Milieu

Begroot
€ 16.787
Rekening
€ 15.071
Verschil
€ 1.716
Begroot
€ -12.370
Rekening
€ -13.212
Verschil
€ 842

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het de milieugevolgen, zoals geluidhinder, slechte luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en stimulerende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

2016 in vogelvlucht

Afval: 100 kilogram restafval in zicht

In het Grondstoffenplan 2015-2020 staan de vervolgstappen op het in 2013 ingevoerde Diftarsysteem. Die moeten er toe leiden dat Deventer in 2020 de landelijke doelstellingen van 100 kilogram restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 75% heeft gehaald. De voorlopige cijfers over 2016 laten dat die doelstellingen al nagenoeg worden bereikt. Dat is een extra aanmoediging om nieuwe wegen te bewandelen die moeten leiden tot een nog verdere terugwinning van grondstoffen uit ons huishoudelijk afval.

Bodem: Gebiedsgericht Grondwaterbeheer is de nieuwe lijn

Op gebied van bodem vormt het Convenant 2016-2020 tussen VNG, IPO, VNG en UvW de leidraad. Een belangrijk onderdeel daarvan is de aanpak van grondwaterverontreinigingen via het Gebiedsgerichte Grondwaterbeheer. Dat is een sluitstuk in een realistische en betaalbare aanpak van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Het gemeentelijk kader daarvoor is opgesteld. Daarnaast zal het opnemen van de Wet Bodembescherming in de Omgevingswet tot grote veranderingen leiden. Hoe het speelveld op gebied van bodem er over drie jaar uitziet, is onderwerp van veel overleggen en beschouwingen.

Geluid: nieuw beleid biedt mogelijkheden

Van alle milieuaspecten zorgt geluid voor de meest direct voelbare overlast bij inwoners. Veel milieuklachten gaan over geluid, afkomstig van bijvoorbeeld auto’s, treinverkeer of muziek. Wettelijk vastgesteld ‘objectieve’ regels zijn niet altijd direct te relateren aan ‘subjectief’ ervaren overlast. Het kader voor geluid wordt gevormd door de Wet Geluidhinder die afgelopen jaren is vernieuwd onder de noemer van Swung (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid). Komende jaren zal de geluidswetgeving worden opgenomen in de Omgevingswet. Daarmee worden mogelijkheden gecreëerd om naast cijfermatige normen ook aspecten van overlast mee te wegen in ruimtelijke beslissingen.

Duurzaamheid: er gebeurt veel in een dynamische omgeving

De essentie van de Uitvoeringsagenda Duurzame Energie (2011-2018) is dat de doelstelling van Energieneutraal in 2030 alleen maar bereikt kan worden door de optelsom van maatregelen die op alle mogelijk fronten worden genomen. Huiseigenaren verduurzamen hun woning, auto’s worden steeds energiezuiniger, steeds meer bedrijven en burgers wekken hun eigen energie op, grote bedrijven investeren steeds meer in duurzaamheid, de negatieve effecten van gaswinning vormen een stevige impuls voor rijks investeringen in duurzame energie, enzovoorts. In die dynamiek speelt de gemeente haar eigen rol. Welke rol dat is, hangt af van het onderwerp. Het resultaat is dat de energietransitie steeds meer plaatsvindt in publiek-private samenwerktingsvormen tussen burgers, bedrijfsleven, (kennis)instellingen maatschappelijke organisaties en (mede)overheden. De ontwikkeling van het Woningabonnement is daar een prachtig voorbeeld van.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de Omgevingsdienst heeft de toekomst

Op 22 december 2016 hebben elf gemeenten en de provincie hun handtekening gezet onder de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland. Daarmee is de weg vrijgemaakt om op 1-1-2018 een operationele Omgevingsdienst te hebben. Deventer streeft daarbij naar een robuuste dienst waarbinnen bundeling van kennis en kwaliteit, gecombineerd met lokale binding, leidt tot een slagvaardige en efficiënte uitvoering van milieutaken.


 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 120 kg naar minder dan 100 kg tussen 2015 en 2018 en naar 25 kg in 2030.

 • Verlaging inzamelfrequentie restafval van 2 naar 4 weken.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Invoering verpakkingencontainer (plastic, blik en drankpakken).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Invoering best tas (boeken, elektra, speelgoed, textiel).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030. Daartoe moet de CO2-productie in 2016 2% zijn gedaald ten opzichte van 2015.

 • Oprichten, stimuleren en faciliteren van een Living Green Centrum Duurzame Bedrijvigheid voor Oost-Nederland (Landsdeel Oost). Met name door gezamenlijke aanvraag , met ondermeer Saxion, van Europese subsidies en het gezamenlijk organiseren van bedrijvigheid in het voormalige Essentgebouw.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Inwoners en bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden gestimuleerd en gefaciliteerd, met name door kennisoverdracht, verbinden van partijen en lobby op nationale regelgeving. Prioriteiten daarbij zijn: verduurzamen bestaande woningbouw, benutten restwarmte, bodemenergie en mobiliteit.

  Budget

  €40.000

  Realisatie

  €40.000

 • In 2016 zijn er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en wordt de aanpak van locaties met verspreidings- en ecologische risico’s vastgesteld.

 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer, het door het rijk verplichte gemeentelijk beleidskader waarin sn vastgelegd hoe wordt omgegaan met grondwaterverontreinigingen, wordt uitgevoerd.

  Toelichting

  Het gemeentelijk beleidskader is door B&W vastgesteld, maar nog niet door de raad.

  Budget

  €500.000

  Realisatie

  €412.000

 • Cicra tien locaties met verspreidings- en ecologische risico’s worden onderzocht.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.

 • Geluidsaneringsprojecten Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn uitgevoerd.

  Budget

  €432.000

  Realisatie

  €240.000

 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg worden voorbereid na afronding van bovenstaande drie projecten.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.

 • Op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.

  Budget

  €1,6 miljoen

  Realisatie

  €1,6 miljoen

 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over uitvoering van wettelijke taken dierenopvang.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Betrokkenheid bij en zorg voor de leefomgeving, natuur, milieu en duurzaamheid, van (jonge) mensen wordt vergroot.

 • Natuur- , duurzaamheid- en milieueducatie is uitgevoerd door de Ulebelt conform de jaarlijkse prestatieafspraken, waarin ondermeer is vastgelegd op hoeveel scholen les wordt gegeven en hoeveel evenementen worden georganiseerd.

  Budget

  €393.000

  Realisatie

  €393.000

 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Groene gebiedsontwikkeling vergroot de biodiversiteit binnen de gemeentegrenzen en vergroot de mogelijkheden voor recreatief gebruik van de buitenruimte.

 • Projecten Monding Schipbeek en Veenoord- en Teugse Kolk zijn afgerond.

  Toelichting

  De projecten worden in 2017 afgerond.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  €15.000

 • Milieutaken worden (deels) uitgevoerd in de Regionale Omgevingsdienst IJsselland waarvan de organisatievorm uiterlijk 2018 past in de landelijke regelgeving en gedragen wordt door alle gemeenten en de provincie.

 • Er wordt een definitief besluit genomen over de organisatievorm van de RUD. De realisatie daarvan wordt voorbereid.

  Budget

  €100.000

  Realisatie

  €100.000

 • Het aantal kilo’s restafval per inwoner daalt van 120 kg naar minder dan 100 kg tussen 2015 en 2018 en naar 25 kg in 2030.

 • Deventer is klimaat- en energieneutraal in 2030. Daartoe moet de CO2-productie in 2016 2% zijn gedaald ten opzichte van 2015.

 • In 2016 zijn er geen humane risico’s als gevolg van bodemverontreiniging en wordt de aanpak van locaties met verspreidings- en ecologische risico’s vastgesteld.

 • Vermindering van geluidsoverlast in 300 woningen langs wegen.

 • Er zijn geen structurele overtredingen van wetgeving op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, ecologie, zwerfdieren, geluid, bodem, straling, trillingen.

 • Betrokkenheid bij en zorg voor de leefomgeving, natuur, milieu en duurzaamheid, van (jonge) mensen wordt vergroot.

 • Groene gebiedsontwikkeling vergroot de biodiversiteit binnen de gemeentegrenzen en vergroot de mogelijkheden voor recreatief gebruik van de buitenruimte.

 • Milieutaken worden (deels) uitgevoerd in de Regionale Omgevingsdienst IJsselland waarvan de organisatievorm uiterlijk 2018 past in de landelijke regelgeving en gedragen wordt door alle gemeenten en de provincie.

 • Verlaging inzamelfrequentie restafval van 2 naar 4 weken.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Invoering verpakkingencontainer (plastic, blik en drankpakken).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Invoering best tas (boeken, elektra, speelgoed, textiel).

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Oprichten, stimuleren en faciliteren van een Living Green Centrum Duurzame Bedrijvigheid voor Oost-Nederland (Landsdeel Oost). Met name door gezamenlijke aanvraag , met ondermeer Saxion, van Europese subsidies en het gezamenlijk organiseren van bedrijvigheid in het voormalige Essentgebouw.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Inwoners en bedrijven die bijdragen aan het bereiken van onze klimaatdoelstelling worden gestimuleerd en gefaciliteerd, met name door kennisoverdracht, verbinden van partijen en lobby op nationale regelgeving. Prioriteiten daarbij zijn: verduurzamen bestaande woningbouw, benutten restwarmte, bodemenergie en mobiliteit.

  Budget

  €40.000

  Realisatie

  €40.000

 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer, het door het rijk verplichte gemeentelijk beleidskader waarin sn vastgelegd hoe wordt omgegaan met grondwaterverontreinigingen, wordt uitgevoerd.

  Toelichting

  Het gemeentelijk beleidskader is door B&W vastgesteld, maar nog niet door de raad.

  Budget

  €500.000

  Realisatie

  €412.000

 • Cicra tien locaties met verspreidings- en ecologische risico’s worden onderzocht.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Geluidsaneringsprojecten Binnenstad e.o, Holterweg, Dunantlaan e.o. zijn uitgevoerd.

  Budget

  €432.000

  Realisatie

  €240.000

 • Geluidsaneringsprojecten Brinkgreverweg, Laan van Borgele, Margijnenenk, IJsselkade, Zwolseweg worden voorbereid na afronding van bovenstaande drie projecten.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Op gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geur, geluid en straling zijn vanuit landelijke of Europese wetgeving kaders gesteld en bewaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Door middel van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering zijn overtredingen van milieuwetgeving voorkomen en aangepakt.

  Budget

  €1,6 miljoen

  Realisatie

  €1,6 miljoen

 • Met de Dierenbescherming zijn afspraken gemaakt over uitvoering van wettelijke taken dierenopvang.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Natuur- , duurzaamheid- en milieueducatie is uitgevoerd door de Ulebelt conform de jaarlijkse prestatieafspraken, waarin ondermeer is vastgelegd op hoeveel scholen les wordt gegeven en hoeveel evenementen worden georganiseerd.

  Budget

  €393.000

  Realisatie

  €393.000

 • De Ulebelt exploiteert het Milieucentrum en vormt met meer dan 50.000 bezoekers het groene hart van de Vijfhoek.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Projecten Monding Schipbeek en Veenoord- en Teugse Kolk zijn afgerond.

  Toelichting

  De projecten worden in 2017 afgerond.

  Budget

  €20.000

  Realisatie

  €15.000

 • Er wordt een definitief besluit genomen over de organisatievorm van de RUD. De realisatie daarvan wordt voorbereid.

  Budget

  €100.000

  Realisatie

  €100.000

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

14.847

16.787

15.071

-1.716

Baten

13.050

12.370

13.212

842

Voor resultaatbestemming

-1.798

-4.417

-1.859

2.559

Stortingen in reserves

0

0

0

0

Puttingen uit reserves

1.166

3.691

1.159

-2.532

Na resultaatbestemming

-632

-727

-700

27

Toelichting

Verwijdering huishoudelijk afval - neutraal

De bijdrage voor de nieuwe Milieustraat (€1.627.000) wordt overgeheveld naar 2018 conform de laatste inzichten rondom dit project. Bij de najaarsrapportage is de totale begroting aangepast op de laatste prognoses. De totale lasten zijn slechts €9.000 lager uitgekomen. De opbrengsten vanuit afvalstoffenheffing zijn €298.000 hoger dan de laatste prognoses. Samen met het voordeel op de vergoeding vanuit het afvalfonds en inkomsten uit dwangsommen (die niet begroot worden) is er per saldo €421.000 minder geput uit de egalisatiereserve afval dan voorzien bij de najaarsrapportage.

Bodem - voordeel

De projecten Boxbergerweg, Lange Bisschopstraat en nazorg Handelskade zijn in uitvoering, in samenhang met gebiedsgericht grondwaterbeheer. Bij de najaarsrapportage is de begroting aangepast naar de laatste prognoses, uiteindelijk vallen de lasten voor 2016 lager uit. Hierdoor ook een lagere putting uit de reserve overlopende uitgaven ten behoeve van bodemsaneringen. De uitvoering gaat verder in 2017. De grond- en waterbodemsanering van de Gasfabriek/Essentterrein is afgerond. Rest nog de nazorg. In juni 2016 is de eindverantwoording  ingediend. In de verantwoording is voor €727.000 voor nazorg opgenomen.

Duurzaamheid - nadeel

Voor het project ontwikkeling Woningabonnement is €125.000 subsidie van de Provincie ontvangen.
Het project is in 2016 gestart, totale lasten €74.000. Het restant ad €51.000 is via budgetoverheveling voor het vervolg van het project beschikbaar in 2017. In het kader van Duurzaamheid wordt een budget overgeheveld ad €66.000 ten behoeve van activiteiten die in 2017 doorlopen, met name het VNG programma Innovatieve Aanpak, het Energieloket, Challenge for Change en verduurzaming huurwoningen. Eind 2016 is gestart met het Project Energieloket Deventer, lasten €85.000. De lasten worden gedekt door een bijdrage van de Provincie Overijssel.

Milieu - voordeel

Het eenmalige budget voor de oprichting en aanloopkosten van de omgevingsdienst IJsselland  (€200.000) wordt overgeheveld ten behoeve van de aanloopkosten in 2017. Project Schipbeekzone is in de uitvoering vertraagd. Via een verlengingsbeschikking is verlenging toegekend.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Ontwikkeling woningabonnement

51

51

0

Duurzaamheid

66

66

0

RUD IJsselland

200

200

0

Realisatie Milieustraat

1.627

1.627

0

Richtlijn Energy Efficiency Directive (EED)

25

-

-25

Totaal

1.968

1.943

-25

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Verwijdering huishoudelijk afval

1.296

1.296

0

Bodem

-283

-262

21

Geluid

-30

-26

4

Duurzaamheid

-99

-113

-14

Milieu

-1.611

-1.595

16

Saldo

-727

-700

27

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

0

0

0

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Verbonden Partijen

NV Vastgoed Milieucentrum Deventer
GR Omgevingsdienst IJsselland