Algemene dekkingsmiddelen

Begroot
€ 2.888
Rekening
€ 1.584
Verschil
€ 1.304
Begroot
€ -214.079
Rekening
€ -214.277
Verschil
€ 198

Omschrijving

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Deventer zijn die inkomsten van de gemeente waar tegenover geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s. Daarnaast betreft het ook de raming onvoorzien en uitgaaf- en inkomststelposten die nog niet aan de diverse programma’s zijn toegerekend.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • Financiering;
  • Onvoorzien en stelposten.

Financiën

Exploitatie

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

3.103

2.888

1.584

-1.304

Baten

210.104

214.079

214.277

198

Voor resultaatbestemming

207.001

211.191

212.693

1.502

Stortingen in reserves

13.335

15.669

15.988

319

Puttingen uit reserves

7.584

15.878

15.737

-141

Na resultaatbestemming

201.249

211.399

212.441

1.042

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

Stelpost Accres lonen

100

-

-100

Totaal

100

-

-100

Producten

(bedragen × €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Communicatie

0

0

0

Reserves en Voorzieningen

5.288

5.288

-1

Beleggingen

1.432

1.410

-23

Financiering

2

2

0

Onroerende Zaakbelasting

23.799

23.802

3

Overige Belastingen

471

519

48

Algemene uitkering

182.228

183.067

839

Onvoorziene lasten

-121

0

121

Algemene lasten en baten

-915

-1.019

-105

Calculatieverschil Programmas

-786

-627

159

Saldo

211.399

212.441

1.042

Voorzieningen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. voorzieningen

0

750

0

-750

Inkomsten t.g.v. voorzieningen

128

0

0

0

Saldo

128

-750

0

750

Investeringen

(bedragen × €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

0

0

0

0

Inkomsten t.g.v. investeringen

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Verbonden Partijen

Circulus Berkel BV
Enexis Holding NV
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Vitens NV
Wadinko NV
Dataland BV
Coöperatie Dimpact ua
Vordering op Enexis BV
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
Verkoop Vennootschap BV
CBL Vennootschap BV
CSV Amsterdam BV