in 2016 nagenoeg afgerond. In 2017 wordt gestart met de realisatie. Het restant krediet wordt overgeheveld.
 • In 2016 heeft ProRail het ontwerp en zijn de aanbestedingsdocumenten voor de Tunnel Oostriklaan opgesteld en hebben wij het omgevingsmanagement uitgevoerd. Het restant krediet wordt overgeheveld.
 • De afronding van de werkzaamheden Stationsomgeving zal in 2017 plaats vinden. De laatste verplichtingen worden afgerond en de aanlichting van het station wordt nog gerealiseerd.
 • De problematiek rondom de fundering van de Viking, in verband met Archeologische Rijksmonument, is in 2016 opgelost. Dit heeft wel geleid tot een vertraging in de uitvoering. Het restant krediet wordt overgeheveld naar 2017.
 • Het programma Harmonisatie (ICT) is nog in uitvoering. De verwachting is dat de meeste projecten worden afgerond in 2017 met uitzondering van data distributie en GEO CAD. De volgende  projecten zijn afgerond: Financiële administratie, PSA applicatie, applicaties sociaal domein, servicemanagementtools. De projecten die nog in uitvoering zijn en afgerond worden in 2017 zijn o.a. GEO BAG applicaties, Burgerzakenmodule. GEO Beheer Openbare Ruimte, GEO GIS en GEO Viewer. Het restantkrediet wordt overgeheveld.
 • Het Nieuwe Werken (ICT): Het totale project is afgerond in 2016. Dit betreft voor 2016 onder andere verplaatsen en vernieuwen van diverse productie- en masterservers en netwerk configuratie/inrichting up-to-date maken en vervanging diverse netwerkapparatuur.
 • Digitaal Werken (ICT): In 2016 is gestart met het operationaliseren van de bewustwording digiveiligheid. De meeste aandacht heeft de versnelling van de implementatie van zaakgericht werken gehad. In 2017 zal Digitaal Werken verder worden uitgerold.
 • Deventer Wijzer (ICT): Het betreft uitgave aan I-pads en laptops. Het restant krediet wordt overgeheveld.

Going concern investeringen

Per programma worden hieronder de grote going concern investeringen (> €250.000) en inclusief afwijkingen gepresenteerd.

Projectomschrijving

Programma

Product

Begroting na wijziging (bedragen x €1.000)

Rekening (bedragen x €1.000)

Verschil (bedragen x €1.000)

Relinen riolering

Leefomgeving

32

350

287

-63

Riolering Mr de Boerlaan

Leefomgeving

32

569

461

-108

GOH Wilhelminabrug

Leefomgeving

38

750

0

-750

Nog te verkopen grond uit afgesloten grondexloitaties

Herstructurering en vastgoed

13

293

1.660

1.367

Bergkerk

Ruimtelijke ontwikkeling

5

1.368

1.187

-181

Stadhuis

Bedrijfsvoering

994

5.169

4.603

-566

Totaal

8.499

8.198

-301

Toelichting van afwijkingen die groter zijn dan 10 procent

De gerealiseerde going concern investeringen vertonen in 2016 ten opzichte van de begroting de volgende afwijkingen:

 • Voor de rioleringsprojecten Relinen en Mr de Boerlaan worden de restant kredieten overgeheveld. In 2017 worden de laatste werkzaamheden afgerond.
 • Het groot onderhoud aan de Wilhelminabrug vergt meer tijd. De investering wordt in 2017 met het Rijk verrekend.
 • De restauratie Bergkerk is in 2016 met een positief financieel resultaat afgerond (€130.000). De afrekening en verantwoording met de Provincie zal in 2017 worden gedaan. In het eerste kwartaal van 2017 zal de investering (€51.000) in de inrichting en de klimaatinstallatie van de Bergkerk worden afgerond.
 • Het project Stadhuiskwartier is in 2016 opgeleverd. Het krediet is ultimo 2016 afgesloten.