Ruimtelijke ontwikkeling

Begroot
€ 5.307
Rekening
€ 5.331
Verschil
€ -24
Begroot
€ -4.003
Rekening
€ -3.924
Verschil
€ -80

Omschrijving

Het programma omvat de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente, zowel de stad als het platteland inclusief de dorpen en kernen. Wij formuleren daartoe nog steeds beleid (wel op een andere manier dan vroeger) en voeren dit uit. We zorgen voor een goede ruimtelijke onderbouwing voor initiatieven uit de samenleving, als basis voor de realisatie daarvan. Dit landt uiteindelijk in planologische kaders, zoals nu nog een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Dit zullen op den duur een omgevingsvisie en omgevingsplan worden. Ook leggen wij via het ruimtelijke spoor vaak de basis voor de realisatie van de doelstellingen van andere beleidsvelden, zoals Bereikbaarheid, Parkeren en Wonen.

Daarnaast verzorgen we een stevige inbreng in discussies die op regionaal, provinciaal of landelijk niveau spelen om te zorgen dat de Deventer belangen optimaal uit de verf komen.

De manier waarop we beleid formuleren is in verandering. De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren(vergunningen/handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Het accent komt veel meer dan voorheen te liggen bij het uitnodigen, faciliteren en begeleiden van initiatieven vanuit de samenleving.

2016 in vogelvlucht

Na enkele jaren van economische problemen is één van de centrale thema’s van dit moment het begrip ‘transformatie’. Transformatie van gebieden, van gebouwen en van onze rolopvatting. Een duurzame benadering om vanuit het bestaande te zoeken naar een passende invulling. ‘Uitnodigingsplanologie’ is de term die centraal staat bij de toepassing van ruimtelijk beleid. Van traditioneel beleid naar het samen met partners formuleren van uitvoeringskaders: vanuit een werkbare bandbreedte proberen ontwikkelingen tot stand te laten komen. De gemeente is daarbij zichtbaar en dichtbij haar partners. We zijn open, laten los, maar zorgen dat zaken niet stuk vallen. Dit vraagt een geheel andere houding en inzet van mensen. Ook inzet in tijd, omdat dingen niet vanzelf gaan. We zijn actief om onze partners tot realisatie van concrete plannen te kunnen laten komen. Afhankelijk van de vraag die voorligt, bepalen we onze rol en inzet. De nadruk zal liggen op het verbinden van partijen. We houden wel onze publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Ook al laten we steeds meer aan onze partners in de samenleving, toch zullen deze bij de realisatie van (grote) projecten steeds een beroep doen op de gemeente. Voorbeelden daarvan zijn Ruimte voor de Rivier, de ondertunneling van de Oostriklaan, de realisatie van Steenbrugge, de verbreding van de A1 etc. Een goed omgevingsmanagement is dan heel belangrijk.

Bovenstaande transitie heeft mede aan de basis gestaan van een enorme stelselwijziging in het ruimtelijk domein: de Omgevingswet. Deventer anticipeert daarop door het maken van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan.

Voor het onderdeel Bouw- en Woningtoezicht zoeken we steeds meer naar mogelijkheden om de samenleving meer verantwoordelijkheid te geven. Dat gebeurt deels door het privatiseren van een aantal activiteiten.

Als gevolg van de excessen in de volkshuisvesting en de parlementaire enquête Woningcorporaties is er in de volkshuisvesting een reeks veranderingen ingevoerd. De gemeente krijgt onder meer een veel belangrijker rol in het toezicht op corporaties. Ook krijgen gemeenten aan de voorkant meer invloed op het realiseren van de volkshuisvestingsopgave via de prestatieafspraken.

Binnen het product Bereikbaarheid speelt nog steeds de discussie over het goederenvervoer over het spoor. Ook vervoer over water, en de positie van onze binnenhaven, lijken momenteel kansrijk. Een groot dossier in wording is de verbreding van de A1 en het opvangen van de gevolgen daarvan.


Gerelateerde informatie

 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit: de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (6,3 in 2011) (Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  voor stedelijk gebied kwam dit uit op 7,4; voor het landelijk gebied op 7,2.

 • Bij realisatie van projecten door derden zorgen wij voor een goed en modern omgevingsmanagement. We verbinden uitvoerende partijen en andere betrokkenen bij de realisatie van projecten door derden (bijvoorbeeld de aanleg van de tunnel Oostriklaan, de verbreding van de A1, de realisatie van Steenbrugge etc.). De mogelijkheden voor kostenverhaal worden optimaal ingezet.

  Toelichting

  Dit traject is arbeidsintensief gebleken, met name wat betreft de verbreding van de A1. Om de gewenste input vanuit het belang van de Deventer samenleving te leveren was meer ambtelijke inzet nodig dan geraamd.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €70.000

 • We zijn actief in een pilot om eenvoudige taken op het gebied van vergunnen, handhaven en toezicht richting de samenleving te brengen (privatiseren).

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €5.000

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda.

  Toelichting

  In dit stadium van planvorming bij Rijkswaterstaat en de faciliterende maatregelen vanuit de provincie, heeft dit meer apparaatlasten gevraagd dan geraamd.

  Budget

  €18.000

  Realisatie

  €53.000

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende gebiedsontwikkelingen, onder andere in het gebied van de Stadsaszone. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief). De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet worden optimaal gebruikt voor het verhalen van onze kosten.

  Toelichting

  De nieuwe manier van werken vraagt waarbij de samenleving wordt uitgendigd om een deel van de transformatie van (binnenstedelijk) gebied ter hand te nemen, vraagt veel aandacht in de begeleidende zin. Een belangrijk deel van de kosten wordt op initiatiefnemers verhaald op basis van de Grondexploitatiewet.

  Budget

  €80.000

  Realisatie

  €120.000

 • We ronden de optimalisatie van het vergunningverleningsproces af, opdat aanvragen nog efficiënter en sneller worden afgehandeld.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €8.000

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  Budget

  €350.000

  Realisatie

  €350.000

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment, maar ook in het dure en middeldure segment.

 • We gaan in gesprek met onze partners in wonen en zorg, om mede gestalte te kunnen geven aan de op rijksniveau ingezette ontwikkeling waarbij verschillende doelgroepen langer zelfstandig kunnen wonen. Op basis van een monitor gaat dat leiden tot nieuwe prestatieafspraken.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €17.000

 • Wij stemmen de woningbouwprogrammering af binnen de Stedendriehoek, maar ook in Overijssel. Binnen de provincie is Deventer trekker van het thema Doelgroepen.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €14.000

 • Ter uitvoering van nieuwe wetgeving levert Deventer extra inzet op het volkshuisvestelijk toezicht. We zien toe op het opnemen van de prestatieafspraken in de jaarplannen van de corporaties en gaan in gesprek over de realisatie op basis van de jaarrekening.

  Budget

  €12.000

  Realisatie

  €19.000

 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken. We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2014 gehouden woningbehoefteonderzoek.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €11.000

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).

 • We stellen uitvoeringskader op en maken een inrichtingsplan voor het autoluw maken van het Grote Kerkhof, en brengen de gevolgen daarvan in beeld.

  Toelichting

  Er zijn scenario's gepresenteerd op basis waarvan met de samenleving gesproken wordt. Gelet op de brede betrokkenheid uit de samenleving en de discussies die over de scenario's plaatsvinden, moet er nog een definitieve vertaling richting een inrichtingsplan op volgen. De totale uitgaven zijn ook deels begroot in het product Ruimtelijke Ordening, waardoor dit traject zich binnen de begroting heeft voltrokken.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €45.000

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2015 met een 7,3. Dat is gelijk aan het rapportcijfer van 2011 (Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  Voor het stedelijk gebied lag de waardering op 7,1; voor het landelijk gebied op 7,9.

 • In 2016 gaan we met de Raad in gesprek over een eerste ruwe opzet als basis voor het opstellen van een ontwerp Omgevingsvisie.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €63.000

 • Nu het ontwerp Omgevingsvisie is vertraagd, wordt de nota van Uitgangspunten in 2017 aan de Raad ter vaststelling aangeboden.

  Toelichting

  Als gevolg van de aangepaste prestatie (via de P en C cyclus) en de tijd die het behandelen van de omgevingsvisie nam, is ook de Nota van Uitgangspunten in tijd doorgeschoven. Daardoor is niet het gehele in de primaire begroting geraamde bedrag aangewend. Deze middelen moesten worden ingezet in het kader van de implementatie van de Omgevingswet: dat vroeg dit jaar al heel veel aandacht.

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €142.000

 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  Dit wordt eerst in 2017 weer gemeten.

 • Deventer blijft inzetten op een zo goed mogelijk openbaar vervoer. In het bijzonder ook het reizigersvervoer over spoor, waarbij ook het oosten van het land adequaat bediend moet worden (Programma Hoogfrequent Spoor). Toename van overlast van het goederenvervoer voor de inwoners (vooral in de nachtelijke uren) moet worden voorkomen.

  Budget

  €18.000

  Realisatie

  €33.000

 • De sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied houdt minimaal gelijke tred met die in het stedelijk gebied van de gemeente. Dit blijkt uit: de tevredenheid onder bewoners van het landelijk gebied over de aanwezige voorzieningen is in 2015 minimaal gelijk aan de tevredenheid in het stedelijk gebied van de gemeente (6,3 in 2011) (Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  voor stedelijk gebied kwam dit uit op 7,4; voor het landelijk gebied op 7,2.

 • We zorgen in samenspraak met onze partners voor een evenwichtige woningvoorraad met voldoende aanbod in het sociale segment, maar ook in het dure en middeldure segment.

 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming, waarbij omwille van de bereikbaarheid van de binnenstad zo veel mogelijk verkeer wordt afgewenteld naar de ringwegen (Hanzetracé, N348).

 • Inwoners waarderen het uiterlijk van hun woonomgeving in 2015 met een 7,3. Dat is gelijk aan het rapportcijfer van 2011 (Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  Voor het stedelijk gebied lag de waardering op 7,1; voor het landelijk gebied op 7,9.

 • Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de eigen buurt is groter dan 66% (Bewonersonderzoek najaar 2015).

  Toelichting

  Dit wordt eerst in 2017 weer gemeten.

 • Bij realisatie van projecten door derden zorgen wij voor een goed en modern omgevingsmanagement. We verbinden uitvoerende partijen en andere betrokkenen bij de realisatie van projecten door derden (bijvoorbeeld de aanleg van de tunnel Oostriklaan, de verbreding van de A1, de realisatie van Steenbrugge etc.). De mogelijkheden voor kostenverhaal worden optimaal ingezet.

  Toelichting

  Dit traject is arbeidsintensief gebleken, met name wat betreft de verbreding van de A1. Om de gewenste input vanuit het belang van de Deventer samenleving te leveren was meer ambtelijke inzet nodig dan geraamd.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €70.000

 • We zijn actief in een pilot om eenvoudige taken op het gebied van vergunnen, handhaven en toezicht richting de samenleving te brengen (privatiseren).

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €5.000

 • In het planvormingstraject rond de verbreding van de A1 realiseren we zoveel mogelijk punten van de Deventer Agenda.

  Toelichting

  In dit stadium van planvorming bij Rijkswaterstaat en de faciliterende maatregelen vanuit de provincie, heeft dit meer apparaatlasten gevraagd dan geraamd.

  Budget

  €18.000

  Realisatie

  €53.000

 • We maken werk van Uitnodigingsplanologie in verschillende gebiedsontwikkelingen, onder andere in het gebied van de Stadsaszone. Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de samenleving bepalen we daar onze rol (meer of minder actief). De mogelijkheden van de Grondexploitatiewet worden optimaal gebruikt voor het verhalen van onze kosten.

  Toelichting

  De nieuwe manier van werken vraagt waarbij de samenleving wordt uitgendigd om een deel van de transformatie van (binnenstedelijk) gebied ter hand te nemen, vraagt veel aandacht in de begeleidende zin. Een belangrijk deel van de kosten wordt op initiatiefnemers verhaald op basis van de Grondexploitatiewet.

  Budget

  €80.000

  Realisatie

  €120.000

 • We ronden de optimalisatie van het vergunningverleningsproces af, opdat aanvragen nog efficiënter en sneller worden afgehandeld.

  Budget

  €10.000

  Realisatie

  €8.000

 • Toezicht en handhaving voeren we uit op basis van, en overeenkomstig het jaarlijks vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma.

  Budget

  €350.000

  Realisatie

  €350.000

 • We gaan in gesprek met onze partners in wonen en zorg, om mede gestalte te kunnen geven aan de op rijksniveau ingezette ontwikkeling waarbij verschillende doelgroepen langer zelfstandig kunnen wonen. Op basis van een monitor gaat dat leiden tot nieuwe prestatieafspraken.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €17.000

 • Wij stemmen de woningbouwprogrammering af binnen de Stedendriehoek, maar ook in Overijssel. Binnen de provincie is Deventer trekker van het thema Doelgroepen.

  Budget

  €5.000

  Realisatie

  €14.000

 • Ter uitvoering van nieuwe wetgeving levert Deventer extra inzet op het volkshuisvestelijk toezicht. We zien toe op het opnemen van de prestatieafspraken in de jaarplannen van de corporaties en gaan in gesprek over de realisatie op basis van de jaarrekening.

  Budget

  €12.000

  Realisatie

  €19.000

 • We werken samen met onze partners aan het realiseren van de prestatieafspraken. We verzorgen samen de woningbouwprogrammering met behulp van onder meer de opbrengst uit het in 2014 gehouden woningbehoefteonderzoek.

  Budget

  €15.000

  Realisatie

  €11.000

 • We stellen uitvoeringskader op en maken een inrichtingsplan voor het autoluw maken van het Grote Kerkhof, en brengen de gevolgen daarvan in beeld.

  Toelichting

  Er zijn scenario's gepresenteerd op basis waarvan met de samenleving gesproken wordt. Gelet op de brede betrokkenheid uit de samenleving en de discussies die over de scenario's plaatsvinden, moet er nog een definitieve vertaling richting een inrichtingsplan op volgen. De totale uitgaven zijn ook deels begroot in het product Ruimtelijke Ordening, waardoor dit traject zich binnen de begroting heeft voltrokken.

  Budget

  €25.000

  Realisatie

  €45.000

 • In 2016 gaan we met de Raad in gesprek over een eerste ruwe opzet als basis voor het opstellen van een ontwerp Omgevingsvisie.

  Budget

  €50.000

  Realisatie

  €63.000

 • Nu het ontwerp Omgevingsvisie is vertraagd, wordt de nota van Uitgangspunten in 2017 aan de Raad ter vaststelling aangeboden.

  Toelichting

  Als gevolg van de aangepaste prestatie (via de P en C cyclus) en de tijd die het behandelen van de omgevingsvisie nam, is ook de Nota van Uitgangspunten in tijd doorgeschoven. Daardoor is niet het gehele in de primaire begroting geraamde bedrag aangewend. Deze middelen moesten worden ingezet in het kader van de implementatie van de Omgevingswet: dat vroeg dit jaar al heel veel aandacht.

  Budget

  €200.000

  Realisatie

  €142.000

 • Deventer blijft inzetten op een zo goed mogelijk openbaar vervoer. In het bijzonder ook het reizigersvervoer over spoor, waarbij ook het oosten van het land adequaat bediend moet worden (Programma Hoogfrequent Spoor). Toename van overlast van het goederenvervoer voor de inwoners (vooral in de nachtelijke uren) moet worden voorkomen.

  Budget

  €18.000

  Realisatie

  €33.000

Gerelateerde informatie

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

4.188

5.307

5.331

24

Baten

3.459

4.003

3.924

-80

Voor resultaatbestemming

-730

-1.304

-1.408

-104

Stortingen in reserves

0

115

115

0

Puttingen uit reserves

0

0

0

0

Na resultaatbestemming

-730

-1.419

-1.523

-104

Toelichting

Ruimtelijke Ordening - Nadeel

Per saldo is er een nadeel van €66.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra ambtelijke inzet  voor het omgevingsplan, de omgevingsvisie, de omgevingswet   en de inzet op de begeleiding van locatie- en gebiedsontwikkelingen. Er is een nadeel van €48.000 op de legesinkomsten voor planologische procedures.

Bouw- en woningtoezicht - Nadeel

De inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn ondanks de bijgestelde begroting bij de Najaarsrapportage niet gehaald, waardoor er een nadeel van €100.000 is.

Volkshuisvesting - Voordeel

Van het budget voor maatregelen doorstroming woningmarkt wordt €50.000 ingezet voor aanvullende maatregelen Borgele Centrum. Het resterende bedrag van €25.000 valt vrij naar de algemene middelen. Daarnaast is er een voordeel van €60.000  als gevolg van minder aan onderhoud aan woonwagens.

Verkeer en vervoerbeleid - Nadeel

Het nadeel van €64.000 is veroorzaakt door een optelsom van enkele projecten en aandachtsvelden: snelheidsheidsverhoging Siemelinksweg, verbreding A1 en openbaar vervoer. Deze projecten hebben meer inzet gevraagd dan begroot.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Maatregelen Borgele Centrum

50

-

-50

Project Geertruiden

86

86

0

Totaal

136

86

-50

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Ruimtelijke ordening

-681

-747

-66

Bouw- en woningtoezicht

-382

-479

-98

Volkshuisvesting

-305

-174

131

Verkeer en vervoerbeleid

-52

-123

-71

Saldo

-1.419

-1.523

-104

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

75

0

-75

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

21

21

0

Saldo

0

-54

21

75

Gerelateerde informatie

Verbonden Partijen

NV Wonen boven winkels

Gerelateerde informatie