Herstructurering en vastgoed

Begroot
€ 27.788
Rekening
€ 39.734
Verschil
€ -11.946
Begroot
€ -27.395
Rekening
€ -38.880
Verschil
€ 11.485

Omschrijving

Het programma richt zich op het benutten van de ruimtelijke, sociale en economische potenties van inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Dit doen wij door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Onze rol daarin wordt beperkter. Wij regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Alleen wanneer (niet)-commerciele partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken gaan wij actief gronden aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren. Op deze wijze dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor wonen, werken en leven.

2016 in vogelvlucht

De herstructurering in de Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad Oost is in 2016 voortgezet. In de Rivierenwijk is goede voortgang geboekt in meerdere woningbouw- en herinrichtingsprojecten. Het in 2016 vastgestelde sociaal programma bevat de route waarlangs de komende twee jaar zal worden toegewerkt naar de inbedding in het reguliere gemeentelijke werk. In Keizerslanden ligt het accent bij de thema’s schoon heel en veilig op de betrokkenheid van de bewoners en verloopt het sociaal programma vraaggericht. Ook in Voorstad zijn in de meest belangrijke projecten en deelsporen goede resultaten geboekt. In deze grote diversiteit in projecten staat eigen initiatief en deelname van de bewoners centraal.

Met het nieuwe grondbeleid herpositioneert de gemeente zich. Om kwaliteit te realiseren is gemeentelijke regie op de uitvoering niet noodzakelijk. We transformeren van de grootste grondontwikkelaar naar een breed faciliterende organisatie die ruimtelijke opgaven aan de markt over laat (uitnodigingsplanologie).
Via een gerichte aan- en verkoop van gronden en panden blijven we waakzaam op de maatschappelijk opgave. Wanneer de markt deze opgaven niet of onvoldoende invult, pakken we een actieve rol.
Met uitzondering van de woningbouw is de vraag naar stedelijke functies lager dan het gemeentebrede aanbod. We zoeken actief afstemming met marktpartijen om vraaggericht de afzet van gronden te vergroten. Ondermeer via het platform Wonen en de site Deventer Verkoopt deelt de gemeente haar informatie met alle partijen en draagt bij aan het benodigde inzicht in de gezamenlijk opgave en de daarbij noodzakelijke afstemming. De gemeente bezit nog een beperkt aantal locaties (strategisch bezit) die wordt verkocht ten behoeve van maatschappelijk gewenste functies. In 2016 is duidelijk geworden dat er weer ruimte in de markt is voor de verkoop een gedeelte van de locaties.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Doorwerking herprogrammering woningbouw

 • Bijdrage verlenen evaluatie herprogrammering woningbouw. De coördinatie van de bouwtafels.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) in de herstructureringsgebieden kent in 2016 een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.

 • Door middel van strategisch omgevingsmanagement bouwen wij een duurzame relatie op met partners in de drie herstructureringsgebieden.

  • Wij voeren regie over het programma van Voorstad Oost.
  • Wij delen met Rentree de regie over het programma van de Rivierenwijk.
  • Wij faciliteren en stimuleren Rentree bij de invulling van de woonvlekken in de Rivierenwijk
  • Wij faciliteren en stimulerende regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden.
  • Wij reguleren de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken.
  • Wij faciliteren en stimuleren corporaties in de uitvoering van het sociale programma.
  Toelichting

  Voor herstructurering Deltaplein is in 2016 €50.000 minder uitgegeven. De laatste werkzaamheden zullen in 2017 plaatsvinden.

  Voor Voorstad Oost is in €150.000 minder uitgegeven voor wijkinitiatieven, woningverbetering en pauzelandschap.

  Budget

  €2.200.000

  Realisatie

  €2.000.000

 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • De verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2016 en verder.
  • De uitgifte van 3,6 ha bedrijventerreinen per jaar
  • De uitgifte van in 0,44 ha terreinen voor overige voorzieningen.
 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:

  • 507.048 m² ten behoeve van de bouw van 1.755 woningen.
  • 376.091 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven.
  • 40.500 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen.
  • 27.870 m2 ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed
  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Wij investeren in bouwrijp maken om onze uitgifte doelstellingen te realiseren. Na realisatie investeren wij om het openbare gebied woonrijp te maken.

  Toelichting

  Aangezien we minder gronden hebben uitgegeven, zijn de gemaakte kosten bouw-/en woonrijp maken lager dan geraamd.

  Budget

  €2,5 miljoen (bouwrijp)

  €1,4 miljoen (woonrijp)

   

   

  Realisatie

  €1,4 miljoen (bouwrijp)

  €1,1 miljoen (woonrijp)

 • Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:

  • de bouw van 120 woningen;
  • de verkoop van 36.000 m² uitgeefbare grond voor bedrijven;
  • de verkoop van 4.400 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen.
  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.

 • Wij verkopen 4 panden en 50 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

  Toelichting

  De verkoop van de gronden in Deventer Noord Oost zijn niet gerealiseerd. Deze 50 ha maken deel uit van de totaal gebundelde verkoop, te realiseren in 2017.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Wij exploiteren 46 gemeentelijke panden en 105 ha percelen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Ontwikkeling 8000 m² strategisch bezit en strategische gronden.

  Toelichting

  Prestatie was niet goed geformuleerd. In begroting 2017 is deze als volgt geformuleerd: "wij beheren 7 locaties strategisch bezit in afwachting van ontwikkeling"

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Doorwerking herprogrammering woningbouw

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) in de herstructureringsgebieden kent in 2016 een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.

 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:

  • De verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 120 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2016 en verder.
  • De uitgifte van 3,6 ha bedrijventerreinen per jaar
  • De uitgifte van in 0,44 ha terreinen voor overige voorzieningen.
 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.

 • Bijdrage verlenen evaluatie herprogrammering woningbouw. De coördinatie van de bouwtafels.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Door middel van strategisch omgevingsmanagement bouwen wij een duurzame relatie op met partners in de drie herstructureringsgebieden.

  • Wij voeren regie over het programma van Voorstad Oost.
  • Wij delen met Rentree de regie over het programma van de Rivierenwijk.
  • Wij faciliteren en stimuleren Rentree bij de invulling van de woonvlekken in de Rivierenwijk
  • Wij faciliteren en stimulerende regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden.
  • Wij reguleren de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken.
  • Wij faciliteren en stimuleren corporaties in de uitvoering van het sociale programma.
  Toelichting

  Voor herstructurering Deltaplein is in 2016 €50.000 minder uitgegeven. De laatste werkzaamheden zullen in 2017 plaatsvinden.

  Voor Voorstad Oost is in €150.000 minder uitgegeven voor wijkinitiatieven, woningverbetering en pauzelandschap.

  Budget

  €2.200.000

  Realisatie

  €2.000.000

 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:

  • 507.048 m² ten behoeve van de bouw van 1.755 woningen.
  • 376.091 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven.
  • 40.500 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen.
  • 27.870 m2 ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed
  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Wij investeren in bouwrijp maken om onze uitgifte doelstellingen te realiseren. Na realisatie investeren wij om het openbare gebied woonrijp te maken.

  Toelichting

  Aangezien we minder gronden hebben uitgegeven, zijn de gemaakte kosten bouw-/en woonrijp maken lager dan geraamd.

  Budget

  €2,5 miljoen (bouwrijp)

  €1,4 miljoen (woonrijp)

   

   

  Realisatie

  €1,4 miljoen (bouwrijp)

  €1,1 miljoen (woonrijp)

 • Wij sluiten met marktpartijen contracten voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:

  • de bouw van 120 woningen;
  • de verkoop van 36.000 m² uitgeefbare grond voor bedrijven;
  • de verkoop van 4.400 m² uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen.
  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Wij verkopen 4 panden en 50 ha grond waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.

  Toelichting

  De verkoop van de gronden in Deventer Noord Oost zijn niet gerealiseerd. Deze 50 ha maken deel uit van de totaal gebundelde verkoop, te realiseren in 2017.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Wij exploiteren 46 gemeentelijke panden en 105 ha percelen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Ontwikkeling 8000 m² strategisch bezit en strategische gronden.

  Toelichting

  Prestatie was niet goed geformuleerd. In begroting 2017 is deze als volgt geformuleerd: "wij beheren 7 locaties strategisch bezit in afwachting van ontwikkeling"

  Budget

  -

  Realisatie

  -

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

19.559

27.788

39.734

11.946

Baten

17.794

27.395

38.880

11.485

Voor resultaatbestemming

-1.765

-393

-854

-461

Stortingen in reserves

1.339

4.100

11.062

6.962

Puttingen uit reserves

3.592

5.067

12.490

7.423

Na resultaatbestemming

489

575

575

0

Toelichting

Herstructurering - Voordeel

Doordat er voor de drie herstructureringsprojecten Rivierenwijk, Keizerslanden en Voorstad Oost een voordeel is op zowel de lasten als de baten is er een lagere putting uit de reserve Herstructurering van €366.000. Dit voordeel wordt onder andere veroorzaakt doordat werkzaamheden in de Rivierenwijk voor deltadeals en aanpassingen aan het Deltaplein niet zijn uitgevoerd. Ook zijn bijdragen van Woonbedrijf Ieder1 voor Keizerslanden eerder ontvangen. Tot slot is voor de herstructureringswijk Voorstad Oost voor de projecten wijkinitiatieven, woningverbetering en pauzelandschap een voordeel.

Onroerende zaken buiten exploitatie - Nadeel

Het pand aan de Lange Zandstraat 80 is niet in 2016 verkocht, waardoor de opbrengsten €260.000 lager zijn dan begroot. Per saldo is er circa €600.000 meer geput uit de reserve onroerende zaken dan begroot. Dit komt doordat er meer lasten en minder baten waren op met name de exploitatie van panden, gronden uit afgesloten grondexploitaties en strategische locaties.

Grondexploitaties

Binnen Complex Bergweide is de negatieve boekwaarde van Bergweide Algemeen van €13,9 miljoen verdeeld over de overige deelexploitaties. Daarnaast is de verliesvoorziening van de Leisurestrip Holterweg van €5,6 miljoen ingezet voor een afwaardering van de boekwaarde. De lasten voor Bedrijvenpark A1 en Hanzeweg vallen lager uit, doordat respectievelijk minder bouwrijp is gemaakt en de uitvoering later is gestart. Vanwege nieuwe BBV regelgeving zijn de grondexploitaties Bedrijvenpark A1 en Vijfde Hoek administratief gesplitst. Een deel van de boekwaarde en verliesvoorziening (totaal €21,1 miljoen) is onder overlopende activa gebracht. Tot slot hebben wij voor de projecten Vijfde Hoek, Steenbrugge, Wijtenhorst en Douweler Leide en Gasfabrieksterrein meer opbrengsten ontvangen dan begroot.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Project Hoornwerk/Venengebied

181

181

0

Deventer Open Innovation Centre

39

39

0

Verkoop Lange Zandstraat

260

260

0

Totaal

480

480

0

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Herstructuring

-103

-103

0

Grondexploitaties

0

0

0

Onroerend goed buiten exploitatie

678

678

0

Saldo

575

575

0

Voorzieningen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

0

0

202

202

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

0

69

508

439

Saldo

0

69

306

237

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

-1.189

3.680

1.661

-2.019

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

2.296

3.176

880

Saldo

1.189

-1.384

1.515

2.899