Bedrijfsvoering

Begroot
€ 29.653
Rekening
€ 30.270
Verschil
€ -617
Begroot
€ -3.973
Rekening
€ -3.901
Verschil
€ -72

Omschrijving

Het leveren van professionele dienstverlening op het gebied van Hrm, ICT, Financiën, Facilitaire zaken, Communicatie en bestuurs- en managementondersteuning. Hiermee worden klanten en gebruikers slagvaardig bediend met (strategisch) HRM-advies, een uitstekende financiële administratie en een eigentijdse planning en controlcyclus. Zij worden ondersteund met een moderne en betrouwbare ICT-infrastructuur en inspirerende en gastvrije huisvesting en services en een effectieve communicatie-infrastructuur. Dit stelt onze klanten in staat de eigen doelstellingen ondersteund door deze dienstverlening zo goed mogelijk te realiseren.

Alles uitklappen
2016 in vogelvlucht

Doorontwikkelen naar een toekomstbestendige en flexibele organisatie” is de missie die verbonden is aan het programma bedrijfsvoering. De basis op orde hebben is daarbij net zo belangrijk als het verbeteren en vernieuwen van de bedrijfsvoering van de gemeente. Immers, de gegevensverzamelingen, de daaraan verbonden (informatie)-systemen en bedrijfsvoeringprocessen zijn in het hier en nu al essentieel om goede producten en diensten te leveren en daarmee de gemeentelijke doelen te bereiken en als organisatie in control te zijn. Verbetering en vernieuwing is nodig om een bijdrage te leveren aan deze organisatie.


Concernbrede aspecten

Deventer beweegt

De kern van ons werk is helder: werken aan de gemeenschap Deventer. Hoe we zaken oppakken wordt niet meer bepaald door hoe wij ons als organisatie georganiseerd hebben. We keren het om. Hoe wij ons organiseren wordt bepaald door de vraagstukken in de gemeenschap. Hoe we aan die vraagstukken werken, verschilt. Welke rol we vervullen, wat onze bijdrage is, is afhankelijk van wat de vraag is, van wie het initiatief neemt, van de partners die er zich voor inspannen of juist niet. Dus organiseren we ons opnieuw, rondom de vraagstukken van vandaag en morgen. In 2016 zijn we gestart met werken vanuit deze opgaven, met passende organisatie- en werkvormen. In het najaar van 2016 is een aantal interventies uitgevoerd op cultuur, structuur, leiderschap, samenwerking en ontwikkeling om verder vorm te geven aan deze manier van werken.

In 2017 en verder volgen we de bewegingen in de maatschappij; waar nodig benoemen we nieuwe vraagstukken of passen we de bestaande werkwijze aan. We leren (opnieuw) werken in het netwerk; met inwoners, partners, bedrijven, kennisinstellingen. Ook zij veranderen; dat betekent de komende jaren continu afstemmen, leren, vernieuwen. Voor de eigen organisatie betekent dit dat de verandering nooit af is; we willen flexibel zijn, zodat we steeds kunnen aansluiten bij wat de gemeenschap van ons vraagt.

Leren en Ontwikkelen

Evenals in de afgelopen jaren hebben de activiteiten op het terrein van leren en ontwikkelen zich gefocust op 3 pijlers van doorontwikkeling van personeel en organisatie:

 • de organisatie van de toekomst,
 • de arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers en
 • het nieuwe werken.

In 2016 is de balans tussen deze 3 lijnen meer verschoven naar organisatie van de toekomst. Er is een ontwikkeling zichtbaar naar meer maatwerk in de organisatie op basis van wat nodig is om in het werk betere resultaten te halen. Daarnaast wordt er nog steeds ruimschoots gebruik gemaakt van het aanbod van de Deventer School 732 deelnemers). Daarin zijn medewerkers uitgedaagd op alle drie de lijnen zoals hierboven beschreven.
Naast deze inzet gekoppeld aan de ontwikkeling van de organisatie is er ook geïnvesteerd in vakopleiding en team- en individuele ontwikkeling. Daarin is een grote diversiteit aan thema’s aan de orde geweest.
De werkelijke opleidingskosten bedroegen in 2016 €946.231. De begrootte kosten zijn €881.382. Dat betekent dat we dit jaar het beschikbare budget meer dan volledig benut hebben.

Generatiepact

Tot en met december 2016 zijn er 27 deelnemers in het generatiepact. Bij elkaar komt hierdoor bijna €275.000 aan loonsom vrij die gebruikt wordt voor instroom van jongeren. Ongeveer €70.000 valt binnen onderdelen van DOWR-werkorganisatie en wordt ook alleen in die teams gebruikt voor herbezetting.
Ongeveer €137.500 is reeds ingezet voor herbezetting van posities met jongeren. Hun gemiddelde leeftijd is 29 jaar. Twee jongeren zijn ingestroomd via een traineeprogramma. Een jongere via een werkervaringsplaats. Een vijftal medewerkers hebben via het generatiepact budget urenuitbreiding gekregen en in veel gevallen ook een structurele aanstelling. Beide zorgen niet voor nieuwe instroom maar wel voor het behoud van jongeren in de organisatie.
De deelname liep terug tegen het einde van 2016. Een aantal medewerkers wacht met deelname tot januari 2017. Ook zullen in het begin van 2017 een aantal nieuwe jongeren instromen via het generatiepact. Dit zal allemaal pas zijn effect hebben in de cijfers van 2017.

Sturen en beheersen

Digitale informatievoorziening

Vernieuwing van de digitale informatievoorziening was voor 2016 een belangrijk onderwerp. Na de award winnende jaarrekening app van de gemeente Deventer is dit jaar wederom een grote stap in de digitalisering gezet. In 2016 heeft de gemeente de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 in de nieuwe website gepresenteerd. Deze website past qua ‘look and feel’ bij de gemeentelijke website, maar is vooral overzichtelijker, beter leesbaar en beter toegankelijk dan de app. Daarnaast is ook een portaal gelanceerd -  hetgeldvan.deventer.nl – waar alle gemeentelijke P&C-informatie samenkomt. De portal is voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft de gemeente ook voor het eerst een digitale begrotingssamenvatting gemaakt en ook deze is via het portaal beschikbaar.

Nieuwe BBV-regelgeving

Naast de vernieuwing van de digitale informatievoorziening, stond 2016 ook in het teken van de invoering van nieuwe BBV-regels. Het BBV bevat de gemeentelijke financiële spelregels. In de nieuwe BBV-regels is een belangrijk onderdeel de uniformering van de gemeentelijke administraties en het hanteren van gelijke rekenregels en kengetallen. Alle gemeenten gaan dezelfde indeling hanteren waardoor cijfers onderling vergelijkbaar worden. Hiervoor is inmiddels ook een website beschikbaar – waarstaatjegemeente.nl – waar naast financiële gegevens ook veel ander gemeentelijk cijfermateriaal beschikbaar is. De gemeente Deventer heeft nu alle regels ingevoerd en is daarmee BBV-proof. In de begroting 2017 kunt u lezen wat er precies is ingevoerd (http://deventer.begroting-2017.nl/p3934/vernieuwing-bbv).

DOWR

In 2016 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd  naar de DOWR samenwerking op het gebied van Belastingen, Financiële Administratie, Facilitaire Zaken, ICT, Inkoop en Personeel en Salarisadministratie (PSA). Hierbij is geconcludeerd dat de samenwerking toekomstbestendig is en voldoet aan de beoogde effecten van de samenwerking. Tevens zijn er aanbevelingen gedaan ter verbetering. De aanbevelingen spitsen zich toe op het verbeteren van het functioneren van de governance en de stuurinformatie waardoor de cyclus van voortdurende verbetering van producten, diensten en organisatie nog beter mogelijk wordt gemaakt.

Bij alle percelen geldt dat er financieel  een positief of neutraal beeld kan worden gegeven. Overall zien we dat de percelen positief scoren op de afgesproken prestatie-indicatoren, de zogenoemde 6 k’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid, kansen, kennis en klanttevredenheid).
Bij de financiële administratie is het binnen één jaar gelukt om een volledig nieuwe financiële administratie  te implementeren zonder uitval van de bedrijfskritische administratieve processen. De systeemtechnische randvoorwaarden, om te kunnen werken zoals beoogd in de DVO, zijn nagenoeg ingevuld.

 • DOWR-FA komt in 2016 steeds beter in de rol om de afnemers te faciliteren in hun opgaven. Dit is mede gelukt door waar mogelijk ter plekke te adviseren en instructie te geven. Belastingen heeft de DOWR-gemeenten sinds eind mei 2016 aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) en behoorde landelijk tot de koplopers.
 • Facilitaire Zaken heeft na de oplevering van het stadhuiskwartier Deventer per 1 januari 2016 de nazorg ter hand genomen en een maatgevende bijdrage geleverd aan de succesvolle evenementen die verbonden waren aan de feestelijke opening. Ook de kwaliteit van de inkoopadvisering is binnen de drie gemeenten als zeer goed ervaren. In 2016 was het vaststellen van een nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid een belangrijk thema.
 • Bij de PSA kan na de begrotingsaanpassing een neutraal resultaat worden gepresenteerd. De implementatie van het e-hrm systeem was een forse klus in 2016 en verdient nog extra aandacht in 2017 evenals het realiseren van kostenbesparing.
 • DOWR-I Om de ICT van de drie gemeenten toekomstvast te maken hebben de raden van de DOWR gemeenten extra middelen beschikbaar gesteld medio 2016. Dit naar aanleiding van een organisatie interne analyse van de huidige situatie op het gebied van ICT en de werkorganisatie die daaraan werkt. Uit de analyse bleek dat om de organisatie en de ICT werkend te houden op het gewenste niveau een interventie noodzakelijk is. Het onderzoek  ‘Grip op ICT’ bevestigt dat. De aanbevelingen uit ‘Grip op ICT’ zijn door de drie gemeenten integraal overgenomen en hebben geresulteerd in een bestuursopdracht met daarin drie sporen: vorming I-visie, bevorderen informatieveiligheid en organisatieontwikkeling van de werkorganisatie. Deze sporen zullen in 2017 worden uitgevoerd. Met name bij de vorming van de I-visie zullen de raden nauw betrokken worden. Het spoor informatieveiligheid is in 2016 al gestart met beleidskaders, protocollen, interventies in hard- en software en een bewustwordings-campagne voor de drie gemeenten. Het financieel resultaat voor DOWR-I zal voor de gemeente Deventer in 2016 neutraal worden afgesloten.

 • Volledig gerealiseerd
 • Minimaal 75% gerealiseerd
 • Minder dan 75% gerealiseerd
 • Niet gerealiseerd
 • Niet bekend

Toon prestaties bij doelstellingen

 • Mobiliteit en Ontwikkeling.

 • Deventer School/Leren & Ontwikkelen: ondersteuning en ontwikkeling zowel op vakgebied als in het meegaan in de ontwikkeling & verandering van de (netwerk)organisaties de manieren waarop we werken vergroten flexibiliteit) en ontwikkeling in persoonlijke competenties.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Gewoon Doen! We streven naar een kwalitatief en kwantitatief evenwichtige opbouw van de organisatie waarbij medewerkers de ruimte hebben om te ontwikkelen. Daarvoor vergroten we eigen regie en verantwoordelijkheid over je eigen loopbaan bij medewerkers, e beweging creëren en faciliteren van vrijwillige arbeidsmarkt mobiliteit) (bijv. via programma mentale mobiliteit, Centrum loopbaan en ontwikkeling, week van de uitwisseling, talentenregio)en de ontwikkeling van “Deventer Doet!” (talentenbank/werkbank) en andere initiatieven.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Financiële soliditeit gemeente monitoren en advisering.

 • Houdbaarheidstoets VNG in aanloop naar behandeling Begroting 2017.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Invoering nieuwe BBV regels.

 • Implementatie nieuwe regels en verwerking hiervan in richtlijnen en kader zodat de Begroting 2017 conform aangepast BBV is opgesteld en vastgesteld.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Vernieuwing P&C-cyclus en informatievoorziening.

 • Implementatie LIAS Enterprise in 2016 met ontsluiting van volledige P&C-documenten en informatievoorziening.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Van de 300 bezwaarschriften wordt voor 50% een andere oplossing gezocht.

 • In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van mediationvaardigheden (de Andere Aanpak) zaken oplossen zonder verdere juridische procedures.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Vitale organisatie.

 • Verantwoordelijkheid over werk en vitaliteit, terugdringen verzuim, aandacht voor balans werk & privé.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Organisatie van de toekomst.

 • Het begeleiden van de organisatie naar een netwerk organisatie, die schakelbaar en flexibel is, waarin gewerkt zal worden vanuit opgaven, uitgaande van iemands toegevoegde waarde en minder vanuit posities en minder vanuit vaste functies. En het loslaten van onnodige regels. Het adagium ‘iedereen op de juiste klus’ wordt steeds meer leidend.

  Toelichting

  Gedurende de zomer is er een nieuwe gemeentesecretaris gekomen. Hij heeft binnen Deventer beweegt een interventienotitie toegevoegd. Dit wordt nu verder opgepakt.

   

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • ICT - Harmonisatie

 • Vanuit het programma Harmonisatie DOWR applicaties worden er begin 2016 de volgende zaken in gebruik genomen:

  • DOWR backoffice van het sociaal domein (Werk, Inkomen, Onderwijs en Fraudebestrijding)
  • DOWR Personeels- en Salarisadministratie incl. e-HRM

  Met de in gebruik name zullen de bestaande, oude, applicaties uitgefaseerd worden.

  Hiernaast zal het digitaal zaakgericht werken worden uitgebreid en ondersteund blijven door de e-Suite van Dimpact. Er wordt aanbesteding gestart voor de nieuwe DOWR BAG applicatie en er zullen verschillende nieuwe DOWR geo applicaties in gebruik genomen gaan worden. De ICT ontwikkelingen in RUD verband worden nauwgezet gevolgd teneinde ook op dat domein harmonisatie te bewerkstelligen.

  Toelichting

  In 2016 ziijn volgens plan de backoffice van het sociaal domein en de peroneels- en salarisadministratie in gebruik genomen. Verder zijn de invoering van een DOWR geoviewer en het pakket voor beheer openbare ruimte vrijwel afgerond. In Deventer is het programma zaakgericht werken uitgebreid met diverse ondersteuners om de processen opnieuw in te richten. Voor de RUD is deelgenomen aaan de aanbestedingen. Deventer heeft de opdracht verworven voor het functioneel beheer van het gekozen pakket. De drie gemeenten zullen in 2017 volledig gebruik gaan maken van de RUD applicatie. In 2016 is het programma bijgesteld wat betreft doelen en doorlooptijd, dit is vastgesteld door de programmaboard. De egalisatiereserve is hiervoor aangevuld.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • ICT - Digitalisering.

 • Alle projecten en initiatieven met betrekking tot digitaal werken, documenten delen en archiveren.

  Toelichting

  In 2016 is het programma digitaal werken opgestart en naar de uitvoeringsfase gebracht. Het accent ligt op het faciliteren van de medewerkers van gemeente Deventer om goed digitaal zaak- en procesgericht samen te kunnen werken. Daarnaast worden in DOWR-verband een aantal ICT-faciliteiten gerealiseerd. In 2016 is een nieuw handboek vervanging opgesteld. Daarnaast zijn circa 50 processen als digitale e-dienst geïmplementeerd. In de eerste helft van 2017 volgen er nog ca. 50 processen. Ook zijn de benodigde voorbereidingen getroffen om in 2017 ict-faciliteiten aan de gebruikers beschikbaar te stellen. Tot slot is gestart met het werkwerken van de achterstanden op het digitale archiefbeheer. Dit proces loopt door tot eind 2017.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • ICT - Het nieuwe werken

 • Het programma Nieuwe werken infrastructuur is eind 2015 afgerond. In 2016 zullen nog wel werkzaamheden nodig zijn om het geheel te borgen en beheren. Veel “kinderziektes” zullen opgelost moeten worden en ook zullen er nieuwe wensen worden geïmplementeerd (in zowel techniek als functionaliteit). Dit laatste doordat DOWR-medewerkers ervaring opdoen met het “nieuwe werken” en zij dit gebruiken om ook daadwerkelijk hun resultaten op te leveren. Een en ander zal zich ook vertalen in het programma Digitalisering.

  Toelichting

  In 2016 is gestart met het project NWI Nazorg waarvoor extra middelen zijn gevraagd. Op deze manier worden de laatste respunten/kinderziektes van het Programma Nieuwe Werken Infrastructuur opgelost. 10% van de werkzaamheden zullen begin 2017 uitgevoerd worden waarbij de  nazorg volledig is afgerond en we kunnen spreken van een beheersbare Nieuwe Werken IT omgeving. Om het Nieuwe werken verder te ondersteunen is er eind 2016 gestart met een Proof of Concept voor chat en presence functie op de werkplek.

   

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Stadhuiskwartier.

 • In 2016 is het speerpunt om de implementatie en nazorg van de inhuizing in het nieuwe Stadhuiskwartier in Deventer goed te ondersteunen en begeleiden. De inhoudelijke opgaven zijn verder om de om de voorwaarden ten aanzien van kwaliteit (ambitie), duurzaamheid, social return en budgettaire mogelijkheden in onze inkoop- en beheersprocessen goed te managen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Mobiliteit en Ontwikkeling.

 • Financiële soliditeit gemeente monitoren en advisering.

 • Invoering nieuwe BBV regels.

 • Vernieuwing P&C-cyclus en informatievoorziening.

 • Van de 300 bezwaarschriften wordt voor 50% een andere oplossing gezocht.

 • Vitale organisatie.

 • Organisatie van de toekomst.

 • ICT - Harmonisatie

 • ICT - Digitalisering.

 • ICT - Het nieuwe werken

 • Stadhuiskwartier.

 • Deventer School/Leren & Ontwikkelen: ondersteuning en ontwikkeling zowel op vakgebied als in het meegaan in de ontwikkeling & verandering van de (netwerk)organisaties de manieren waarop we werken vergroten flexibiliteit) en ontwikkeling in persoonlijke competenties.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Gewoon Doen! We streven naar een kwalitatief en kwantitatief evenwichtige opbouw van de organisatie waarbij medewerkers de ruimte hebben om te ontwikkelen. Daarvoor vergroten we eigen regie en verantwoordelijkheid over je eigen loopbaan bij medewerkers, e beweging creëren en faciliteren van vrijwillige arbeidsmarkt mobiliteit) (bijv. via programma mentale mobiliteit, Centrum loopbaan en ontwikkeling, week van de uitwisseling, talentenregio)en de ontwikkeling van “Deventer Doet!” (talentenbank/werkbank) en andere initiatieven.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Houdbaarheidstoets VNG in aanloop naar behandeling Begroting 2017.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Implementatie nieuwe regels en verwerking hiervan in richtlijnen en kader zodat de Begroting 2017 conform aangepast BBV is opgesteld en vastgesteld.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Implementatie LIAS Enterprise in 2016 met ontsluiting van volledige P&C-documenten en informatievoorziening.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In goed overleg met bezwaarmakers door inzet van mediationvaardigheden (de Andere Aanpak) zaken oplossen zonder verdere juridische procedures.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Verantwoordelijkheid over werk en vitaliteit, terugdringen verzuim, aandacht voor balans werk & privé.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het begeleiden van de organisatie naar een netwerk organisatie, die schakelbaar en flexibel is, waarin gewerkt zal worden vanuit opgaven, uitgaande van iemands toegevoegde waarde en minder vanuit posities en minder vanuit vaste functies. En het loslaten van onnodige regels. Het adagium ‘iedereen op de juiste klus’ wordt steeds meer leidend.

  Toelichting

  Gedurende de zomer is er een nieuwe gemeentesecretaris gekomen. Hij heeft binnen Deventer beweegt een interventienotitie toegevoegd. Dit wordt nu verder opgepakt.

   

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Vanuit het programma Harmonisatie DOWR applicaties worden er begin 2016 de volgende zaken in gebruik genomen:

  • DOWR backoffice van het sociaal domein (Werk, Inkomen, Onderwijs en Fraudebestrijding)
  • DOWR Personeels- en Salarisadministratie incl. e-HRM

  Met de in gebruik name zullen de bestaande, oude, applicaties uitgefaseerd worden.

  Hiernaast zal het digitaal zaakgericht werken worden uitgebreid en ondersteund blijven door de e-Suite van Dimpact. Er wordt aanbesteding gestart voor de nieuwe DOWR BAG applicatie en er zullen verschillende nieuwe DOWR geo applicaties in gebruik genomen gaan worden. De ICT ontwikkelingen in RUD verband worden nauwgezet gevolgd teneinde ook op dat domein harmonisatie te bewerkstelligen.

  Toelichting

  In 2016 ziijn volgens plan de backoffice van het sociaal domein en de peroneels- en salarisadministratie in gebruik genomen. Verder zijn de invoering van een DOWR geoviewer en het pakket voor beheer openbare ruimte vrijwel afgerond. In Deventer is het programma zaakgericht werken uitgebreid met diverse ondersteuners om de processen opnieuw in te richten. Voor de RUD is deelgenomen aaan de aanbestedingen. Deventer heeft de opdracht verworven voor het functioneel beheer van het gekozen pakket. De drie gemeenten zullen in 2017 volledig gebruik gaan maken van de RUD applicatie. In 2016 is het programma bijgesteld wat betreft doelen en doorlooptijd, dit is vastgesteld door de programmaboard. De egalisatiereserve is hiervoor aangevuld.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Alle projecten en initiatieven met betrekking tot digitaal werken, documenten delen en archiveren.

  Toelichting

  In 2016 is het programma digitaal werken opgestart en naar de uitvoeringsfase gebracht. Het accent ligt op het faciliteren van de medewerkers van gemeente Deventer om goed digitaal zaak- en procesgericht samen te kunnen werken. Daarnaast worden in DOWR-verband een aantal ICT-faciliteiten gerealiseerd. In 2016 is een nieuw handboek vervanging opgesteld. Daarnaast zijn circa 50 processen als digitale e-dienst geïmplementeerd. In de eerste helft van 2017 volgen er nog ca. 50 processen. Ook zijn de benodigde voorbereidingen getroffen om in 2017 ict-faciliteiten aan de gebruikers beschikbaar te stellen. Tot slot is gestart met het werkwerken van de achterstanden op het digitale archiefbeheer. Dit proces loopt door tot eind 2017.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • Het programma Nieuwe werken infrastructuur is eind 2015 afgerond. In 2016 zullen nog wel werkzaamheden nodig zijn om het geheel te borgen en beheren. Veel “kinderziektes” zullen opgelost moeten worden en ook zullen er nieuwe wensen worden geïmplementeerd (in zowel techniek als functionaliteit). Dit laatste doordat DOWR-medewerkers ervaring opdoen met het “nieuwe werken” en zij dit gebruiken om ook daadwerkelijk hun resultaten op te leveren. Een en ander zal zich ook vertalen in het programma Digitalisering.

  Toelichting

  In 2016 is gestart met het project NWI Nazorg waarvoor extra middelen zijn gevraagd. Op deze manier worden de laatste respunten/kinderziektes van het Programma Nieuwe Werken Infrastructuur opgelost. 10% van de werkzaamheden zullen begin 2017 uitgevoerd worden waarbij de  nazorg volledig is afgerond en we kunnen spreken van een beheersbare Nieuwe Werken IT omgeving. Om het Nieuwe werken verder te ondersteunen is er eind 2016 gestart met een Proof of Concept voor chat en presence functie op de werkplek.

   

  Budget

  -

  Realisatie

  -

 • In 2016 is het speerpunt om de implementatie en nazorg van de inhuizing in het nieuwe Stadhuiskwartier in Deventer goed te ondersteunen en begeleiden. De inhoudelijke opgaven zijn verder om de om de voorwaarden ten aanzien van kwaliteit (ambitie), duurzaamheid, social return en budgettaire mogelijkheden in onze inkoop- en beheersprocessen goed te managen.

  Budget

  -

  Realisatie

  -

Financiën

Exploitatie

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

30.453

29.653

30.270

617

Baten

4.775

3.973

3.901

-72

Voor resultaatbestemming

-25.678

-25.680

-26.369

-689

Stortingen in reserves

5.729

4.221

-1.508

Puttingen uit reserves

374

3.852

3.442

-410

Na resultaatbestemming

-25.303

-27.557

-27.148

409

Toelichting

Calculatieverschil bedrijfsvoering - Voordeel

Voordeel €206.000 door hogere dekking voor bedrijfsvoeringskosten doordat meer uren zijn gewerkt voor doorberekende projecten, externe opdrachten en subsidies, en €71.000 doordat de vanaf 2017 verwachte efficiencywinst op belastingen reeds in 2016 kon worden gerealiseerd.
Nadeel door hogere lasten voor grootschalige topografie (-€62.000) en belasting op werkkostenregeling (-€17.000)

Informatie & Automatisering - Voordeel

Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat veel projecten in uitvoering zijn of later zijn opgestart. Door onvoldoende capaciteit zijn een aantal projecten doorgeschoven naar 2017. Structurele besparingen zijn gerealiseerd op de software als gevolg van het project harmonisatie. Hierdoor wordt minder geput uit de egalisatiereserve DOWR-I.

Facilitaire Zaken - Voordeel

Het voordeel van €76.000 is voornamelijk te verklaren uit lagere kosten op digitale bedrijfsbibliotheek (Biebquest) en niet ingezette stelpost.

Budgetoverhevelingen

(bedragen x €1.000)

Onderwerp

Lasten

Baten

Verschil

DOWR ICT-projecten

556

495

-61

Leanproject

50

50

0

Verkoop pand Polstraat 14

725

725

0

Inhuur t.b.v. Privacy Officer

22

-

-22

Werkbudget Privacy Officer

18

-

-18

Upgrade Windowsservice

86

-

-86

Totaal

1.457

1.270

-187

Producten

(bedragen x €1.000)

Product

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Personeel en Organisatie

-4.554

-4.554

Informatie en automatisering

-6.923

-6.788

136

Financien

-4.033

-4.033

Facilitaire Zaken

-7.628

-7.552

76

Communicatie

-894

-894

Management en ondersteuning

-4.442

-4.452

-10

Bestuursondersteuning

-843

-843

Juridische zaken

-986

-976

10

Calculatieverschil Bedrijfsvoering

2.746

2.944

197

Saldo

-27.557

-27.148

409

Toelichting

Investeringen

(bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven t.l.v. investeringen

1.243

7.728

5.321

-2.407

Inkomsten t.g.v. investeringen

Saldo

-1.243

-7.728

-5.321

2.407

Toelichting

Stadhuiskwartier - Voordeel

Het stadhuis is in 2016 opgeleverd. Het krediet is per 31 december 2016 afgesloten. Er is €566.000 minder krediet opgenomen dan begroot was.

Investeringen ICT - Voordeel

Veel projecten zijn in uitvoering of worden later opgestart. Door onvoldoende capaciteit zijn een aantal projecten doorgeschoven naar 2017.